157488. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés aerob biokémiai folyamatok oxigénfogyasztásának, valamint anaerob biokémiai folyamatok gáztermelésének automatikus mérésére és regisztrálására

3 157488 4 mér és az elfogyasztott oxigén pótlása kalibrált pipetták segítségével történik egy gáztartályból, elektromosan vezérelt mágneses szelepeken ke­resztül. A készülék az oxigénadagolást számlál­ja. A találmány célkitűzése olyan eljárás és beren­dezés létrehozása, amellyel egyszerű és megbíz­ható módon, ugyanazon berendezéssel lehat auto­matikusan mérni és folyamatosan regisztrálni egyrészt aerob 'biokémiai folyamatok oxigénfo­gyasztását, másrészt anaerob biokémiai folyama­tok gáztermelését. Ilyen feladat elvégzésére a je­lenleg ismert és felsorolt módszerek, ill. készülé­kek egyike sem alkalmas. A találmány alapgondolata az, hogy a bioké­miái oxiglénigényt az {oxigéngáz állandó nyomá­son mért térfogatcsökkenéséből határozzuk meg, de az eddig ismert — fent hivatkozott — auto­matikus típusoknál egyszerűbb módon, mivel • már eleve annyi oxigént, ill. levegőt viszünk a berendezés zárt légterébe, amennyi a teljes bio­kémiai oxigénfogyasztást fedezi. Ezáltal felesle­gessé válnak az oxigén előállítására, ill. adago­lására szolgáló, kalibrálásra szoruló berendezé­sek. További előny, hogy a találmány szerinti eljá­rással, ill. berendezéssel anaerob biokémiai fo­lyamatok során fejlődő gázok 'mennyiségének au­tomatikus mérése és regisztrálása is lehetővé vá­lik. A találmány szerint úgy járunk el, hogy a vizs­gálandó folyadékot vagy szuszpenziót reakciós-, . vagy respirációs edénybe helyezve, biztosítjuk annak oxigénnel való állandó, a szükséges mér­tékű telítettségét, a folyamat során keletkező széndioxidot elnyeletjük, a zárt légtéren belüli nyomást mérjük, a nyomás változásaiból megfe­lelő érzékelők és átalakítók útján nyert jelek se­gítségével vezéreljük a nyomás beállítására szol­gáló eszköz — célszerűen gázbüretta — kiegyen­lítőnyomását, végül ezen a nyomásváltozás ki­küszöbölésére végzett elmozdulásokat folyama­tosan regisztráljuk. Az eljárás foganatosítására szolgáló találmány szerinti berendezésnél a vizsgálandó folyadék vagy szuszpenzió elhelyezésére reakciós-, vagy respirációs edény szolgál, melynek zárit légterét csővezeték a nyomás beállítására szolgáló eszköz­zel — célszerűen gázbürettával — köti össze. Az összekötő csővezetékbe egy nyomásmérő van ik­tatva, mely a mért értékeket, vagy beállított ha­tárértékeket elektromos jelekké alakító szer­vekkel áll kapcsolatban, az így nyert elektromos jelekkel vezérelt szervomotor a gázbürettával csővezeték útján összekötött nívóedény magassá­gát változtató zsinórral van kényszerkapcsolat­ban, a zsinór, vagy a nívóedény pedig mozgásre­gisztráló készülékkel van összekapcsolva. A találmány szerinti eljárást az annak fogana­tosítására szolgáló találmány szerinti berendezés egy példaképpeni kiviteli alakjával kapcsolatosan magyarázzuk el részletesen. Ábránk a példaképpeni kiviteli alak vázlata. A vizsgálandó folyadék vagy szuszpenzió elhe­lyezésére szolgáló reakciós-, vagy respirációs 1 edény zárt légiterét 17 csővézeté'k köti össze 2 gázbürettával. A 17 csöveseteübe 5 manometer van beiktatva. Ugyancsak az 1 edény zárt légte­réből vezet ki 16 cső, mely 4 memb'ránsziiyattyú­hoz csatlakozik. 'A 4 membránszivattyú 14 csőve­zetéke belenyúlik a 3 gáamiosópalafckíban levő lúgba. A 3 gázmosópaladk zárt légteréből 15 cső­vezeték nyúlik bele az 1 edényben lévő vizsgá­landó folyadékba. A 2 gázbüretta 22 elasztikus csővezeték útján kapcsolatban áll az emelhető vagy süllyeszthető 10 nívóedénnyel, mely a 8 csi­gán átvezetett és 7 szervomotor dobjára csévélt 9 zsinóron függ. Az 5 manometer üvegcsövébe — melyben egyébként közönséges csapvíz van — a 18, 19 és 20 plátinlaeldktródák vannak beültetve, melyeknek vezetékei a 7 szervomotor vezérlésé­re szolgáló 6 elektromos berendezéssel állnak összeköttetésben. A 6 elektromos berendezést' 23 vezetékek kötik össze a 7 szervoniotorral. A 9 zsinórra 12 potenciométer 11 csúszkája van rögzítve, a 12 potenciométerhez pedig all csúsz­ka elmozdulásaival létrejött analóg elektromos jelek ábrázolását végző 13 regisztrálóberendezés csatlakozik, melynek táplálását 21 villamos táp­forrás biztosítja. A találmány szerinti berendezés működése a következő: Az 1 reakciós-, vagy respirációs edény, a 2 gáz­büretta, a 3 gázmosópalack és a 4 mem'brámszi­vattyú az 5 manometerre! együtt kifelé zárt lég­terű rendszert képez, amelyben la légteret betöl­tő oxigén, vagy levegő' az ábrán nyilakkal jelzett irányban körfogásban tartható. A gázfázis ára­moltatása biztosítja egyrészt az 1 edényben el­helyezkedő vizsgálandó folyadék vagy szuszpen­zió állandó oxigénnel való, szükséges mértékű te­lítettségét, másrészt a folyamat során keletkező széndioxidnak a 3 gázmosőpalackban lévő lúg­ban való elnyeiletését. A légnyomás változását a zárt légtérben az 5 manometer jelzi. , A mérés ••kezttótén a készülék belsejében fenn­álló légnyomás megegyezik a külső légnyomással, minek következtében az 5 manometer folyadék­nívója a mancniéteriszáraikban azonos szinten áll úgy, hogy a manométerfolyadék a 19 elektródát még éppen nem éri él. A biokémiai folyamat előrehaladásával az oxi­gén parciális nyomása a gáztérben csökken, ami­nek következtében a manométerfolyadék a 18 és 19 elektródákat tartalmazó szárban emelkedik mindaddig, amíg eléri a felső 19 elektródát. Ek­kor a nyomásválitozáG't érzékelő 6 elektromos be­rendezés a 7 szervomotor áramkörét zárja, mi­által a motor a 8 csigán átvezetett 9 zsinór segít­ségével felfelé emeli a 10 nívóedényt. Ennek kö­vetkeztében a zárő'fo'lyadék szintje a 2 gázbüret­tában emelkedik és a gáztérben a nyomás nő. Az 5 manometer 'olektródás szárában a folyadék nívója a hslső nyomás növekedése folytán lefelé 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 n

Next

/
Thumbnails
Contents