155719. lajstromszámú szabadalom • Bolygótekeres, hidromatikus, fokozatnélküli hajtómű

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja; 1968. III. 02. (SA—1852) Közzététéi ii&pjä: 1988. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. 155719 www •*• / Szabadalmi osztály: 63 c Nemzetköei osztály: B 62 d Decimal osztályozás: Szabó tósxlő gépésztechnikus, Budapest Bolygókerekes hydromatikus fokozat nélküli hajtómű A bejelentés tárgya fokozat nélküli sebesség­váltó. A jelenleg ismert fokozat nélküli sebességvál­tók két fő csoportra oszthatók: mechanikus és hidraulikus elven működő szerkezetekre. A me- 5 chanikus rendszerű fokozat nélküli sebességvál­tók hatásfokát nagy mértékben rontja az erőát­viteli elemek tapadásához szükséges súrlódó erő. Az egymáshoz súrlódással kapcsolódó elemeknek közismert hátránya ugyanis, hogy erőátviteli 10 szerepüket csak hőfejlesztés mellett tudják biz­tosítani. Hátrányuk továbbá, hogy terjedelme­sek, ezért beépítésük körülményes (pl. Wilson seb.váltó). A második csoporthoz tartozó hidraulikus 15 sebességváltók hatásfoka lényegesen kedve­zőbb mint az előző csoporthoz tartozó szer­kezeteké, mert a fokozat nélküli mechanikus se­bességváltókban ismert súrlódó kapcsolat helyett folyadék van, amelynek egymáson elgördülő mo- 20 lekulái egy nagyságrenddel kisebb súrlódási té­nyezőhöz vezetnek. E kedvező tulajdonság elle­nére, a hidraulikus sebességváltók sem terjedtek el magas önköltségük miatt, amit a nagy meg­munkálási pontosságot igénylő lapátok okoznak, 25 mert ezeknek bonyolult profilját rendszerint csak másolómarógépen, vagy igen nagy beruhá­zást igénylő célgépen lehet megmunkálni. Érthe­tő tehát, hogy olyan «ebességváltó, amelynek bemenő és a kimenő fordulatszámviszonya foko- 30 Eatmentesen állítható és amelynek hatásfokát a mechanikai súrlódás nem rontja és emellett elő­állítása nem igényel nagy ráfordítást, a legkere­settebb cikkek közé tartozik. Találmányom szerinti fokozatmentes hidrau­likus sebességváltó a fent felsorolt egymással el­lentétes követelmények maradéktalan kielégíté­sét célozza. Ezt az eredményt olyan bolygókere­kes, hidromatikus fokozat nélküli hajtóművel érem el, amelynek jellemzője, hogy a hajtóten­gelyre erősített fogaskereke és a hajtott tengely­re erősített fogaskereke, valamint a két fogas­kerék közé illesztett és ezekkel kapcsolatos fo­gaskereke, vagy fogaskerekei vannak amelynek, vagy amelyeknek tengelye (tengelyei) egy a haj­tó, és/vagy a hajtott tengelyen csapágyazott ko­szorúban elrendezett szivattyúval, vagy szivaty­tyúkkal kapcsolatos(ak), amely szivattyú, vagy szivattyúk kiömlő nyílásai állítható záróelemek­kel bírnak, jellemezve továbbá azzal, hogy a felsorolt alkatrészek tömítetten zárt folyadék-, célszerűen olajtérben vannak. Találmányom lényege tehát egy olyan boly­gókerekes hajtómű amelynek bolygókerekeit hidraulikus eszközökkel fékezem, biztosítva ez­zel a hajtott tengely fordulatszámának fokozat­mentes szabályozhatóságát. A szükséges fékezést szolgáló hidraulikus esz­közként a bolygókerekek számának megfelelő számú és azok tengelyével összekapcsolt szi-155719

Next

/
Thumbnails
Contents