155647. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet csőcsatorna nyílásának lezárására

155647 történhet. Komoly hátránya, hogy nem oldható fel és ezért a zárótest a csőszájból csak erőművi úton távolítható el. A kónikus ékelődugó, mivel részben el van szakítva, újból nem használható fel. 5 A találmány a csőcsatorna nyílásába helyez­hető zárószerkezet, melynek záróteste rugalmas tömítőszervből, például gumihüvelyből és abba befeszíthető kónikus ékelőszervből áll. E két szerv mechanikusan vagy hidraulikusan vagy 10 pneumatikusan egymásba szorítható. Ennek kö­vetkeztében az ékelőszerv a rugalmas tömítőszer­vet szétfeszíti úgy, hogy az a csőcsatorna belső falának feszül és légmentesen lezárja. Az ékelő­szerv és a tömítőszerv között a kapcsolat olyan, 15 hogy a zárószerkezetre ható nyomás a zárás mér­tékét növeli, az ékelő szervet a belülről reá ható nyomás méginkább a hüvelybe szorítja. Ezért a szerkezet eltérően az ismert hasonló célú elzáró szerkezetektől, önzáró. 20 A találmányt részleteiben egy példakénti kivi­teli alakjának mellékelt vázlatos rajzai kapcsán a következőkben ismertetjük: Az l/a. ábra a zárótestet a csatorna nyílásába 25 helyezve, a tömítőszervbe illesztett kónikus éke­lőszer vvel zárás nélküli helyzetében mutatja. Az 1/b. ábra ugyanaz, a tömítőszervbe befeszí­tett ékelőszervvel, záróhelyzetben. Az l/a. ábrán a csatorna nyílásában elhelyezett 30 zárószerkezet kónikus 1 ékelőszerve — ékelő­kúp — a rugalmas tömítőszervbe, 2 gumihüvely­be be van illesztve. A 2 gumihüvely hozzá erősí­tett peremes 3 támasztó tárcsával van ellátva. Az 1 ékelőszerv és 2 gumihüvely közös tengelyt ké- 35 pező 4 csavarorsón van elhelyezve. A 4 csavaror­só célszerűen csőtengelyként van kialakítva és 5 menetes hüvellyel van ellátva, ennek 8 válla a 3 támasztótárcsa belső pereme mentén képzett 7 horonyba szabadon illeszkedik. Ezáltal a 4 csa- 40 varorsó a 2 gumihüvellyel kényszerkapcsolatban van, de a 3 támasztótárcsa hornyának korlátain belül, axiálisan, szabadon elmozdulhat. A kóni­kus 1 ékelőszerv a 4 csavarorsóhoz mereven van kapcsolva. Ennek hatásaként ha a csőcsatorna 45 nyílásába helyezett zárótesten az 5 menetes hü­velyt a rajta alkalmazott hajtóelemmel, például kézikerékkel, a csatornanyílás felé hajtva elfor­gatjuk, az 5 menetes hüvely 8 válla a 3 támasz­tótárcsa belső falára támaszkodik és a 4 csavar- 50 orsó végére rögzített 1 ékelőszervet a 2 gumihü­velybe szorítja, mire az a csatorna falának szo­rul és lezárja. Belső nyomás fellépése esetén az 1 ékelőszervre ható nyomóerő a hozzá mereven kapcsolt 4 csavarorsót axiálisan, a 7 horony hatá­rain belül, elmozdítja és az 1 ékelőszervet ezál­tal még fokozottabb mértékben a 2 gumihüvely­be és azt a csatorna belső falához szorítja. Ezál­tal a csatornát önzáróan, biztosan lezárja. A zá­rás feloldásához az 5 menetes hüvelyt kifelé hajt­juk, mire annak 8 válla a 7 horony külső falára támaszkodik és az 1 ékelőszervet a 2 gumi hü­velyből kifelé feszítve, eltávolítja. A 4 csavaror­só csőtengelyként lehet kialakítva, amelyen ke­resztül légnemű és/vagy folyékony közeg juttat­ható a lezárt csatorna szakaszba, vagy onnan el­vezethető. A 4 csavarorsóban elhelyezett hajlított 6 légtelenítő cső a lezárt csatornarészt folyadék feltöltés esetén légteleníti Az ékelőszerv tetszőlegesen szűkülő kereszt­metszetű, kúpos, vagy gúlaalakú test lehet és a rugalmas tömítőszervvel —• ami ugyancsak tet­szőleges rugalmas anyagból állhat — egymásba szorítása akár mechanikusan, akár hidraulikusan eszközölhető. Szabadalmi igénypontok 1. Szerkezet csatornák, csak vagy csővezeté­kek (a továbbiakban csatornák) lezárására a csa­torna nyílásába helyezhető zárótesttel, melynek tömítőszerve és abba axiálisan befeszíthető, kóni­kus ékelőszerve van, azzal jellemezve, hogy a rugalmas, célszerűen gumi hüvelyből (2) és pe­remes támasztótárcsából (3) álló tömítőszerv és á kónikus ékelőszerv (1) menetes hüvellyel (5) el­látott, közös tengelyt képező csavarorsón (4) — mely célszerűen egyben csőtengely — olyképpen van elhelyezve, hogy a menetes hüvely (5) vál­la (8) a támasztótárcsa (3) belső pereme mentén képzett horonyba (7) szabadon illeszkedik, ezál­tal a csavarorsó (4) a tömítőszervvel [gumi hü­vely (2)], a támasztótárcsa (3) hornyának (7) ha­tárain belül, axiálisan elmozdulhatóan kényszer­kapcsolatban van, míg a kónikus ékelőszerv (1) a hosszirányban eltolható csavarorsóhoz (4) a ru­galmas hüvelybe (2) befeszíthetően, mereven van kapcsolva. 2. Az 1. igénypont szerinti szerkezet kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a csőtengelyt képező csavarorsóban (4) légtelenítő cső (6) van elhelyezve, amelynek belső nyílása a csatorna legfelső terébe torkollik. 1 rajzoldal, 2 ábra A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 69.3779.6G-4? Alföldi Nyomda, Debrecen .,.,.,.

Next

/
Thumbnails
Contents