156772. lajstromszámú szabadalom • Eljárás maguktól térhálósodó polimerizátumok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 04. (VI—562) Ausztriai elsőbbségei: 1966. VII. 2.6., 1967. II. 21. Közzététel napja: 1969. VI. 28. Megjelent: 1970. VIII. 25. 1S6772 Nemzetközi osztályozás: C 08 gl Feltaláló: Dr. Rauch-Puntigam Harald vegyész, Graz, Ausztria Tulajdonos: Vianova Kunstharz Aktiengesellschaft cég Wien, Ausztria Eljárás maguktól térhálósodé polimerizátumok előállítására A találmány az akrilsav, a metakrilsav, a ma­leinsav és a fumársav maguktól térhálósodé-po­limerizátumainak előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik; ezek a polimerizátumok különösen bevonatok készítésére alkalmasak. Ismeretes (Helv. Chim. Acta 24, 318 E, 1941) a hexametoxi­metil-melaminnak magasabb molekulasúlyú al­koholokkal, pl. butanollal a megfelelő butil-szár­mazékká történő átalakítása átészterezés útján, amikoris katalizátorként tömény sósavat hasz­nálnak. A hexabutoximetil-melaminnak maga­sabb zsírsavakkal történő hasonló reakciói a 907 132 számú N. Sz. K. szabadalmi leírásból is­mertek, ezeket a reakciókat hipofoszforossav je­lenlétében valósítják meg és azok a hexametilol­melamirí megfelelő zsírsavésztereit eredménye­zik. A 192 414 és 196 129 számú osztrák szaba­dalmi leírásokban ismertetve vannak továbbá metilolaminok vagy étereik reagáltatásai telítet­len, polimerizálható savak nitriljeivel vagy amidjaival, tömény kénsavnak mint kondenzáló­szernek segítségével. Azok a kísérletek, melyek­nek célja ezen eljárási mód értelemszerű átvi­tele volt az N-helyettesített melamin-származé­koknak akril-, metakril-, maiéin- vagy fumár­sav-származékokkal történő reakciójára, meg­hiúsultak azon, hogy a reakciómassza az átala­kulás alatt megkocsonyásodott. Meglepő módon azt találtuk, hogy az N-he­lyettesített melamin-származékok reakciója ak-30 15 20 25 30 2 . ril-, metakril-, maiéin- vagy fumársav nitrogén­mentes származékaival gyorsan és egyszerűen megvalósítható, ha a reakciót savas szüárd ka­talizátorok, előnyösen savval aktivált szilikátok jelenlétében valósítjuk meg. A találmány szerinti eljárás értelmében vala­mely I. általános képletű vegyületet - . i N N melyben A az CH2 —OR / —N \ CH2 — OR vagy az —NH—CH2—O—R képletű csoportot jelenti, ahol R hidrogénatomot, vagy legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot képvisel, egy II. általános képletű vegyülettel Rí—C^CH^ COOR2 II. 156772

Next

/
Thumbnails
Contents