154628. lajstromszámú szabadalom • Elektronsugárcső ágyúszerelvényébe épített szivattyúzó és nyomásmérő elrendezés

MAGTAR NÉPKÖZT ARS AS AG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. XI. 10. (TA—911) Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 154628 Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 Nemzetközi osztály: H 01 j Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Dallos András tudományos főmunkatárs, 70%, Páhy Pál technológus, 30%, Budapest Tulajdonos: Távközlési Kutató Intézet, Budapest Elektronsugárcső ágyúszerelvényébe épített szivattyúzó és nyomásmérő elrendezés Mikrohullámú csöveknél, de egyéb nagyér­tékű elektroncsőnél a jó működésű paraméte­rek, illetve a kielégítően hosszú élettartam miatt lényeges a viszonylag kis (a mintegy 10~8 torr, vagy ennél még kisebb) nyomás tartós bizto­sítása Ennek megvalósítására a készítés folyamán igen gondos szivattyúzási munkameneteket szo­kás biztosítani és ez olykor akár néhány napot is igénybevesz. Az elkészített elektroncső al­katrészei működésének első szakában, akár né­hány száz órán kersztül is, viszonylag sok gázt adnak le, és ezért szokásos olyan megoldások használata is, amelyeknél a csövet ezen első beégetésnek nevezhető munkaszakaszán egy kü­lön kis szivattyúval kötik össze. Az ilyen kis pumpákat függelék-, járulékos-(appendix)-szi­vattyúknak nevezik, és sok gyár rendszeresen elő is állítja. Ezen utóbbi szivattyúkat azonban lehetséges természetesen esetleg nem csupán a beégetés első néhány száz órája, hanem akár az egész hasznos működtetés ideje alatt is használni, esetleg akár csak időszakosan. Iongetter szi­vattyú esetén ez azt jelenti, hogy ugyan nem választják el esetleg a csőtől, de tápfeszültsé­get, illetve mágnesteret csak időszakosan kap­csolnak rá. A leírt függelékpumpa használata bonyolulttá teszi a tényleges cső használatát, hiszen attól 10 15 20 25 30 geometriailag külön áll, összméretét megnöveli, esetleg külön feszültségforrást, vagy mágnes­teret igényel. Ezért felmerül olyan elrendezés szükségessége, amely a csövek hasznos működ­tetésekor más okból is szükséges elrendezést, tápfeszültség forrásokat nem igényel. Erre a kivitelre ad lehetőséget haladóhullámú csövek (de esetleg egyéb elektronsugár, illetve mikro­hullámú csövek) alábbiakban részletezett saját­sága. Tapasztalati tény, hogy a haladóhullámú csö­vek, ha azokat még oly jól is gáztalanították készítésük folyamán, működtetésük során el­sősorban kör- illetve gömbszimmetrikus katód­juk közepén sérülnek. Ez a katód közepének mérgezése, illetve porlasztása formájában je­lentkezik, gyakran már igen rövid idő alatt, akár néhány óra után is mutatkozik. A roncsolást a cső működési terében gázokból keletkező pozitív ionok okozzák, amelyek a hasznos elektronnyaláb közepére szorulnak ösz­sze és a legnegatívabb elektródára, a katódra repülnek. Az ilyen módon előálló üreges elektronnyaláb kielégítően biztosítja a haladóhullámú csövek működését, hiszen valójában csak a mikrohul­lámú áramkör, a lassító vonalrendszer közelé­ben haladó töltések jelenléte a fontos: ezen töltések és a tér kölcsönhatása hozza létre az erősítés hasznos jelenségét. 154628

Next

/
Thumbnails
Contents