156808. lajstromszámú szabadalom • Eljárás közvetlenül megfonható oldatok folyamatos előállítására akrilnitril-vinilidénklorid-kopolimerekből

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1967. X. 31. (CE—615) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. X. 31. (WP 39 e/120 649) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VII. 25. 156808 '* Nemzetközi osztályozás: C 08 gl Feltalálók: Aurich Joachim oki. vegyész, Samimer Eva vegyészmérnök, Peter Eberhard oki. vegyész, Premnitz, . Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Chemiefaserwerk ,,Friedrich Engels", Premnitz, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás közvetlenül megfonható oldatok folyamatos előállítására aikrilnitril­-vinilidénklorid-'kopolimerekből i A találmány tárgya, elj arás közvetlenül meg­fonható oldatok folyamatos előállítására akril­nitril-vinilidénklorid-kopolimerekből valamely szerves oldószerben. Az oldatok monomérmente­sítés után közvetlenül szálakká, filmekké és ha­sonló termékekké dolgozhatók fel. Ismeretes az, hogy nagy vinilidénklorid-rész­arányú akrilnitril-vinilidénklorid-kopolimerizá­tumokat lehet előállítani szuszpenziós és emul­ziós polimérizációs eljárással vizes közegben. Mivel az akrilnitril és vinilidénklorid vízben való oldhatósága különböző, így nem képződnek egységes potimerizátumok. Emiatt azt javasolták, hogy az akrilnitril és vinilidénklorid kopolime­rizáoióját vizes közegben oldásközvetítő anyagok jelenlétében folytássák le. Az akrilnitril-vinilidénklorid-kopolimerizátu­mok szuszpenziós és. emulziós polimerizációval történő előállításának egyik általános hátránya az, hogy a szükséges feldolgozási műveletek, mint a polimerek izolálása, szárítása, őrlése, va­lamint az őrölt polimereknek valamely megfe­lelő oldószerben való újraoldása időtrabló műve­let és nagy ráfordítást igényel. A «-zsuszpenziós és emulziós polimérizációs el­járások hátrányainak kiküszöbölésére azt java­solták továbbá, hogy az akrilnitril-vinilidénklo­rid-kopolimerizátumokat homogén oldatban po­limerizálják. 10 15 20 25 30 Az egyik ismeretes eljárás szerint 56,8 súly% akrilnitrilt és 43,2 súly% viniilidénkloridot tartal­mazó akrilnitril-vmilidénklorid-Jkopolimierizátu­mokat adott esetben 4 súly% vizet tartailmazó dimetilszulfoxidban azobiszizobutiro-nitril jelen­létében 48—60 C° közötti hőmérsékleten poli­merizálnak. Ismeretes továbbá az is, hogy egyenlő arány­ban akrilnitrilt és vinilidénkloridot tartalmazó elegyet homogén oldatban polimerizáljanak, ol­dószerként etilénkarbonát vagy propilénkarbo­nát, valamint etilénkarbonát és dimetilszulfoxid keverékét használják. A homogén oldatban történő polimérizációs el­járások is azonban számos hátrányt mutatnak akrilnitril-vinilidénklorid-kopolimerizátumok előállításánál. Így ismeretes az, hogy azonos kon­centrációjú dimetilformamidban, dimetilszulf­oxidban és etilénkarbonátban képzett poliakril­nitril-oldatok igen különböző viszkozitású fonó­oldatokat képeznek. Míg dimetilformamidban a fonóoldat koncentrációja általában 20—25%, ilyen koncentráció értékek dimetilszulfoxidban, illegve etilénkarbonátban nem érhetők el, mivel a megfelelő oldatok rendkívül magas yiszkózátá­súak. A gyakorlati, életben dimetilszulfoxidos ol­datban 16% körüli poliakrilnitril koncentrációt alkalmaznak, míg az etilénkarbonátban képzett fonóoldatok még kisebb koncentirációjúak. A di­metilszulfoxidban és etilénkarbonátban kialakít-156808

Next

/
Thumbnails
Contents