157366. lajstromszámú szabadalom • Eljárás térbeli szívvektorok nagyságának és irányának közvetlen meghatározására és berendezés az eljárás foganatosítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VII. 11. (AA—618) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. XIL 31. 157366 Nemzetközi osztályozás; A 61 b Dr. Antalóczy Zoltán OiSztály vezető főorvos, kandidátus, Balatonfüred, 50%, Dr. Solti Ernő mérnök kandidátus, Budapest, 35%, Horváth Kálmán mérnök, Budapest, 15% Eljárás térbeli szívvektorok nagyságának és irányának közvetlen meghatározására és berendezés az eljárás foganatosítására A találmány t.árgya eljárás térbeli szívvek­torok nagyságának és irányának közvetlen meg­határozására, ahol rendelkezésre állnak a tér­beli szívvektorok derékszögű koordináta rend­szerbeli X, Y és Z irányú Vx, V y és V z vek- 5 torkomponenseinek előállítására szolgáló bio­áramok, továbbá valamely standard EKG el­vezetés. A találmány tárgyát képezi a találmány sze­rinti eljárás foganatosítására szolgáló berende- 10 zés is. A vektor-kardográfiában a fejlődés iránya mind ez ideig csupán a különböző elvezetések és elvezetési rendszerek kifejlesztése irányában érvényesült. Mindenki elfogadta, természetes­nek tartotta az EKG-t és Líssajous görbét mint regisztrálási formát. Az eddigi elfogadott és ki­fejlesztett természetes vagy korrigált elvezeté­sek vagy elvezetési rendszerek megtartásával és felhasználásával azonban a térbeli szívvektoro­kat az X, Y és Z irányú vektor komponensek­ből a találmány értelmében harmadik módon, új eljárás és új műszer, ún. „triaxicardiomé­ter" alkalmazásával is meghatározhatjuk. A Frank-féle vagy más rendszerű elvezeté­sek bioáramaival, amelyek a térbeli szívvek­tor Vx , Vy és Vj komponenseivel arányosak, vezérelünk egy számoló rendszert, mely a vek- JO 15 20 25 2 torkomponensekből képezi a mindenkori tér­beli eredő vektor nagyságát, az X, -Z síkhoz való orientációját és az X, Z síkban levő ve­tületének szögét a Z tengelyhez képest. Ez a bioelektromosan vezérelt triaxicardiométer az EKG-val éspedig a szokásos standard II elve­zetéssel egy időben szolgáltatja a térbeli szív­vektor (valamennyi momentán vektor) abszo­lút nagyságát és orientációját. Ebben a rend­szerben az EKG-t csak elektromos indikátor­ként alkalmazzuk, éspedig a P, Q, R, S, ST és T hullámmal jelzett térbeli szívvektor és azok momentán vektorainak identifikálására. A ta­lálmány szerinti triaxicardiométer tehát az EKG-val szinkron térbeli szívvektorok nagysá­gát és orientációját közvetlenül szolgáltatja, úgy mint azt az EKG-val szinkron különböző mecharogramok eseteiben látjuk és alkalmaz­zuk. Ezen túlmenően a triaxocardiométer al­kalmas arra, hogy más vektor EKG-rendszerek által meghatározott Vx, V y és V 2 vektor kom­ponensek adatainak ismeretében közvetlenül meghatározzuk a kérdéses térbeli vektor nagy­ságát és orientációját. A különböző vektor EKG rendszerekkel nyert adatok így is összehason­líthatók. Ezen az elnevezési rendszerekre vo­natkozó összesítő munka az „ideális" elneve­zésű rendszer megalkotásához vezethet. A tri­axicardiométerrel a kívánt adatok közvetlenül számszerűen is meghatározhatók (nem folyama-157366

Next

/
Thumbnails
Contents