154756. lajstromszámú szabadalom • Polimer keverékek

MAGYAR NÉPKÖZTÁESASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 30. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1968. XII. 31. (EE—1280) 154756 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 f2 Decimái osztályozás: Feltaláló: Cizek Eric Paul műszaki specialista, Pittsfieíd, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: General Electric Company, New York, Amerikai Egyesült Államok Polimer keverékek A találmány tárgya eljárás polifenilénoxidok­ból és polisztitrolokból álló keverékek hajlító és (húzó szilárdsági tulajdonságainak javítására olyan módszer alkalmazásával, amely a keveré­kek egyéb fizikai tulajdonságait hátrányosan 5 nem 'befolyásolja. A találmány közelebbről poli­sztirol hajlító és húzó szilárdságának javítására vonatkozik, amelynek során a polisztirolt poli­fenilénoxiddal elkeverjük. A találmány oltalmi körébe tartoznak az ily módon előállított poli- io sztirolból és polifenilénoxidlból álló új keveré­kek is. A polisztirol ipari alkalmazhatóság szempont­jából széles köriben elterjedt anyag, mivel ked­vező tulajdonságai vannak és viszonylag olcsón 15 előállítható. Egyes alkalmazás területeken azon­ban a polisztirol nem használható, mivel gyenge fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek folytán az utóbbi években a sztirolos műanya­gok újabb csoportját fejlesztették ki, amelyet 20 módosított sztirolbázisú műanyagoknak nevez­nek. A módosított sztirolbázisú műanyagok cél­ja az, hogy a polisztirol alkalmazhatósági körét kiterjesszék és bizonyos alkalmazásterületeken is felhasználható terméket állítsanak elő. E cél- 25 bői a polisztirolt különböző adalékanyagokkal elkeverik, amikoris egyes tulajdonságok szem­pontjából javított készterméket nyernek. A mó­dosított polisztirolbázisú műanyagok előállítá­sánál az a probléma jelentkezik, hogy a bizo- so nyos szempontból javított tulajdonságok elérése általában az egyéb fizikai tulajdonságokat hát­rányosan befolyásolja. Azt találtuk, hogy a po­lisztirol hajlító- és húzószilárdsága döntő mér­tékben megjavítható, hogyha a polisztirolhoz polifenilónoxidot keverünk, sőt a keverés kö­vetkeztében az eredeti fizikai tulajdonságok nem változnak kedvezőtlenül. A találmány meg­lepő jellegét igazolja az, hogy az említett tulaj­donságok javítása messze túlmegy azon a mér­téken, amelyet az alkalmazott polifenilénoxid százalékos aránya alapján feltételezni lehetett. Az új találmány szerinti polisztiroliból és poli­fenilénoxidból álló műanyagkevérékek polifeni­lénoxid komponense az alábbi általános képlet­tel jellemezhető: O E képletben n 100-mál nagyobb egész szám, míg R és R' egymástól függetlenül hidrogénato­mot, szénhidrogéngyököt, a halogénatomok és fenolgyűrű között legalább 2 szénatomot tartal-154756

Next

/
Thumbnails
Contents