154723. lajstromszámú szabadalom • Beállító szerkezet röntgenfelvételek megvilágításái értékének beállítására

154723 sorozat ill. a csőáraim és a megvilágítási idő jellemzők együttesen a szervi választón keresz­tül előre meghatározott értékre lesznek beál­lítva. Mivel különböző betegeknél ugyanannak a szervnek a vastagsága széles tartományban változik, szükséges, hogy a szervi választóhoz mélységkiegyenlítő szabályozót rendeljenek, hogy a csőfeszültség és/vagy mAs-érték helyes­bítését el lehessen végezni. Mivel a szervi választó közvetlenül a villa­mos paraméterek beállítását vezérli, a megvilá­gítási érték változásánál — amely változást pél­dául más film, erősítő lemez, raszter, fókusz­film-távolság, vagy ehhez hasonló feltételek miatt kell Végrehajtani — a röntgengenerátort villamos szempontból kell szabályozni, ami rendkívül hátrányos. Ismeretes továbbá, hogy a szervi választó út­ján a csőfeszültség és a mAs-szorzat számára szolgáló szabályzó berendezéseket úgy vezérlik, hogy a szervi választó egyik végállásában a lét­rejövő röntgensugárdózis legnagyobb értéke, a másik végállásában a legkisebb értéke van je­len és a szervi választó állításakor a röntgen­sugárdózis legnagyobb értékének megfelelő végállástól a másik végállásig az adódó köz­benső állásoknak megfelelően a röntgensugár­dózisok folyamatosan csökkennek. A csőfeszült­ség és mAs szorzat - csatolására vonatkozó kü­lönböző törvényszerűségű, különböző felvételi követelmények kielégítésére megfelelő átkap­csoló szerkezetéket alkalmaztak. Ismeretes továbbá, hogy a szervi választóval ellátott röntgenkészülékben a kép jellegének megváltozását előidéző további beállító szervet is alkalmaznak, amely szerv működésekor a 5 szervi választó bármilyen beállításánál azonos filmfeketedés érhető el. Erre a célra ez a to­vábbi beállító szerv a csőfeszültség növelésekor a mAs teljesítmény csökkenését ill. reciprok irányban is hasonló hatást idéz elő. 10 Az ilyen jellegű röntgengenerátorok viszony­lag bonyolult konstrukciók . és nagyrészük csak kevés megvilágítási paraméterváltoztatást tesz lehetővé. Egy további ismert röntgengenerátornál a 15 szervi skála alapján választják meg a csőfe­szültséget és a mAs teljesítményt. A szüksé­gessé váló beállítási korrekciókat csatoló szerke­zettel egyenlítik ki, amely a csőfeszültség és mAs teljesítmény részére szolgáló szabályozók 20 különböző csatoló állásban egymással oly mó­don csatolhatok, hogy a növekvő feszültség irá­nyában történő beállításnál a mAs teljesítmény olyan mértékben csökken, hogy a megközelítően azonos filmfeketedésnél csupán a felvétel jel-25 lege változzék, oly módon, hogy növekvő fe­szültségirányú beállításnál a mAs szorzat ha­sonlóiképpen növekedjék, úgyhogy különböző kövérségű vagy szervi adottságú betegekhez való illesztés ugyanazon filmfeketedés elérése SO érdekében a kép jellegének csak kismérvű vál­tozását vonja maga után. Ennek a berendezésnek beállítása megint csak Csőfeszültség: m'As-teljesítmény: XVS-megvilágítási érték 1. eset ' 2. eset 83 kV = 2 pont 98 kV = 3 pont 200 mAs = 8 pont 100 mAs = 7 pont 10 pont 10 pont vagy: Csőfeszültség: Csőáram: Megvilágítási idő: 83 kV =2 pont 98 kV =3 pont 100 mA = 2 pont 100 mA = 1 pont 1 s = 6 pont Is =6 pont XVSHmegvilágítási érték: 10 pont 10 pont a klasszikus beállítási technikán alapszik. Elő­ször a csőfeszültség és a mAs teljesítmény szá­mára szolgáló két szabályzót a mindenkori szerv szabványértékére kell beállítani. Ezután történik a két szabályozó csatolása és a szabványértéktől eltérő testikövérség szerinti utánállítás. Ha emel­lett még egy másik kópjelleget is igényelnek, úgy másodszor is át kell kapcsolni és az után­szabályozást el kell végezni. A végrehajtandó állítások száma emellett jelentősen nagy. stb.) figyelembevételével egy szám van hozzá­rendezve. 50 Másrészt ez a szám olyan összeadandókból áll, amelyek a csőfeszültségnék ill. a mAs teljesít­ménynek vagy pedig a csőáramnak és a megvi­lágítási időnek függvényei. 55 Ezek után valamely röntgenfelvételt pl. a XVS-rendszér alapján a fentiek szerint lehet jellemezni. A röntgenintézetekben szokásos gyakorlati munkában további beállítási segédletként olyan számsorokat dolgoztak ki, amelyek elvileg az ismert megvilágítási értékek logaritmusai (pél­dául Kakovsky ül. Janker javaslatai), azaz mindegyik szervhez a felvételi követelmények felerősítő lemez, raszter, fókusz-filmtávolság CO 65 A pontszámsorok lépcsőzése emellett úgy történik, hogy egy adott pont azonos csőfe­szültségnél többé-kevésbé mindig a mAs telje­sítmény duplázásának vagy felezésének ill. azonos mAs teljesítménynél egy olyan csőfe­szültségváltozásnak felel meg, amely azonos hatást kelt. 2

Next

/
Thumbnails
Contents