157417. lajstromszámú szabadalom • Eljárás indolilecetsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 18. (ME—949) Kanadai elsőbbsége: 1967. V. 27. (991 615) Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1970. XI. 16. 157417 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 27/58 Feltalálók: Sletzinger Meyer vegyész, North Plainfield, Gial George vegyész, Summit, (New Jersey), Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: MERCK & Co. Inc. eég, Rahway, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás indolilecetsav-származékok előállítására A találmány új eljárás bizonyos l-| benzoil-2--metilj 5-d:ialkuamino-3-indolilecetsav származé­kok előállítására. Közelebbről megjelölve a ta­lálmány l-p-kló'rbenzöik2-Hmetil^5^dialk'ilamino­-iS-indoli'lecetsava'k előállítására vonatkozik. Ezeket a vegyületéket elsőinek az 1964. decem­ber 15-én megjelent 3 161 654 sz. amerikai sza­badalmi leírás ismertette. Az idézett amerikai szabadalmi leírás szerint az adott esetiben 5-ihelyértesített 1-p-Mórben­zoü-2-metil-3-dndoMeicetsavak)at oly reakcióso­rozat útján állítják elő, amelyben először egy 2-metil-3-mdolilecetsavat dehidratálás útján a megfelelő anhidriddé alakítanak át, ezt az an­hidridet terc.butilalkoíhollal reagáltatva a meg­felelő észterré alakítják, a kapott terc.foutil­észteriből az 1-helyzetben p-Hórbenzoilklorid­dal történő acilezés útján a megfelelő 1-aci­látot kapják, majd ebből pirolízis útján nyerik a kívánt szabad ecetsavszármazéikot. A jelen találmány e vegyületek új, előnyös eljárással történő előállítását teszi lehetővé. 10 15 20 25 A találmány azon a felismerésünkön alapul, hogy az l-p-4klórbenzail-2Hmetil^5-dialkilamino- ' -3-indolilecetsaivak előnyösen előállíthatók az (I) képletű lHp-klórbenzoil-2-metil^3-:indolilecet­savnak valamely, az indöl-gyűrűrendszerű kiin- 3o dulóanyagot nem károsító oly dialkilaminező­szerrel történő re agái tatása útján, amely alkal­mas egy dialkilamiino-csoportnak szelektíven az indolgyűrű 5-íhelyzetabe történő bevitelére. Ezt a reakciót a csatolt rajz szerinti A) reak­cióképlet szemlélteti. A találmány szerinti eljárás gyakorlati ki­vitele során a kiindulóanyagot előnyösen elő­ször sóvá alakítjuk át valamely bázissal, mint egy alkáMlfémhidroxiddal, alkáliifémkarbonáttal, ammóniumhidroxiddal vagy amimóniumkarbo­náttal való kezelés útján. A kapott sót ezután valamely oldószerben, pl. vizes alkoholban old­juk és az így kapott oldatot kezeljük a diai-­kilaminezőszerrel. Dialkilaminező szeriként a találmány szerinti eljárásiban célszerűen di-i(ravidszénlánoú alkil)­-halogénaminok, mint dimietilklóramin vagy dietilklóramin alkalmazhatók. A dialkilaminező .szert és az indolszármazékot célszerűen M>. ek­vimolekuláris arányokban alkalmazzuk, bár al-, kalmazható a reagáló anyagok bármelyike fe­leslegben is. A reakció kb. 80—100 C° hőmér­sékleten rövid idő alatt végbemegy. Alkalmaz­hatunk azonban ettől eltérő reakcióhőmérsék­letet is, a reakicióelegy fagypontja és annak forrpont ja közötti hőmérséklet-tartományon belül. 157417

Next

/
Thumbnails
Contents