157073. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nitrotiazolil-oxamidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZT ABS ASÄG ORSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADUL Ml 1 LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 05. (CI—616) Svájci elsőbbsége: 1965. III. 05., 1966. II. .09. Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. XI. 16. 157073 Nemzetközi osztályozás: C 07 d2 FeltalálőK: . Dr. Schmidt Paul, Therwil/BL, Dr. Wilhelm Max, Allschwil/BL, Svájc Tulajdonos: CIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Eljárás nitrotiazolil-oxamidok előállítására A találmány tárgya eljárás nitrotiazolil-oxa­midok előállítására. A nitrotiazolil-oxamidok új vegyületek, ame­lyek a szakirodalomból korábban nem váltak ismeretessé. 5 Azt találtuk, hogy az (1) általános képletű N-(5~nitro-2-tiazolil)-oxamidok — amelyben Rí és R2 rövidszénláncú alkilcsoportok vagy hidro­génatomok, míg R helyettesítetlen vagy he­lyettesített aminocsoport, az aminocsoport he- 10 lyettesítői egy- vagy kétértékű alifás jellegű szénhidrogéngyökök, amelyek szénlánca oxigén-, . ken- vagy nitrogénatomokkal megszakítva is lehet és/vagy hidroxilcsoportokkal vagy halo­génatomokkal, célszerűen klór- vagy bróm- 15 atommal helyettesítve lehet — értékes gyógyá­szati tulajdonságokkal rendelkeznek. A találmány tehát az (1) általános képletű új N-(5-nitro-2-tiazolil)-oxamidok előállítására 20 vonatkozik. Rt és/vagy R2 szubsztituensek rövidszénián -cú alkilcsoportokat, pl. metil-, etil-, propil-, izo­propil-, egyenes vagy elágazó szénláncú és tet­szés szerinti helyzetben kapcsolt butil-, pentil-, 25 hexilcsoportot képviselhetnek. Az R-aminocsoport célszerűen mono- vagy diszubsztituált, főként azonban tercier-amino­-csoportot jelent. 20 Az R-aminocsoport szubsztituenseként főként a következő csoportok állhatnak: alkil-, hid­roxialkil-, halogénalkil-, alkenil-, cikloalkil-, cikloalkil-alkil-, cikloalkenil-, cikloalkenilalkil-, aralkil- vagy alkiléngyökök, vagy oxa-, aza­vagy tiaalkiléngyökök vagy rövidszénláncú al­koxi-rövidszénláncú alkilgyökök. A szubszti­tuensekben szereplő alkil-csoportok elsősorban rövidszénláncú alkilgyökök, mint pl. a fentem­lítettek, alkenilgyökökként pedig elsősorban a rövidszénláncú alkenilgyökök, mint az allil­vagy metallilgyökök, cikloalkilgyökként főként a ciklopentil-, ciklohexil- vagy cikloheptilgyö­kök, cikloalkenilgyökként végül főként a ciklo­ipentenil- vagy ciklohexenil-gyökök jönnek szá­mításba. Az aralkil-gyökök elsősorban fenil-rö­vidiszénMncú altkilgyökök, amelyek rövidszénlán­cú alkilcsoportokkal, rövidszénláncú alkoxicso­portokkal, pl. metoxi- vagy etoxi-gyökökkel, ha­logén . atomokkal, mint klór- vagy tarómatomok­kal és/vagy trifluormetil-csoportokkal szubszti­tuálva lehetnek. Ilyen csoportokként például a benzil-, a-feniletil- vagy /?-feniletil~gyökök sze­repelhetnek. Heteroatomokkal megszakítót* szénláncú alkilénláncokon például áza-,. tia­vagy oxaalkilén gyököket értünk éspedig a kö­vetkezőket: butilén-(l,4)-, pentilén~(l,5)-, hexi­lén-(l,5)-, hexilén-(l,6)-, heptilén-(2,6)-, 3-oxa-Vagy 3-aza-pentilén-(l,5)-, 3-fenil-3-aza-penti­lén-(l,5)-, 3-rövidszénláncú alkil-3-aza-pentilén-157073

Next

/
Thumbnails
Contents