154756. lajstromszámú szabadalom • Polimer keverékek

3 mázó halogénezett szénihidrogéngyököt, oxi­szénhidrogéngyököt, vagy a halogénatom és a fenolgyűrű között legalább 2 szénatomot tar­talmazó halogénezett oxiszénhidrogéngyököt je­lent. Az előnyös kiviteli alakok esetében R és R' metil-csoportot képvisel. Tágabb értelemben véve az új keverékek 1—$9% polifenilénoxidot tartalmazhatnak. Húzószilárdság szempontjából azonban a 60% és 85% határértékek között po­lifenilénoxidot tartalmazó keverékek a legked­vezőbbek. Az 1—30% polifenilénoxidot tartal­mazó keverékek meglepő módon jobbak, mint a kizárólag polisztirolból gyártott termékek. A ta­lálmány szerinti új keverékeket előnyösen úgy állítjuk elő, hogy porított polisztirolt és /porított polifenilénoxidot alaposan összekeverünk, majd a keverékből a kívánt termeiket előállítjuk. A felhasznált polifenilénoxid általános kép­lete a leírt általános képlettel egyezik, a képlet­ben R és R' egyértékű szubsztituen'sek éspedig hidrogénatomot, tercier a-szénatomtól mentes szénhidrogéngyököt, a halogénatom és a fenol­gyűrű között legalább 2 szénatomot tartalmaz és tercier a-szénatomtól mentes halogénezett szénhidrogéngyököt, továbbá alifás jellegű, ter­cier a-szénatomtól mentes oxiszénhidrogéngyö­köket, alifás jellegű, tercier a-szénatomtól men­tes és a halogénatom és a fenolgyűrű között legalább 2 szénatomot tartalmazó halogénezett oxiszénhidrogénigyökökét képviselnek. A fenti képletben polifenilénoxid esetében n bármely 100-nál nagyobb egész szám lehet. A polifenilénoxid fenti képletében szereplő R és R' szubsztituensekkel jelzett egyértékű szénhidrogén-gyökök tipikus képviselői az aláb­bi gyökök lehetnek: alkil-, beleértve cikloalkil­-csoport, pl. metil-, etil-, propil-, izopropil-, bu'til-, szekunder foutil-, tercier butil-, izobutil-, cikiobutil-, amil-, cifclopentil-, hexil-, ciklo­hexiil-, ímetilciklohexil-, etileiklohexil-, oktil-, decil-, oktaidecil-jcsoport stb.; alkenil- vagy cik­loalkenil-csoport, pl. vinil-, allil-, butenil-, ciik­lobutenil-, izopentenil-, ciklopentenil-, linolil­-<3soport stb.; alkinil-, pl. propargil-csoport stb.; aril- vagy alkaril-csoport, pl. fenil-, tolil-, etil­fenil-, xilil-, naftil-, metünaftil-jcsoport stb.; ar­alkil-, pl. bénzil-, feniletil-, fenilpropil-, toliletil­-csoportok stb. Az egyértékű halogénezett szén­hidrogén-gyökök azonosak lehetnek a szénhid­rogén-gyökökkel és pl. a fentiekben leírtakat jelentik, kivéve a metil- és a-halogénalkil-gyö­kök esetében, amelyeknél egy vagy több hidro­génatomot halogénatommal helyettesítünk és ily módon olyan halogénezett szénhidrogén-gyökö­ket alakítunk ki, amelyekben legalább 2 szén­atom választja el a halogénatomot a szabad vegyérték-kötéstől. Ilyen gyökökre pl. a követ­kezőket soroljuk fel: 24dóretil-, 2-brórnetil-, 2-fluoretil-, 2,2-diklóretil-, 2- és 3-hrómpropil-, 2,2^difluor-^3-jódpropil-, 2-, 3- és 4-hrómlbutil-, 2-, 3-, 4- és 5*-fluoramil-, 2-klórvinil-, 2- és 3--brómallil-, 2- és 3~fluor-propargil-, mono-, di-, •fcri-, tétra- és penteklórfenil-, mono-, di-, -tri­es tetrabrómtolil-, kMretilfénil-, etilklórfenil-, 4 fluoiroxilil-, klórnaftil-, brómlbenzil-, jódfenil­etil-, fenilklóretil-, brómtoliletil-csoportok stb. Az egyértékű oxiszénhidrogén-gyökök tipikus képviselői az alábbiak: metoxi-, etoxi-, prop-5 oxi-, izopropoxi-, butoxi-, szekunder butoxi-, tercier butoxi-, amoxi-, hexoxi-, aktoxi-, dek­oxi-, vinoxi-, alloxi-, butenoxi-, propargoxi-, feniloxi-, toloxi-, etilíenoxi-, toloxi-, naftoxi-, metilnaftoxi-, benzoxi-, feniletoxi-, - fenilprop-10 oxi-, toliletoxi-csoportok stb. Az egyértékű ha­logénezett oxiszénhidrogén-gyökök megegyez­hetnék a fentiekben felsorolt oxiszénhidrogén­-gyökökkel a metoxi- és a-halogénalkoxi-gyö­kok kivételével, amelyekben egy vagy több hid-15 rogénatomot halogénatominal, vagyis fluorral, klórral, brómmal vagy jóddal helyettesítünk és ily módon olyan halogénezett oxiszénhidrogén­gyököket képzünk, amelyekben a halogénatom és a szabad vegyérték-kötés között legalább 2 20 szénatom van. Az előbbi gyökök néhány tipikus képviselője a következő lehet: 2-klóretoxi-, 2--brómétoxi-, 2-fluoretoxi-, 2,2-diklóretoxi-, 2- és 3-brómpropoxi-, 2,2-difluor-2Hklórpro,poxi-, 2-, 3- és 4-jódbutoxi-, 2-, 3-, 4- és ö^fluoramoxi-, 25 2-klórvinoxi~, 2- és 3-brómalloxi-, 2- és 3-fluor­propargoxi-, mono-, di-, tri- és tetrabrómtol­oxi-, klóretilfenoxi-, etilklórfenoxi-, jódxiloxi-, klórnaftoxi-, brórdbenzoxi-, klórfeniletoxi-. fe­nilklóretoxi-, brómitoliletoxiHCSoportok stb. 30 A találmány szempontjából felhasználható po­lif eniloxidokra tipikus példaként a következőket említjük: poli-(2,6-idimetiH,4-fenilén)-oxid, po­li-(;2,6-dietil-l,4-,fenilén)-oxid, polin(2,6-dibutil­-1,4-íenilén)«oxid, poli-<2,'6-dilauril-il ,4-fenilén)-35 -oxid, poli-(2,i 6-diprop i il-l,4-:fenilén)-oxid, poli­-(2,6-dimetoxi-ű ,4nfenilén)-oxid, poli-<2,6-dietoxi­-1,4-fenilén)-oxid, polw(2-metoxi-6-etoxi-l ,4-f e­nilén)-oxid, poh^2,6-di-t(klórfenoxi)-l,4-feniléai]­-oxid, polii[2,6-di-i(klóretil)Hl,4-fenilén]-oxid, po-40 li-,(2-metil-'6-izolbutil-l,4-Kfenilén)-oxid, poli-(2,6--di-tolil-1,4-tfenilén)-oxid, poli-[2,6-di-(klórpro­pil)-l,4-fenilén]-oxid stb. A találmány szempontjából felhasználható po­lifenilénoxidokat a 212 128 sz. USA szabadalmi 45 bejelentés ismerteti (feltaláló: Allan S. Hay, a bejelentés napja 1962. július 24.; bejelentő: General Electric). A polísztirollal elkeverhető polifenilénoxid-50 nak nincsenek mennyiségi korlátjai, mivel a két polimer a teljes koncentráció-tartományban egymással összefér. A tapasztalatok szerint a két polimer keveréke az elképzelhető teljes kon­centráció-tartoimányban hajlító- és húzószilárd-55 ság tekintetében arányosan nagymértékű javu­lást mutat. A szilárdsági értékek megnöveke­dése pedig túlhaladja azt a mértéket, amely egyenes lineáris .arányosság alapján a polifeni­lénoxid tartalomra számítva feltételezhető. 60 A csatolt ábra egy tipikus polimer-keverék polifenilénoxid tartalma, és húzószilárdsága kö­zötti összefüggést szemlélteti. Az ábrán a víz­szintes vonalán a keverék polifenilénoxid tar­talmát súlyszázalékban, míg a függőleges vona­€5 Ion a keverék húzíószilándságát kg/cm2 dtaien-2

Next

/
Thumbnails
Contents