154874. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tereftálsav előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pótszabadalom a 154.210 lajstromszámú törzs­szabadalomhoz. Bejelentés napja: 1966. III. 28. (WE—350) 154874 Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. VII. 28. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1969. I. 31. Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 e-. Decimái osztályozás: Feltaláló: Katzschmann Ewald vegyész, Witten-Bommern, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Chemische Werke Witten GmbH, Witten/Ruhr, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás tereftálsav előállítására Para-xilol kötött oxigént tartalmazó oxidáló­szerekkel (pl. salétromsav) végrehajtott oxidá­ciója során végtermékként tereftálsavat ka­punk, mely alkid-gyanták, poliészterrostok, szá­lak vagy fóliák előállítása esetén intenzív to- 5 vábbtisztításra szorul. A p-xilol oxidációját folyékony fázisban, oxigénnel vagy levegővel, oldható katalizátorok jelenlétében végrehajtva végtermékként gya­korlatilag csak p-metil-ibenzoesav keletkezik. io (magasabb hőmérsékleten). Amennyiben p-xilolt ecetsavban, vízoldható katalizátorok és úin. iniciátorok (például bróm­vegyületek) jelenlétében oxidálunk, úgy p­-metilnbenzoesav mellett túlnyomórészt tere- 15 ftálsav képződik. Ecetsav és brámvegyületek alkalmazása a készülék anyagával szemben igen magas követelményeket támaszt. A tere­ftálsav oxidációsfok eléréséhez 200 C°-os hő­mérséklet és 20—30 att. nyomás szükséges, to- 20 váibbá gyakorlatilag értékesíthető tereftálsav előállítása további tisztítási lépéseket igényel. A 949.564 sz. német szabadalom eljárást is­mertet p-rnetil-benzoesav tereftálsavig történő továbfooxidálására a p-metil-benzoesavmetilész- 25 ter oxidációja útján. Míg a szabad p^metil­-benzoesav nehezen oxidálható tovább, addig a p-metil^benzoesavmetilészter könnyen tereftál­savmonometilészterré oxidálható. Para-xilol és p-anetil-benzoesavmetilészter 30 együttes oxidációja az 1,041.945 sz. NSzK-sza­badalom értelmében egymás mellett változatlan p^metil-benzoesavmetilésztert, p-imetil-<benzoe­savat, továbbá tereftálsavmonoimetilésztert és szabad tereftálsavat szolgáltat. A javasolt utó­lagos észterezés során p-metil-ibenzoesavmetil­észter és tereftálsavdimetilészter elegye kelet­kezik, melyet desztillációs elválasztásnak vet­nek alá. A pHmetil-ibenzoesavmetilésztert az oxidációs eljáráshoz visszavezetik, míg a tere­ftálsavdimeitilésztert poliészterré való tovább­feldolgozás céljából izolálják. A végtermék nagyfokú tisztaságával tűnik ki, míg az eljá­rásnál nehezen eltávolítható vagy mellékreak­ciókat okozó anyagokat nem alkalmaznak. Az 1,041.945 sz. NSzK szabadalom szerinti eljárás­nál a keletkező szabad tereftálsavat nem izo­lálják, hanem a munkamenet további folyamán általában metanollal észterezik. Az iparban bizonyos esetekben (például al­kidgyanták előállításánál) műszaki és gazdasá­gossági megfontolásoktól vezérelve kiindulási anyagként szabad tereftálsavat alkalmaznak. Az ismert módszerekkel a fenti céloknak meg­felelő tisztaságú tereftálsav készíthető. Szórvá­nyos esetekben már ún. „száltiszta" tereftálsa­vat is előállítottak, mely etilénglikollal végre­hajtott közvetlen reakció után szálak előállí­tására alkalmas poliészterekké alakítható to­vább. 154874

Next

/
Thumbnails
Contents