156570. lajstromszámú szabadalom • Eljárás azetidin vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IX. 09. (WO—63) Svájci elsőbbségei: 1965. IX. 10., 1965. XII. 09., 1966. I. 13. Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. VI. 01. 156570 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály : C 07 d2 Decimái osztályozás: Prof. Dr. Woodward Robert Burns vegyész, Cambridge, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok Eljárás azetidin vegyületek előállítására A találmány tárgya új általános • 'eljárás azetidinvegyületek előállításaira, amely értékes közbenső termékéknek, főként a 7-amino-ce­falotszporánsav és származékainak első ízben történő előállításánál vált be és ehhez a sajá- . 5 tos szintézisfalyamathoz különösen alkalmas. A 7-amino-eefaloszpóránsavat a (XVI) kép­lettel jellemezzük. A cefaloszproráinsav szárma­zékain elsősorban N-acil-vegyüle tekét értünk. 3ö Ezekben szereplő acilgyökök főként a hatéko­nyan használt 7-amino-oefaloszporánsav N-acil­gyökei közé tartoznak, mint a tienil-acetil-, pl. 2-tienilaoetil-, ciánacetil-, klóretil-karbarmil­vagy fenilacetil-gyökök, vagy könnyen lehasít- IS ható acil-gyökök, mint a szénsav valamely fél­észterének gyöke, pl. tercier butiloxikarbonil­gyök. A gyógyszerként való felhasználás során ér­tékes fenti vegyületek és származékainak új- 20 szerű szintézise azon az elven alapszik, hogy valamely 3,5-helyettesítetlen 2,2-díszubsztituált tiazolidin-é-karbansavat, pl. valamely (I) kép­letű vegyületet használunk fel kiindulási anyag­ként és a szintézist pl. az A reakcióvázlaton 25 feltüntetett módszer szerint végezzük. A (IX) képletű vegyületet a B reakcióvázlat szerint alakítjuk át a kívánt 7-a;mino-eefalo­szpoiránsavvá, vagy annak származékaivá. A közbenső termékként felhasznált (X) kép- 30 létű vegyületet a C reakcióvázlaít szerint állít­juk elő. A jelen találmány valamely (IXa) általános képletű 4,4-diszubsztituált 3-acil-2-oxo-azetidi­nil[3,2-d]-tiazolidinszármazék — amely képlet­ben R[ jelentése hidrogénatom vagy egy acil­csoport, X pedig a tiazolidin-gyűrű diszubszti­tuált szénatomját jelenti — mint pl. a (IX) ál­talános képletű vegyület előállítására vonatko­zik, amely azzal jellemezhető, hogy valamely (XVII) általános képletű 2,2-diszulbsztituált 3--acil-5ct-ami, no-tiazo | lidin-4-ka í rbonsavat vízle­hasíitószerrel, vagy annak valamely észterét, mint pl. valamely (VIII) általános képletű ve­gyületet valamely szerves fémvegyülettel keze­lünk, és adott esetben valamely kapott vegyü­let egyik szubsztituensét lehasítjuk vagy egy meglevő szubsztituenst más szubsztituenssé át­alakítunk. Attól függően, hogy kiindulóanyagként sza­bad vagy észterezett '/?-aminokarbonsavat hasz­nálunk fel, a fenti reakcióit különböző módon folytatjuk le. így pl. ha a szabad '/^aminokar­bonsavat vízlehasítószerekkel, mint kairbodi­imidekkel, pl. dicikldhexilkanbodiimiddel kezel­jük, akkor a kívánt azetidinil-[3,2j d]-tiazolidin­~2-on származékokat nyerhetjük. Ha kiindulóanyagként '/J-aminokarbonsavák alkoholokkal képzett észtereit, főként az alifás vagy aralifás észtereket, mint rövidszénláncú 156570

Next

/
Thumbnails
Contents