155457. lajstromszámú szabadalom • Készülék galvanikus úton fémbevonatok készítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 30. (KE—786) Ausztriai elsőbbsége: 1965. VII. 12, Közzététel napja: 1968. VI. 25. Megjelent: 1969. IX, 01. 155457 ( V* y Szabadalmi asztály: 48 a 7/00 Nemzetközi osztály: C 23 b 7/00 Decimái osztályozás: 621.357.5 Johann Kerschgens mérnök, Soharnstein, Ausztria Készülék galvanikus úton fémbevonatok készítésére A találmány tárgya fémbevonatok galvani­kus úton való előállításához alkalmas készü­lék. Az eddigi gyakorlat szerint fémbevonatokat 5 úgy készítettek, hogy az egész tárgyat, ame­lyen a fémbevonatot létesíteni kívánták, elekt­rolitfürdőbe helyezték. Amennyiben egymást követően több fémbevonatot kívántak a tárgy­ra felhordani, úgy azt az egyes bevonatok kö- io zött elvégzett gondos tisztítás után, egymást követően kellett a különböző fürdőkbe he­lyezni.. A tárgyaknak azokat a fémes felületeit, melyen nem kívántak külön bevonatot létesí­teni, elektrolitoknak ellenálló védőréteggel 15 kellett ellátni. Már készre felszerelt alkatré­szeknél nehezen hozzáférhető helyeken, vala­mint igen kis felületeken gyakorlatilag ezideig nem volt lehetséges galvanikus úton fémbevo­natok felvitelére, illetve ez olyan költséges 20 volt, hogy emiatt ennek alkalmazására nem ke­rült sor. További nehézséget jelentett, hogy gyakorlatilag csak hosszú évek tapasztalatával rendelkező szakemberek voltak képesek a fen­tiekben leírt galváneljárást végrehajtani, illetve 25 mindenekelőtt a mindenkori követelmények­nek megfelelő fémbevonat rétegvastagságát meg­határozni. A találmány célkitűzése a fentiekben vázolt feladatkörben alkalmazható készülék kialakí- «p tása, mely egyszerű felépítése és könnyű ke­zelhetősége mellett fémbevonatoknak a felvi­telét olyan felületeken is lehetővé teszi, melyek igen kis méretűek, nehezen hozzáférhető he­lyen fekszenek, vagy már véglegesen felsze­relt alkatrészeken vannak. További célkitűzése a találmánynak a fentiekben vázolt típusú ké­szüléknek olyan kialakítása, mely lehetővé te­szi, hogy fémrészek vonal vagy pontalakú fe­lületeit is galván bevonattal láthassuk el. Vé­gül ugyancsak a találmány körébe tartozik a készülék olyan kialakítása is, hogy segítségével egymást követően különböző fémek rétegei is felhordhatok legyenek. A fentiekben vázolt összes követelmények kielégítését a találmány szerint olyan készü­lék teszi lehetővé, mely áramforrással kialakí­tott tokot (házat) foglal magába, ez egy elekt­rolittartállyal összekapcsolva kézi készüléket alkotó, illetve annak cserélhető tartószervét képezi, mellyel a tartály behelyezett helyzeté­ben a tok ellenkontaktuson keresztül az egyen­áramú áramforrás egyik pólusával kapcsolható össze, és a tartályból kinyúló elektrolittal ned­vesített folyadékhordozója van, mely a csat­lakozó érintkezővel villamosan vezetetten van összekapcsolva. A tokon ezenkívül egy további, az áramforrás második pólusán fekvő, a min­denkori bevonandó munkadarabbal összeköt-155457

Next

/
Thumbnails
Contents