154706. lajstromszámú szabadalom • Eljárás módosított fényes poliészterlakk illetve -zománc bevonat előállítására

3 154706 4 ismert eljárások alapján előállított paraffin­mentes, fényesen száradó poliészterlakkok és zománcfestékek eltérő minőségűek. Egyes szabadalmazott eljárások szerint speciá­lis polici'klusos glikolokból felépített telítetlen poliésztergyantákat alkalmaznak kötőanyagként, amelyekkel paraffinmentes poliészterlakkok nyerhetők. (953 117, 955 727, 1 125 174 és 1 144 920 lajstromszámú német szabadalmi leírások). A fenti módon előállított poliészterlakkok hátránya, hogy bár bevonatuk fényes és ke­mény, azonban nem eléggé vízálló, mivel a be­vonat felületén nem térhálós, hanem lineáris poliészter van. Megfelelő magasfényű és vízálló bevonat .kialakítása céljából tehát ezeket is csi­szolni és polírozni kell. Az ilyen paraffinmentes poliészterlakikok tehát a paraffinoshoz képest nem előnyösebbek. További eljárások szerint a paraffinmentes poliészterlakkok kötőanyagaként szabad- hidr­oxil-csopo^tokat tartalmazó telítetlen poliészter­gyantákat alkalmaznak. A bevonat kikeményí­tését szerves peroxid katalizátorokon kívül a levegőre nem érzékeny szerves di- és poliizo­cianátok adagolásával elősegítik. Az izocianátok a szabad hidroxil-csoportokkal poliuretán kép­ződése közben reakcióba lépnek. Az így elő­állított bevonatok minősége megfelelő, azonban a poliészterlakk felhordása nehézkes mivel a be­vonat előállítására háromkomponensű rendszert kell felhasználni. Ismeretessé váltak olyan paraffinmentes poli­észtergyanták is, amelyeknek poliésztergyanta­bázisú kötőanyagai levegőn száradó alliléter­-csoportokat tartalmaznak. Ezeknek hatása ab­ban áll, hogy a levegő kopolimerizációt gátló hatása kiküszöbölhető. Az alliléter-csoportokat poligíikolok segítségé­vel lehet a lakkokba bevinni (1 024 654, 1 017 786 és 1 031 965 lajstromszámú német szabadalmi le­írások). Az így előállított paraffinmentes poli­észterlakkok azonban nem elégítik ki a fenn­álló minőségi követelményeket, :, A szakirodalomban olyan előállítási lehetősé­gekre található utalás, hogy az alliléter-csopor­tok. metilol-csoportokat tartalmazó pl. karbamid­vagy jnelamingyantába is bevihetők, majd az állilétérrel kezelt gyantákat a külön elkészített telítetlen poliéöztergyantával kombinálják. A • kombinált gyantakeverék képezi a paraffinmen­tes lakk kötőanyagát, A találmány feladata a fenti előállítási mó­dokból származó hátrányok kiküszöbölése és ez­zel újszerű módosított, fényes telítetlen poli­észterlakk, ill. zománc előállítása. Azt találtuk, hogy a kitűzött feladat előnyö­sen megoldható, hogy ha a poliészterlalkk vagy zománc kötőanyagát 0,4—0,6 mól etilénglikol 0,4—0,6 mól dietilénglikol, 0,5—0,7 mól malein­savanihidrid, 0,3—0,5 mól ftálsavanhidrid és 0,05—0,2 mól adipinsav 180—220 C°-on inert gázatmoszférában történő reagáltatása útján ál­lítjuk elő, majd az így nyert telítetlen poli­észtergyantát mintegy 2 :1 súlyarányban hexa­metilolmelamin-hexaalliléter vagy hexametilol­melamin-etilénglikolmonoalliléter származékával 30—110 percig 70 C° körüli hőmérsékleten to­válhbreagáltatjuk, a módosított gyantát sztirol-5 ban oldjuk és szokásos mennyiségben gyorsító­szert, oldószert esetleg pigmentet adagolunk hozzá és felületre való felhordás után a bevo­natot peroxidos iniciátorok behatására kikemé­nyítjük. 10 A telítetlen poliésztergyantából álló kötőanya­got célszerűen 0,5 mól etilénglikol, 0,5 mól di­etilénglikol, 0,3—0,35 mól ftálsavanhidrid, 0,05— 0,1 mól adipinsav és 0,6 mól maleinsavanhidrid reagáltatása útján állítjuk elő. 15 A módosított poliésztergyantából álló kötő­anyag 100 súlyrészére 50—70 súlyrész sztirolt, 2—5 súlyrész gyorsítószert, adott esetben 25— 50 súlyrész pigmentet és 8—10 súlyrész oldó­szert használunk fel. 20 A hexametilolmelamin-ihexaalliléter szárma­zékát előnyösen 20 mól allilalkoholból és 1 mól hexametilolmelaminból állítjuk elő savas kö­zegben, majd a reakció,lezajlása után semlege­sítést végzünk és a reakcióelegyet vákuumban 25 besűrítjük. A hexametilolmelamin-etilénglikolmonoallil­éter származékát 1 súlyrész hexametilol-hexa­metiléteriből és 2 súlyrész etilénglikol-monoallil­éterből vákuumban való átéterezéssel állítjuk S0 elő. A találmány szerinti lakkhoz gyorsítóként cél­szerűen 4%-os kobalttartalmú acetonos kobalt­naftenát oldatot alkalmazunk. A lakk színezését blyan pigmentek felhasználásával foganatosít-35 juk, amelyek a képződött bevonat kemény edését nem befolyásolják. Adott esetben a bevonat szá­radását emelt hőmérsékleten, előnyösen legfel­jebb 80 C°-ig terjedő hőmérsékleten is lefoly­tathatjuk. 40 A találmány szerinti poliészterlakk vagy zo­mánc kötőanyagaként olyan telítetlen poliészter­gyantát használunk fel, amely biztosítja egy­részt azt, hogy a kötőanyagot levegőn száradó 45 melamingyantával lehessen kombinálni, más­részt összetétele folytán a bevonat rugalmassá­ga mellett megfelelő keménységgel rendelkezik és zsugorodást nem. mutat. A levegőn száradó tulajdonságot a zománc kötőanyagnak azáltal 5ü kölcsönözzük, hogy hexametilolmelarnin-hexa­alliléterrel vagy hexametilolmelamin-etiléngli­kolmonoalliléterrel kémiailag reagáltatjuk. A kémiai reakció következtében sztirólban jól old­ható és kopolimerizálható gyanta nyerhető. A 55 melaminszármazékkal való reakció során 1 rész kötőanyagot pl. 0,5 rész hexametilolmelamin­-4iexaalliléterszármazékkal 30—120 percig 70 C°­on és normál nyomáson reagáltatunk. A kémiai reakció eredményeképpen nyert módosított ész-60 ter műgyanta telítetlen kötéseket tartalmazó lineáris poliészter jellegű kötőanyagból áll, amely metilénéter vagy észter kötésekkel a mel­aminszármazékkal oly módon épül össze, hogy egyidejűleg nagymennyiségben szabad alliléter-65 . -csoportokat is tartalmaz, amelyek a műgyantá-2

Next

/
Thumbnails
Contents