156160. lajstromszámú szabadalom • Kifolyószerkezet bunkerek, silók és hasonlókhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IX. 26. (KO—2115) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. IX. 29. (K 60349 XI/81e) Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1970. II. 16. 156160 r m\ h\ Szabadalmi osztály: 81 e 104—137 Nemzetközi osztály: B 65 g Decimái osztályozás: Feltaláló: Baehr Hans^Dieter, mérnök, Hamburg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Liftag Hub-, Gleit- und Vorspannitechnik A. G. Zug Svájc Kifolyatószerkezet bunkerek, silók és hasonlókhoz 1 A találmány kifolyatószerkezet bunkerek, silók és hasonlókhoz, különösen nehezen folyó anyagok, mint pl. liszt és hasonlók részére. Bunkerok vagy hasonlók kiforyatószerkeze­teiként a legkülönbözőbb kivitelak ismertek, 5 amelyeknek feladata lennie, hogy a nehezen folyó anyagok is akadálytalanul tudjanak a bunkerekből vagy hasonlókból kifolyni anél­kül, hogy az anyag a kifolyatószerkezietben tor­lódna, vagy hídképződés következtében az 10 anyag utánfolyása gátolva volna. Különösen nagyon magas, pl. 2,0—30 m magas bunkerek, silók vagy hasonlók esetében hat az álló anyagoszlop jelentős nyomással a kifolyató­szerfcezetre. A bunkertérben, közvetlenül a ki- *5 folyatószerkezet felett elhelyezett, rosszul be­épített elemek az anyagot a szabad lefolyás­ban akadályozni tudják. Ismeretes az a meg­oldás, hogy a bunikertérben legalább egy ré­zsüt alkalmaznak, amelyen az anyagot kiöm- 20 lőnyíláshoz vezetik. Ismeretesek azonkívül or­rok, amelyek a bunkertérbe benyúlnak, és az anyagoszlop nyomását, különösen a kiömlőnyí­lás fölött felfogják. Az ilyen orrszerű nyúlvá­nyok oldalról az egyik cellafaltól a másik cel- 25 lafalig terjednek. Ez viszont megköveteli, hogy a bunkerfalat az orral szembenfekvő oldalon sokszor különlegesen alakítsák ki. A találmány feladata bunkerek, silóik vagy hasonlók számára olyan kifolyatószerkezet lé- 30 tesítése, amely nehezen folyó anyag esetén is, a szokásos kifolyatóirézsük alkalmazásával is az anyag minden oldalról való jó utánfolyását biztosítja. A találmány abban áll, hogy a ki­ömlőnyílás fölött ív alakú szegmens van elren­dezve, amely — keresztmetszetében nézve — rézsűfelületként a bunkertérbe nyúl be, és ol­dalsó ívrészei a bunkerfalaktól bizonyos távol­ságban végződnek. Ily módon olyan kifolyatószerkezetet ka­punk, amelynél az ívszegmens egyrészt jól ár­nyékolja a kiömlőnyílást az anyagoszlop nyo­mása ellen, másrészt több szempontból segíti az anyag szabad kifolyását fellazított formá­ban. A ferdén a bunkertérbe lejtő szegmens ív alakú kialakítása az oszlopban álló anyagot nemcsak a rézsűfelületek .mentén történő lefo­lyáshoz vezeti hozzá, hanem éppen az ív kö­vetkeztében a szegmens rézsűfelületére kereszt­irányban két egymással szembenfekvő irány­ban is vezeti, miközben a szegmensvégeik és a bunkerfalak között elegendő távolság van ah­hoz, hogy az anyag azon keresztülfolyjék. Az ív alakú rézsűszegmens a lefolyás lehe­tőségét nemcsak az egyik irányban segíti elő, hanem az erre merőleges irányban is, azaz gyakorlatilag a bunkerkeresztmetszett mindkét főtengelyének irányában. Az anyag beékelődé-156160

Next

/
Thumbnails
Contents