157095. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az alfa-(2,4-diklórfenoxi)-propionsav metilammóniumsójának előállítására

MAGYAR N ÉPKÖZTÁRS AS AG SZABADALMI LEÍRÁS 157095 éth ' Nemzetközi osztályozás: C 07 c4 Iggp. Bejelentés napja: 1966. X. 21. (FA—658) ^^ Német Szövetségi Közitársaság-beli elsőbbsége: 1965. X. 22. (F 47 477 IV a/45 1) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 15. Feltalálók: Dr. Mitrowsky Alexander, Dormagen, Dr. Malz Hugo, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás az a-(2,4-diklórfenoxi)-propionsav metilammóniumsójának előállítására A találmány tárgya eljárás ct-(2,4-diklórfen­oxi)-propionsav új metilammóniumsójának szi­lárd alakban való előállítására. A vegyület gyom­irtóként használható. Ismeretessé vált az, hogy a 2,4-diklórfenoxi- ö -propionsav sói, pl. az alkáli-, alkilamin- és di­alkilaminsók vizes oldatok formájában gyomir­tószerként használhatók. (Lásd pl. 217241. sz. osztrák, 372 191 sz. svájci és 1 184 025 sz. francia szabadalmi leírások.) A sóoldatokat 2,4-diklór- 10 fenoxipropionsavbó'l és sztöchiometrikus arány­ban felhasznált megfelelő alkálihidroxidokból, il­letve aminból vizes közegben állítják elő és meg­felelő hatóanyagkoncentráció beállítása után forgalomba hozzák. A közvetlen használatra al­kalmas gyomirtószeres permetléket a forgalom­ba hozott koncentrátumokból vízzel a kívánt koncentrációra való felhígítás útján készítik. A víztartalmú hatóanyag-készítményeknek 20 azonban a szilárd hatóanyag-készítményekhez képest különböző gyakorlati hátrányaik vannak. A vizes oldatok csomagolása és szárítása - lénye­gesen nagyobb költséggel jár és nehezebben ki­vitelezhető, mint szilárd anyagoknál. A vizes 25 oldatok ezen kívül télen befagyásra hajlamosak, sőt az a lehetőség is fennáll, hogy a hatóanya­gok alacsonyabb hőmérsékleten az oldhatósági határt túllépik és kikristályosodnak. A kikristá­lyosodás a vizes gyomirtószer-készítményeknél so különleges problémát jelent. A vizes hatóanyag­oldatokat rendszerint igen tömény állapotban hozzák forgalomba abból a célból, hogy szállítá­si költséget takarítsanak meg. Ezek a vizes ol­datok azonban erős lehűtésre rendkívül érzéke­nyek, mivel a hatóanyag igen gyorsan kikristá­lyosodik. Fentiek alapján fontos műszaki feladatot je­lent az, hogy a 2,4-diklórfenoxipropionsav vizes sóoldatai helyett szilárd hatóanyag-készítmények előállítása váljon lehetővé. Számos kísérlet történt a 2,4-diklórfenoxipro­pionsav sóinak szilárd formában történő előállí-15 tására és forgalomba hozatalára. A kísérletek során azonban számos nehézség lépett fel. A 2,4-diklórfenoxipropionsav alkálisói, pl. erő­sen higroszkóposak, ezért vizes oldatukból nem izolálhatok. Ezenkívül kezelhetőségük is kedve­zőtlen. Jóllehet, az aminsók nem higroszkópos tulajdonságúak, izolálásuk mégsem oldható meg egyszerűen, mivel a technikai 2,4-diklórfenoxi­propionsav aminokkal való semlegesítése során olajok vagy kenőcsös termékek alakjában nyer­hetők és nehezen kristályosíthatok. Még tisztí­tott sav és vízmentes szerves oldószerek felhasz­nálása esetén is igen rosszul kristályosodó ola­jokat lehet előállítani. Az aminsók vizes olda­tainak bepárlása esetén is kenőosös termék kép-157095

Next

/
Thumbnails
Contents