157489. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőelem

3 157489 4 hogy a rögzítőelem belső furata a lehető legki­sebb méretű legyen. Hátrányként kell megemlíteni azt is, hogy az ismert önmagának furatolt kiképző rögzítőelem'ek gyártása nehézkes és költséges. A koronaalakú fúróélek kiképzése csak komplikált időrabló munkával történik. Ez azután az ilyen elemeknél kívánatos üzemszerű tömeggyártást lényegesen megnehezíti. A találmány célja olyan rögzítőelem kialakítá­sa, amely a felsorolt hátrányokat kiküszöböli, amely amellett, hogy önmagának kialakítja az őt befogadó furatot, egyszerű módon a furatból va­ló kiemelés nélkül nagy biztonsággal rögzíthető. A találmány tehát rögzítőelem, amely falazat­ba, betonba, vagy hasonló anyagból készült szer­kezetbe helyezhető el, és amely egyik végén a rögzítőelemet befogadó furat elkészítéséhez fú­rószervvel van ellátva. A találmány kitűzött célját azzal éri el, hogy a fúrószervként kiképzett vég kúpalakban felbő­vülően van kiképezve és fúróélt kialakító, egy­mással szembefekvő lelapításokkal van ellátva és a rögzítőelem másik végéről a kúpalakú fel­bővülésre felékelhető, a felbővülésnek megfelelő belső kúpalakú kiképzéssel ellátott feszítő hüve­lye van. A rög'zítőelieim kúpalakú részének egymással számiban fekvő, a fúróéit kiképző lelapdtáiaad biz­tosítják a fúrási anyagitörmelékek jó kivezetését. A fúrási törmelék jó elvezetését biztosítja a kú­posán felbővülő vég is, mivel az anyag elvezeté­sére kellő helyet biztosít. A találmány szerinti rögzítőelem a legegysze­rűbb módon a tömeggyártásra legjobban megfe­lelő technológiával forgácsolás nélkül, például préseléssel, sajtolással állíthatók elő. Ilyen előál­lítási mód mellett a zömítés következtében az anyag szilárdsága is nő. A találmány szerinti rögzítőelemnek a falazat­ba, betonfalbia, vagy egyéb (anyagból készült szer­kezetbe való bevezetése a legegyszerűbb módon történik. A találmány szerinti rögzítőelemet egy­szerű- vagy ütveifúró-fúrógép befogótokmányába fogjuk és elkészítjük a rögzítőelemet befogadó furatot. A furat elkészülte után a rögzítőelemet nem mozdítjuk ki a furatból, hanem a rögzítő­elemnek s falból kiálló vége felől feszítőhüvelyt húzunk a rögzítőelemre és azt a kúpos végre fel­ékeljük. A feszítőhüvely felékelés következtében való átmér ó-megnagyobbodása biztosítja a rög­zítőelemnek a furatba való kiékelődését. A feszí­tőhüvelynek felékelése közbeiktatott cső segítsé­gével kalapácsütélsekkel történik. Az olyan rögzí­tőelemeknél, amelyeknek falból kiálló vége me­nettel van ellátva, a felékelés a menetre felcsa­vart anya segítségével is történhet. A feszítőhü­vely könnyebb felékelése céljából a találmány szerinti rögzítőelernhez tartozó feszítőhüvely hosszirányú, a kúpos vég felől kiinduló hasíték­kal is ellátható. A találmány szerint a feszítőhüvely az ékelés­nél felhasznált cső, vagy a feszítőanya jobb fel­fekvése céljából a kúpos véggel ellentétes olda­lon vállperemmel is ellátható. A találmány szerinti rögzítőelem vágóéllel el­lentétes vége a fúrógép tokmányába való befo­gásra alkalmas toldattal is ellátható. A toldat segítségével a rögzítőelem a furat kiképzése so­rán egyszerű módon befogható a fúrószerkezet fúrótokmányába. A toldat hengeres, kúpos, vagy bármilyen, a tokmánynak megfelelő kiképzésű lehet. Sok esetiben, a toldat a rögzítőelemien zavaró lehet, ezért a találmány szerint a toldat törést elősegítő kimélyítéssel is kialakítható. Ilyen ki­képzés mellett a toldat a furat elkészítése után a kívánt helyen egyszerű módon letörhető, termé­szetesen eközben a rögzítőelem a furatban ma­rad. A találmányt részletesen kiviteli példán rajz alapján ismertetjük, ahol az 1. ábra a találmány szerinti rögzítőalem szét­szedett állapotban, az la ábra a találmány szerinti rögzítőelem fúró­hegyének részoldalnézete, a 2. ábra a találmány szerinti rögzítőelem függő­leges részmetszete felékelés közben, a 3. ábra anyával felékelt feszítőhüvelyes talál­mány szerinti rögzítőcsap metszetben. Az 1. ábrán ábrázolt találmány szerinti kiviteli példán 1 rögzítőelem 2 vége kúpalakban van fel­bővítve. Az 1 rögzíiőelem kúpszerűen felbővülő 2 vége 3 fúróéleket kiképző egymással szemben­fekvő 4 lelapításokkal van ellátva. A 4 lelapítá­sok az 1 rögzítőelem 2 vége felé egymás felé kö­zelednek. A kiviteli példán a 3 fúróéi fúróélezés­sel van ellátva, azonban az vésőélként is kiképez­hető. Az 1 rögzítőelem kúpszerűen felbővülő 2 végével ellentétes 5 szára ß menettel van ellátva. Ezenkívül az 1 rögzítőeilem kúposán felbővülő 2 véggel ellentétes 7 vége 8 toldattal is el van lát­va. Az ábrán nem ábrázolt fúró fúrótokmányába a 8 toldattal kerül befogásra az 1 rögzítőelem. A 8 toldat és az 5 szár között a rögzítőelem 9 he­lyén vékonyabb keresztmetszettel van kiképezve. A vékonyabb keresztmetszet biztosítja a 8 toldat kívánt helyen való leitörését. Az 1 rögzítőelemet 10 feszítőhüvely rögzíti a furatba. A 10 rögzítő­hüvely külső kerületén hengeresen van kiképez­ve és 11 belsői líuttláta aizioinias méretű az 5 sziáír mé­retével. A 10 feszítőhövely 11 belső furata az 1 rögzítőelam kúposam Ifeibővülő 2 /végének megfe­lelően ugyancsak felbővülően van kiképezve. A 10 feszítőhüvely ezenkívül kúposán felbővülő vé­géből kiindulóan hosszirányú 12 hasítékkal is el van látva. A 2. ábrán az 1 rögzítőelemnek 13 falazatba való bevezetését mutatjuk be. Amint az ábrák­ból látható a 10 feszítőhüvely már nagyobb részt fel van ékelve az 1 rögzítőelem kúposán felbővü­lő 2 végére. A 10 feszítőhüvelyt az ezen az ábrán ábrázolt kiviteli példán 14 cső segítségével ékel­jük fel a kúpos 2 végre. A 14 cső belső átmérője az 1 rögzítőelem 5 szárának átmérőjének mére-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents