155569. lajstromszámú szabadalom • Eljárás injekciós tisztaságú tetraciklin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 4fpr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAIMl LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XI. 15. Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 1969. XI. 29. (GE—625) 155569 l Szabadalmi osztály 12 o 25 Nemzetközi osztály: C 07 c6 Decimal osztályozás: Gépész Bóbert vegyész, Dr. Zimmermann Andrásné, vegyész, Budapest Eljárás injekciós tisztaságú tetraciklin-származékok előállítására Az eljárás ipari alkalmazásakor problémát je­lent a termék olyan tisztaságban való gazdasá­gos előállítása, amely lehetővé teszi az injekciós formában való kiszerelést, tehát szálmentesre szűrhető/ stabil oldat nagy veszteségek nélkül való előállítását. A problémát az okozza, hogy a tetraciklin származékok általában lúgra érzékenyek, ezért az ismert eljárások szerint (lásd fentemlített né­met szabadalom), ahol az amfoter tetraciklineket a bázikus jellegű aminők feleslegével reagáltat­ták a melléktermékként keletkező epimerek miatt közvetlenül injekciós célokra alkalmas végtermékek nem nyerhetők. Az ugyancsak is­merteit, tetracilinekből savfelesleggel előállí­tott sóikból kiinduló eljárások sem adnak az in­jekciós célokra közvetlenül felhasználható ter­méket, mert nem a Mannich bázist, hanem an­nak injekciós célokra alkalmatlan sóit eredmé­nyezik. Átkristályosítással vagy átcsapással azonban a kényes molekula bomlás következté­ben erősen károsodik és az ily módon keletkező újabb melléktermékek a megbízhatóan stabil in­jekciós oldatok előállítását ismét megnehezítik. A szálmentés szűrés viszonylag hosszú ideig tartó művelet, mely alatt a tiszta állapotú ter­mék oldatban van és ezért — hacsak nincs igen stabil formában — károsodik. Jelen találmányunk tárgya eljárás Mannich­kondenzációval nyert I. képletű (mely képlet­ben — N R jelentése nitrogéntartalmú hete-5 rociklikus gyök és A jelentése valamely tetra­ciklin molekula) vegyületeket tartalmazó injek­ciós készítmények előállítására, amelyre jellem­ző, hogy a tetraciklineket új hermiklórhidrát­jaikká alakítva stabilizáljuk, majd a hemíklór-10 hidrát vízmentes oldatát szálmentesre szűrve tisztítjuk, sztöhiometrikus mennyiségű formal­dehid ill. formaldehidet a reakció folyamán adó vegyület és nitrogéntartalmú heterociklikus ve­gyület szálmentesre szűrt oldatával reagáltatjuk, 15 majd az ily módon közvetlenül injekciós tiszta­ságban nyert stabil terméket izoláljuk. Találmányunk alapja az a felismerés, hogy a tetraciklinek (oxitetraciklin, tetraciklin, klórtet­raciklin stb.) az irodalomból eddig nem ismert, 20 új sói, a 0,5 mól sósavat tartalmazó hemiklórhid­rátok, rendkívül előnyös tulajdonságokkal ren­delkeznek. A hemiklórhidrátok általában jól oldódnak egyértékű alifás alkoholokban (pl. metanol, eta-25 nol stb.). Az így nyert oldatokban a tetraciklinek olyan stabilak, hogy a szálmentesre való szűrést károsodás nélkül tűrik. A hemiklórhidrátok ol­datának pH értéke 3,5, ami a Mannich-reakció­hoz igen kedvező körülményeket teremt az epí-30 merképződés megakadályozása mellett, 155569

Next

/
Thumbnails
Contents