154586. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kisfrekvenciás jelek rögzítésére és visszajátszására mágnesszalagon

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. II. 04. (íMU—315) Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 154586 Szabadalmi osztály: 42 g 2—13 Nemzetközi osztály: G 01 k Decimái osztályozás: Feltaláló: Abaházi Richárd oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Eljárás és berendezés kisfrekvenciás jelek rögzítésére és visszajátszására mágnesszalagon A találmány tárgya eljárás és kapcsolási el­rendezés kisfrekvenciás jelek mágnesszalagon történő rögzítésére és visszajátszására, mely az eddig használatos eljárásokkal szemben lénye­fesen nagyobb jel-zaj viszonyt biztosít és ugyanakkor a visszajátszott jelek amplitúdója sem a szalag sebességingadozásától, sem a sza­lag érzékenységétől vagy anyagi minőségétől nem függ. Kisfrekvenciás jeleket néhányszáz Hz-től le­félé akár nulla Hz-ig modulált vivőfrekvenciás úton szokás mágnesszalagra rögzíteni. Az is­meretes modulációs rendszerek közül legelter­jedtebb a frekvenciamoduláció és az impulztar­tam moduláció. Amplitúdómoduláció kevésbé terjedt el, tiszta fázismoduláció alkalmazása a mágneses rögzítésnél az irodalomból nem isme­retes. A rögzíthető legnagyobb és legkisebb jelek terjedelmét nevezik dinamikának. A jel/zaj vi­szony ennél 10 dB-el nagyobb, mert a legki­sebb rögzíthető jeltől megkívánjuk, hogy az 10 dB-el a zaj fölött legyen. A rögzíthető jelnagyság felső határa tekinte­tében a különböző modulációs rendszerek kö­zel egyformák. Az alsó határnál azonban lénye­ges különbség lehet. Frekvencia és impulztar­tam modulációnál az alsó határt, vagy a zaj­szintet elsősorban a hordozófrekvencia állandó­sága és saját zaja szabja meg. Ez igen kis ér-10 15 20 25 30 téken tartható. A felvételnél és a visszajátszás­nál azonban a .mágnesszalag sebessége már nem biztosítható elég nagy egyenletességgel, ez ká­ros modulációt, zajt okoz. A jelnagyság alsó ha­tárát így a sebesség egyenletessége szabja meg, mely technológiai okokból 0,1%-nál jobb nem lelhet, még ezt is nehéz elérni. Mindezeket figyelembevéve, a frekvenciamo­dulációs és az impulztartam modulációs eljárá­soknál legfeljebb 50 ^ 56 dB-es dinamika ér­hető el a szalagon. Az egyszerű amplitudómodulációnál még an­nál is rosszabbak a viszonyok, ott a sebesség ingadozásból származó zajhoz hozzájárul a mág­nesezett szalag zaja is, mely nagyobb, mint a mágnesezetlen alapzaj. Sokkal jobb azonban a helyzet, ha kompen­zált hordozójú amplitúdómodulációt alkalma­zunk. Ekkor ugyanis a hordozófrekvencia csak akkor jelenik meg, amikor van moduláció. A hordozó amplitúdója a modulációtól függ, ha nincs moduláció, nincs hordozó sem. Így lehet a legnagyobb dinamikát és a legkisebb zajt elérni, mert ekkor a jelek alsó határát nem a hordozó zaja, vagy a szalagsebesség ingadozá­sa, hanem a mágnesezetlen szalag alapzaja szabja meg. Így 80 >—' 96 dB-es dinamikát le­het elérni. Közepes nagyságú és egészen kis jelek rög­zítésénél e kompenzált hordozójú amplitudó-154586

Next

/
Thumbnails
Contents