157366. lajstromszámú szabadalom • Eljárás térbeli szívvektorok nagyságának és irányának közvetlen meghatározására és berendezés az eljárás foganatosítására

3 157366 4 tos működés esetén) és folyamatos működés esetén diagramban felrajzolva kapjuk meg azo­kat. A találmány szerinti eljárással és berende­zéssel lehetővé tett triaxicardiometriás vizsgá­lat jeléntősége a következő. A találmány szerinti triaxicardiometriás vizs­gálat olyan új módszer és új eljárás, amely a térbeli szív vektorok abszolút nagyságát és térbeli orientációját szögértékben szolgáltatja, teljessé teszi a szív normális és kóros elektro­mos folyamatainak a megismerését. Az EKG-ban P, Q, R, S, ST és T-nek nevezett elektro­mos folyamatokat az egész szívre vonatkozta­tottan határozza meg és rögzíti. A vektor diag­nosztikának tehát az általunk megalkotott új módja a klinikai, gyakorlati és tudományos cé­lokra egyaránt alkalmas és eddig meg nem ol­dott igényt elégít ki. Perspektivikusan az EKG-t mint a vektor analízist szolgáló eljárást foko­zatosan háttérbe szorítja, hiszen a térbeíi szív­vektorok abszolút nagyságának és orientáció­jának a megállapításában a szív vezérelte tri­axikardiometriás módszerünk előnyösebb, egy­szerűbb és korszerű technikai megoldással hozza az adatokat. A triaxicardiometriás eljárás alkalmas a szív elektromos feltérképezésére és egyes kórfo­lyamatok elektromos jellemzőinek a megálla­pítására. A jellemző vektor nagyságok és irá­nyok ismeretében kórfolyamatok ' progresszója vagy regressziója precízirozható. A triaxicardiometriás eljárás alkalmas nagy propulációk pontos és gyors kardiológiai át­vizsgálására (preventív rehabilitáció, cardiosav­cularis epidemiológia), a kapott adatok gyors feldogozására és összehasonlítására. A preven­tio a ma orvostudományának egyik legfonto­sabb irányzata, különösképpen vonatkozik ez a kardiológia preventióra, az ún. ischaemás szív­betegségek kezdeti tüneteinek a felderítésére stb. A triaxicardiometriás eljárás alkalmas a premordib stádiumok felderítésére és a már le­zajlott vagy zaj ló, betegségek regisztrálására is. Világszerte megnyilvánul az az igény, hogy különösen nagy beteganyagok reális összeha­sonlító vizsgálatainál megtalálják a különböző ún. EKG-nyelvet. Így született meg a „Minne­sota code", amelynek kategóriái jól körülha­tárolt EKG adatokat tartalmaznak. A kategó­riák, így összehasonlításra valóban alkalmasak is, azonban az így nyert kevésszámú kategória megalkotása sem tökéletes és az így megalko­tott kategóriák is csupán aproximatíve érvé­nyesek. A triaxicardiometriás vizsgálat tudo­mányos feldolgozásra és összehasonlító vizsgá­latokra különösképpen alkalmas. A triaxicardiometriás vizsgálat alkalmas a szív teherbíró képességének a megítélésére is. Az eddig alkalmazott különböző Watt nagyságú terhelések megválaszolására csupán az EKG egy-egy elvezetését használták fel. Ezen EKG 25 válaszok nagyon viszonylagosak voltak, hiszen nem az egész szív elektromos válaszát vizsgál­ták, hanem csupán partialis EKK-kat, vagy frontális síkvetületű változásokat. Korszerű, a 5 szükségleteknek megfelelő funkcionális test kialakítása mindmáig nem sikerült és még kí­sérlet sem történt arra, hogy akár a vektor EKG-t, akár pedig a Lissajous húrokat ilyen vonatkozásban felhasználják és értékeljék. 10 A triaxicardiometriás eljárás viszont a Wattok­ban adagolt terhelésekre exakt választ ad, amennyiben közli a terhelés előtt és után a szívvektorok paramétereit. Ezen vektor adatok normális vagy kóros anyagcserefolyamatokat 15 jellemeznek. A triaxicardiometriás vizsgálat te­hát a szív tehetfbíró képességének megállapí­tására szolgáló funkcionális próbkat objektivi­zálja. A találmány szerinti triaxicardiometria fen-20 tiek szerint tehát eljárás térbeli szívvektorok nagyságának és irányának közvetlen meghatá­rozására, ahol rendelkezésre állnak a térbeli szív vektor ok Vx , V y és V 2 vektorkomponen­seinek előállítására szolgáló bioáramok, to­vábbá valamely standard EKG elvezetés és az eljárást az jellemzi, hogy a bioáramokból ön­magában ismert módon előállítjuk a minden­kori térbeli momentán szívvektor három vek­torkomponensét, ezekből egyrészt a térbeli 30 Pythagoras tétel felhasználásával a mindenkori térbeli momentan szívvektor abszolút értékét képezzük, ezenkívül a mindenkori (momentán) vektörértékekihez tartozó (p és co hajlásszögeket határozzuk meg éspedig az X tengellyel bezárt 35 hozzátartozó <P szöget a V2 és az x-z síkban fekvő Vxz imomentán térbeli veíktorkompo­nensek értékéből, az x-z síkhoz tartozó o) haj­lászöget pedig a Vy vektor komponens és a tér­beli szívvektor abszolút értékének felhasználá­sé sával képezzük és a térbeli momentán szívvek­torok identifikálására elektromos indikátorként egy synchron működő és a kapcsolt standard EKG görbét alkalmazunk. 45 A találmány szerinti eljárás megvalósítására szolgáló ugyancsak találmány szerinti berende­zés egy kiviteli alakját kapcsolási rajz alapján ismertetjük. 50 A triaxicardiométer kapcsolását — az elek­trotechnikai és számítástechnikai jelölések al­kalmazásával szemlélteti az ábra. A főbb szer­kezeti és áramköri egységek és jelölésük a kö­vetkező : 55 K ... K> kapcsolósávok R;; R// elvezetési-rendszer átkapcsaló, el­lenállás szekrények Eo a szokásos egycsatornás EKG erő-60 sítő E| ..: E3 előjelhelyes erősítők Pi . . . P;s dekadikus potenciométerek a be­állítás és hitelesítés céljára FFX ... FF Z negativ polaritásra működő logi-65 kai áramkörök 2

Next

/
Thumbnails
Contents