155941. lajstromszámú szabadalom • Kiegyensúlyozó szerkezet nyolchengerű V-elrendezésű dugattyús gépekhez, elsősorban belsőégésű motorokhoz

155941 3 4 es ezért a dugattyús gep, különösen a jármű­motor megszokott méreteit és felépítését érin­tetlenül hagyja. A szerkezeti egység egyszerű­sége és kis imérete a találmány szerinti meg-5 oldásban azzal valósul meg, hogy a forgó el­lensúlyok ölelkeznek, ill. fedésben vannak. Az ilyen módon, tömör elrendezéssel kiala­kított kiegyensúlyozó szerkezetet a motor hossza mentén a motor keresztirányú közép-10 síkjában célszerű elhelyezni, s hajtása — il­lesztési okokból •— történhetik kardántengely­lyel, a motor végén egyébként is meglévő fo­gaskerekes hajtóműről. A motortól független kisméretű kiegyenlítő 15 mű igen nagy gyártási és szerelési előnye, hogy egyetlen könnyen szerelhető csuklós ten­gellyel függ csak össze a dugattyús gép haj­tóművével. A találmány szerinti kiegyenlítőmű az ed-20 dig ismert szerkezetekkel szemben lényegesen tökéletesebb kiegyensúlyozást nyújt, mint a soros gépek ismert elvi megoldásának több­szörözése, ami a dugattyús gépet rendkívül bonyolulttá tenné és beépítési méreteit mérték-25 telenül megnövelné. A találmányt részletesen rajzokon ismertet­jük, amelyeken az 1. ábra nyolchengeres V-motor forgattyú­tengelyét ábrázolja két-két V-alakban kapcso-30 lódó dugattyúval, síkbeli (a) és 90°-ban elékelt (b) kivitelben; a 2. ábra nyolchengeres V-motor síkbeli for­gattyútengelyes hajtóművének egy segédten­gelyre ágyazott ellensúlyokkal történő kiegyen-35 súlyozását mutatja; a 3. ábrán ugyanezen motorok két segédten­gelyes kiegyensúlyozó szerkezete látható; a 4. ábrán a nyolchengeres, V-hengerétran­dezés hengersoronkénti kiegyenlítése van be-40 mutatva két segédtengelyes kiegyensúlyozó szerkezettel. az 5. ábra a kiegyensúlyozó szerkezetet fe­lülnézetben mutatja, a meghajtó kardánten­gellyel együtt. 45 A nyolchengeres V-hengerelrendezésű du­gattyús gépek forgattyútengelyének síkbeli ki­alakítása az l/a. ábrán, 90°-kai elékelt kiala­kítása az 1/b. ábrán van bemutatva. A kiviteli példában az l/a. ábra szerinti forgattyútengely 50 kiegyensúlyozásával foglalkozunk, feltételezve, hogy a motor V-szöge — az ábrával meg­egyezően — 90°-nál kisebb. csak részbeni kiegyenlítést eredményez, miért is az eddigiekben két segédtengelyes kiegyen­súlyozó szerkezet alkalmazásához folyamodtak. A két segédtengely általában végein átlósan elhelyezett ellensúlyokkal használatos. Ez a megoldás vasúti dieselmozdonyokon elfogad­ható, de főként utasszállító járműveken (vasúti motorkocsi, közúti személygépkocsik, zajra és rázkódásra kényes környezetbe telepített sta­bil dugattyús gépek) nem nyújt elegendő ki­egyensúlyozást, mert tetemes szabaderők és nyomatékok maradnak fent. A nyolchengeres (90°-tól eltérő V-henger­szögű) V-hengerelrendezésű gépek szabad tö­megerőinek tökéletesebb és teljesebb mértékű kiegyenlítését nyújtja a négyhengerű soros motoroknál ismert kéttengelyű kétszeres for­dulatú ellensúlyokkal való teljes kiegyenlítés. A V-alakban egymáshoz hajló két hengersor középsíkjában alkalmazott, a soros megoldás­nál ismert kiegyensúlyozás mintegy megkettő­zésével kialakított kiegyenlítés teljes kiegyen­súlyozást biztosít. A végein átlósan elhelyezett ellensúlyokkal felszerelt két segédtengelynek megkettőzése a V-motor ok két hengersorára való tekintettel csak nagy szerkezeti méretek mellett, nagy súllyal és . nagy szerkezeti bonyolultság mellett volna megoldható. Ezért ezt a megoldást nem lehetett alkalmazni, különösen a járműmoto­roknál, ahol a könnyű építés és a kis hely­foglalás, valamint a szerkezet egyszerűsége iránt támasztott követelmények az ilyen bo­nyolult megoldás alkalmazását kizárják. A találmány a nyolchengeres V-hengerelren­dezésű gépek szabad tömegerőinek tökéletes és teljesmértékű kiegyenlítését nyújtja, kis helyfoglalású, könnyű és egyszerű kiegyensú­lyozó szerkezet alkalmazása mellett. A talál­mány alapja az a felismerés, hogy a tökéletes és teljes kiegyensúlyozást nyújtó kétszer két segédtengelyes szerkezet terjedelme és súlya nagymértékben csökkenthető, ha a motor tel­jes hosszán végignyúló segédtengelyek helyett kisméretű, dobozba épített kiegyenlítő művet alkalmazunk, melyben az ellensúlyokat lép­csőzve, szorosan egymás mellett helyezzük el, s az ellensúlyokat hordozó rövid tengelyeket egymással kis átmérőjű fogaskerekekkel hajt­juk meg. Az ilyen kiegyenlítőmű a motor vagy más dugattyús gép olajteknőjébe elhelyezhető, önálló szerkezeti egység, mely a motor hajtó­művéről egyetlen csuklós tengellyel hajtható. A találmány tehát kiegyensúlyozó szerkezet nyolchengeres V-hengerelrendezésű dugattyús gépekihez, elsősorban belsőégésű motorokhoz, melyre az jellemző, hogy a hengersorok szim­metria síkjaiban elhelyezett két-két segédten­gelyt kiegyenlítő műben elhelyezett ellensú­lyokkal helyettesítjük, melyek egymást fogas­kerekekkel hajtják. A kiegyenlítő mű a szabad tömegerők és nyomatékok 100%-os kiegyenlítését nyújtja, amellett, hogy különleges felépítésénél fogva szerkezetileg egyszerű, súlya és mérete kicsi Az ismert, viszonylag egyszerű de tökéletlen kiegyensúlyozás megoldásának kivitele az adott példára vonatkozóan a 2. ábrán látható. Az n-fordulatszámú motor forgattyútengelyéhez fogaskerék áttétel segítségével csatlakozó se­gédtengely 2n fordulatszámmal forog, a rásze­relt ellensúllyal együtt. Az ilyen kiegyensúlyo­zás esetében csökken a motor függőleges sík­jában ható rázóerő, egyidejűleg azonban az el­lensúly oldalirányú rázóerőt kelt. Az ezen megoldás szerinti kiegyensúlyozás tehát csak részleges. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents