155119. lajstromszámú szabadalom • Eljárás uretánok előállítására

155119 való reakcióját előnyösen piridinben vagy más tercier bázisok jelenlétében végezzük. Az első műveleti lépésben nyert semleges szénsavészter és a (III) általános képletű aminők további re­akcióját is ajánlatos bázisos kondenzálószerek, 5 mint tercier bázisok jelenlétében lefolytatni, vagy pedig az amin-komponenst használjuk feleslégiben. A c) eljárásváltozat kivitelezésénél a (II) ál­talános képletű kiinduló vegyületbe szobahő- 10 mérsékleten vagy imérsékelten emelt hőmérsék­leten foszgént vezetünk: be. A kiinduló vegyü­letet felhasználhatjuk önmagában, azonban aro­más szénhidrogénekben, mint tokióiban, ben­zolban, illetve xilolban .képezett oldatokat is 15 reakcióba vihetünk. Az így nyert klórszénsa­vasészterek és a (III) általános képletű aminők reakcióját ezt követően a b) eljárásváltozatban feltüntetett reakciókörülmények mellett végez­zük. A (II) általános képletű kiinduló vegyületek oly módon állíthatók elő, hogy a megfelelően szubszítituált ifenilaeetonitrilnek oldószereikben, mint piridinben képzett oldatát erősen bázisos kondenzálószerek, mint benziltrimetilammóni­umhidroxid jelenlétében reagáltatjuk. Egy má­sik eljárásváltozat szerint a megfelelő ciánecet­savas észterek komplex fémhidridekkel lefoly­tatott redukciója is célravezető, ilyen esetben a redukciót akként végezzük, hogy kizárólag 30 az észter-jcsoport redukálódjon. A kiinduló ve­gyületek többnyire igen viszkózus olajok for­májában nyerhetők. Az (I) általános képletű vegyületek a köz­ponti idegrendszerre csillapító hatást fejtenek 35 20 25 ki', emellett kifejezett izomlazító, illetve görcs­gátló hatásuk is van. Ennekifolytán az új ve­gyületeket félelmi és feszültségi állapotok megszüntetése céljából gyógyszerként haszno­síthatjuk. A találmány szerinti eljárás részleteit az alábbi kiviteli példák szemléltetik: 1. példa: 2_i(4'-tolil)-2i Hoiánrbutilíuretán 94,5 g 2^etil-2H(4'-tolil)-3-oxipropionitrilt (olva­dáspontja 70—76 C°) 11.1,5 g etiluretán. és 21 g aluminiumizopropilát jelenlétében 1 liter cik­iohexanonban desztillálóoszlop felhasználásával azeotrop desztilláeiónak vetünk alá. Az alkohol­•Hciklohexánjelegyből álló azeotropkeveréket az oszlop fejrészén felfogjuk és a ledesztilláló eik­lofaexánt folytonosan pótoljuk. Az átészterezés befejezése után a lombik tartalmát szárazra be­pároljuk, a maradékot: 100 ml izopropanollban felvesszük, majd keverés és hűtés közben 1 li­ter 0,5 normál sósavba befolya tjük. Egy idő eltelte után a képződött uretán finoim tüskris­tályokfoan kikristályosodik. A kristályokat le­szűrjük, szárítjuk és benzol-ligroih-elegyfoől át­kristályosítjuk. A hozam 82,1 g, a termék ol­vadáspontja 96—97,5 C°. A fentiekhez hasonló módszerrel állíthatjuk elő a következő táblázatban felsorolt uretáno­kát. Amennyiben az eljárással nyert termékek nem kristályos állapotban válnak ki, akkor azo­kat kromatográfiás módszerrel tisztitjuk. „A" táblázat 4 g Kiinduló vegyület Végtermék op, C° 1. 2-etil-n2-i(i3'-tolil)^3LO'XÍpiiopionitril 2.. 2:-etil^2M(3^4'-xiM)-i3-oxiiprapionitril 3. 2Uetil^24zopropil^3-oxipropionitril 4. 2-etilH2i-i(r-!metilbutil)-3-oxipropio­nitril 5. 1-iciánHl -oxiimetil-ciklopentán 6. 2-etil-2-izoamil-'3-oxiipropiónitril 7. 2-etü-2~szek.butil^3-oxipropionitril 2-(3'-toliI)-i 2-ciánbutiluretán 2H(!3',4'-xilil)-i2l -ciánbutiluretán 2HCÍán-i2'-izopropilfoutiluretán 2y(l'-metilbutil)-i2l-iciánbutil-uretán 1-eián-ciklopentilmetiluretán 2-ízoamil-i2-ciánbutiluretán 2-szek.ibutil-2-ciánlbutil uretán 8:2—83 ,11:9—121 7,2,6—74 viszkózus­olaj 57—60 viszikózus­olaj viszkózus­olaj 2. példa: 60 2^fenil^2:-oián-butiluretán (Su 2174) 17,5 g 2-ífen:il-2-etil^3-oxipropiönitrilt és 8,3 g piridint 150 ml benzolban oldunk. A benzoics 65 oldathoz hűtés és keverés közben 16,5 g kló:r­szénsavfenilésztert csepegtetünk. Az; elegyet 3 óra hosszat szobahőmérsékleten keverés közben reagáltatjuk, majd az elegyet vízzel, 2 n sósav­val és nátriumhidrogénfcarbonát-oldáttal extra­háljuk. A benzoics oldatot vízmentes nátrium-2

Next

/
Thumbnails
Contents