155647. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet csőcsatorna nyílásának lezárására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. VIII. 14. <BÖ—1098) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. II. 16. 155647 Szabadalmi osztály: 47 fi Nemzetközi osztály: FOGjl Decimái osztályozás: Feltalálók: Bocz Károly mérnök, Nóvák László vegyészmérnök, Dézsányi István mérnök, Kovács László gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Építéstudományi Intézet, Budapest Szerkezet csőcsatorna nyílásának lezárására Csőcsatornák vizsgálata, ellenőrzése, vagy javí­tása során számos esetben szükség adódik a csa­torna valamilyen szakaszának, például két akna között levő szakaszának lezárására. Az e célra szolgáló, ismert készülék lényegében két felfúj- 5 ható gumib&llon, melyeket a lezárásra kerülő csa­torna egy-«gy végébe helyeznek, majd levegővel felfúvatnak. A felfúvatott gumiballonok a csator­na falához simulva jó zárást eredményeznek. Hátrányuk azonban, hogy a gumi, tulajdonsága- 10 nál fogva, hamar romlik, könnyen meghibásodik és ekkor már a szerkezet zárása illuzórikussá vá­lik. A ballonok viszonylag nagy hosszúságúak, mivel az alkalmazásra kerülő Légnyomásoktól függően nagy felülettel kell a csőfalhoz tapad- 15 niok, hogy a záráshoz szükséges súrlódó erő, melynek egyensúlyt kell tartania a csőszakasz­ban fellépő nyomásból a ballonra ható kinyomó­erővel elérhető legyen. A ballonok hosszúsága hátrányos, részint mert nem minden esetben áll 20 rendelkezésre a csatornában megfelelő hosszúsá­gú egyenes szakasz, részint mivel a ballonok ál­tal elfoglalt csőszakasz pl. vizsgálat esetében, nem hozzáférhető. Más ismert zárószerkezet két kihajló szélű, egymás mellé helyezhető és össze- 25 szorítható tárcsából áll, melyek egymás mellé il­lesztve, a kerületük mentén V alakú árkot képez­nek, melybe gumigyűrű van elhelyezve. A két tárcsa egymáshoz szorításával a V árok fokoza­tosan szűkül és a gumi gyűrűt, részben össze- 30 nyomva, nekiszorítja a csatorna falának. A szer­kezet egyszerű, azonban a kihajló szélek csak nagyon korlátolt erő kifejtésére alkalmasak, ezért a csatorna nem zárható te kellő biztonsággal, kü­lönösen akkor, ha a cső ovalitása nagy, vagy a csőméret a névleges csőátmérőtől nagyobb mér­tékben eltér, valamint ha a lezárandó csatorna­szakaszban nagyobb nyomás lép föl, vagy na­gyobb nyomást kell létrehozni. Ismeretes olyan, főként hőcserélő csöveinek le­zárására szolgáló szerkezet is, amely kónikus du­góból és e dugó axiális eltolásával szétfeszíthető, rugalmas, belül kónikus hüvelyből álL A rugal­mas hüvely vékonyodó falú vége kampósan ki­hajtó, rugós tagokkal van ellátva, a kónikus du­gó keskenyedő végének közelében pedig körülfu­tó vájat van. A hüvelyt beleillesztett dugóval és a dugóhoz csavarozással rögzített rúd segítségé­vel a lezárásra kerülő cs:nyíláshoz tolják, a kam­pósan kihajló rugós tagokat a csőszájra akaszt­ják és a kónikus dugót a hozzá erősített rúdra kifejtett húzással a hüvelybe szorítják, mindad­dig, amíg a dugó keskenyedő végén levő vájatnál el nem szakad. így a csőszájra akasztott rugalmas hüvelyt a belehúzott és ékelt dugó a csőfalhoz szorítja és a csövet lezárja. E szerkezet azonban csak rövid, kis átmérőjű, elsősorban hőkicserélő csöveinek, azok egyik végükön való lezárására alkalmazható és csak a cső ellenkező vége felől 155647

Next

/
Thumbnails
Contents