157488. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés aerob biokémiai folyamatok oxigénfogyasztásának, valamint anaerob biokémiai folyamatok gáztermelésének automatikus mérésére és regisztrálására

5 száll mindaddig, amíg a 18 elektródát el nem hagyja. Ekkor a 7 szervmotor áramköre a már leírt módon automatikusan megszakad, a motor és vele együtt a 10 nívóedény mozgása megáll, mivel" a készülékben újra a külső nyomásinak 5 megfelelő légnyomás uralkodik. A 7 szervomotor működése közben a 9 zsinór­ral együtt mozgó 11 csúszka a 12 pötenciométe­ren elmozdul és ilymódon az elmozdulás analóg 10 elektromos jellé alakul, melynek változását a 13 regisztrálótaerendezés azután folyamatosan ábrá­zolja. A találmány szerinti berendezés — a lényeget 15 nem érintő változtatással — alkalmassá tehető anaerob biokémiai folyamatok gáztermelésének mérésére és regisztrálására is. A 18 és 19 elekt­ródáknak az 5 manometer nyitott szárába való áthelyezésével, valamint a 7 szervomotor ellen- 20 kező irányban való járatásával ugyanis elérhető, hogy a motor a 10 nívóedényt lefelé mozgassa, miáltal a keletkező gázok mennyiségének mérése válik lehetővé. Ilyen esetben a légtérben nem le­het oxigén jelen, a 3 gázmosópalack és 4 memb- 26 ránszivattyú elmaradhat, a keverést pedig mág­neses keverő láthatja el. A 13 regisztrálóberendezés, 12 potenciométer és 11 csúszka helyett alkalmazható egyszerűbb, a nívóedény emelkedését, ill. süllyedéséi; végző 30 rendszerrel mechanikus kapcsolatban álló tollíró­berendézés is. A taláílmány szerinti berendezés előnyös fel­használási lehetőségei: A 3 gázmosópalackban lévő lúg feleslegének a „­mérés végén való visszatitrálása lehetővé teszi a keletkezett széndioxid meghatározását. Pontos lebegőanyag-meghatározással egybeköt­ve, a berendezés felhasználható a biomassza tö­megében beállott változások. mérésére. A reak­ciósedénybe helyezett pH és oxigénelektródák segítségével figyelemmel kísérhető a pH és oldott oxigénkoncentráció változása a vizsgált bioké­miai folyamat során. 45 Megfelelő mintavevő, ill. adágolónyílások ki­képzésével lehetővé válik mintáknak mérés köz­beni 'kivétele analízis céljária, ill. az adalékanya­gok folyamatra gyakorolt hatásának tanulmá­nyozása. A manometer nyitott szárának leforrasztásá­val a gáztérben uralkodó nyomás függetlenné te­hető a külső légnyomás változásaitól. Pontos mé­réseik esetén célszerű az 1 edényt ás 3 gázmosó­palackot állandó hőmérsékletű fürdőbe, vagy ter­mosztátba helyezni. Szabadalmi igényvontok: 1. Eljárás aerob biokémiai folyamatok oxigén­fogyasztásának, vagy anaerob biokémiai folya- -mátok gáztermelésének automatikus mérésére és regisztrálására, azzal jellemezve, hogy.: 65 6 a reakciós-, vagy respirációs edényben elhe­lyezett vizsgálandó folyadékot vagy szuszpen­ziót oxigénnel a kívánt mértékig telítjük; a folyamat során keletkező széndioxidot elnye­letjük; a zárt (légtéren belüli nyomást mérjük; a nyomás változásaiból — megfelelő érzékelők és átalakítók útján — nyert jelek segítségével a nyomás beállítására szolgáló eszköz kiegyenlítő nyomását vezéreljük; a nyomásváltozás kiküszöböléslére végzett el­mozdulásokat berendezés útján folyamatosan re­gisztráljuk. 2. Berendezés az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítására azzal jellemezve, hogy egymás­sal zárt rendszert képező reakciós-, vagy respi­rációs edénye (1), nyomésbeállíitó eszköze — cél­szerűen gázbürettája — (2) van, e kettőt össze­kötő vezetékbe (17) nyomásmérő van iktatva, ezen nyomásmérő (5) a mért értékeket, vagy be­állított határ értéköket elektromos jelekké átala­kító szervekkel áll kapcsolatban, amelyek a szer­vomotorral (7) vezérlő kapcsolatban állnak és a szervomotor (7) gázbürettával (2) csővezeték (22) útján összekötött nívóedény (10) magasságát változtató zsinórral (9) áll kényszerkapcsolatban, m'imellett a zsinór (9) vagy a nívóedény (10) mozgásregisztráló Készülékkel van összekapcsol­va. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az edényhez (1) csővezetéken (16) át szivattyú — célszerűen membránszivattyú — (4) kapcsolódik, melynek vezetéke (14) gázmosópalacfcba (3) nyúlik bele, a gázmosópalackot (3) pedig csővezeték (15) köti össze a reakciós-, vagy respirációs edénnyel (1). 4. A 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal, jellemezve, hogy a reakciós edény (1) mágneses keverővel van ellátva. 5. A 2.—4. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy nyomásmérője egy manometer (5), mélybe a kí­vánt nyomásszintek helyén platinaelefctródák (18, 19, 20) vannak elhelyezve, ezen elektródák pedig a nívóedény (10) magasságát változtató szervo« motor (7) vezérlésére szolgáló elektromos beren­dezéssel (6) állnak kapcsolatban. 6. A 2.—5. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a nívóedényt (10) emelő, vagy süllyesztő zsinórra (9) potenciométer (12) csúszkája (11) van rögzítve, a potenciométerhez regisztrálóberendezés (13) csatlakozik. 7. A 2.—5. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a nívóedény (10) emelését, ill. süllyesztését végző renäszerrel tollíróberendezés áll mechanikus kapcsolatban.-8. A 2.—7. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kiviteli falakja azzal jellemezve, hogy a reakciós-, vagy respirációs edény (1), valamint a gázmosópalack (3) állandó hőmérsékletű fürdőbe, vagy termosztátba van helyezve. 3

Next

/
Thumbnails
Contents