154281. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lizergsavamidok előállítására

154281 3 4 csóbb nyersanyagokból kiindulva az I általános képletű farmakológiailag nagy hatású vegyüle­tek előállítását. Ez a találmány eljárási végter­mékei önköltségi árának jelentős csökkenését 5 eredményezi. A II általános képletű vegyületek ismertek vagy ismert eljárásokkal előállíthatók. A talál­mány szerinti eljárással előállított I általános képletű vegyületek szobahőmérsékleten kristá-10 lyos anyagok, és erős szerves vagy szervetlen savakkal állandó, szobahőmérsékleten kristá­lyos sókat alkotnak. A sóképzésre például szer­vetlen savak — hidrogénklorid, hidrogénbromid, kénsav — vagy erős szerves savak — oxálsav, 15 borkősav, metánszulfonsav stb. — használha­tók. ciókörülmények között közömbös szerves oldó­szerben, mint pl. kloroformban, klórozzuk. Eddig az I általános képletű farmakológiailag nagy hatású vegyületeket, mint pl. ergotamint, ergozint, ergosztint vagy ergovalint csak a d­-lizergsav reakcióképes funkcionális savszárma­zékainak a II általános képletű vegyületek sói­val való reakciója útján állították elő. A fent említett reakcióképes funkcionális savszármazé­kok előállítására kiindulási anyagként használt d-lizergsavat d-lizergsavamidok hidrolízise útján kapták, az utóbbit különféle Claviceps-törzsek tenyészetének szüredékéből izolálták. Ennek az eljárásnak különféle hátrányai van­nak: A d-lizergsav aránylag rosszul kristályo­sodó és ezért nehezen szűrhető, szűrés közben bizonyos mértékben bomlékony anyag. Azonkí­vül a d-lizergsav könnyen d4zolizergsavvá izo­merizálódik, és ezáltal a további reakciók során a d-lizergsavszármazékok hozama természetesen csökken. Minthogy a d-lizergsavnak a fent em­lített módon való előállítására szükség van az amidhasadás lépésére, az így kapott d-lizergsav viszonylag drága kiindulási anyag. A jelen találmány szerinti eljárás ellenben előnyösen 6-metil- A 8 ' 9 -ergolén-8-karbonsavklo­rid4iidroklorid és d-lizergsavklorid^hidroklorid keverékéből indul ki, amelyet a következőképpen kapunk: A Claviceps paspali Stevens et Hall NRRL 3080 törzsének (deponálva: United States De­partment of Agriculture — Northern Utiliza­tion Research and Development Division, Peoria, 111.) [H. Kobel, E. Schreier és J. Rutschmann, Helv. Chim. Acta 47, 1062 (1964)] tenyészeti szü­redékéből könnyen közvetlenül és jó hozammal 6-metil-A8-9 -ergolén-8-karbonsav, illetve ennek d-lizergsavval alkotott keveréke nyerhető. Az így kapott nyers, d-lizergsavval szennyezett 6-metil­-zl8 ' 9 -ergolén-8-karbonsav közvetlenül és költ­séges további elválasztási műveletek nélkül fel­használható, és — a d-lizergsavval ellentétben — kiválóan szűrhető, ami a d-lizergsavval való szerkezeti hasonlóság alapján semmiképpen sem volt előrelátható. Azonkívül nem izomerizálód­hat közvetlenül, hanem csak a d-lizergsavon át a nemkívánatos d-izolizergsavvá. A 6-metil- A 8 ' 9 ­-ergolénkarbonsav — izoformája nem létezik — átalakulása d-lizergsavvá megfelelő kezeléssel nagymértékben elkerülhető. A találmány szerinti kondenzáció során bekö­vetkező spontán, teljes és irreverzibilis átván­dorlása a kettőskötésnek az ergolén-váz 8,9-hely­zetéből a 9,104ielyzetébe meglepő, mivel a sav­lekötőszert fokozatosan adagoljuk, és mindig azonnal lekötődik (a kondenzáció során 3 mól HCl szabadul fel). Eszerint sohasem állnak be olyan körülmé­nyek, amelyek az eddigi tapasztalatok értelmé­ben [H. Kobel, E. Schreier, J. Rutschmann Helv. Chim. Acta 47, 1052 (1944)] kiváltanák a kettős­kötés fentemlített vándorlását. A fenti tényekből kitűnik, hogy a találmány szerinti eljárás lehetővé teszi könnyen hozzáfér­hető és az eddig alkalmazottaknál jelentősen ol-Az alábbi példákban, amelyek az eljárás vég­rehajtását szemléltetik, a találmányt azonban semmiképpen sem kívánják korlátozni, vala­mennyi hőmérsékletet Celsius-fokokban adjuk meg, és korrigálatlanok. Az I általános képletű vegyületeknek az olvadáspontjai általában 200° körül vannak, és inkább bomláspontoknak te­kinthetők, azaz a felhevítés ütemétől függően néhány fokkal ingadozhatnak. Az olvadáspon­tokat nyitott csövecskékben határoztuk meg Tottoli-féle olvadáspontkészülékben. Ergotamin és ergotaminin 1,63 g tiszta 6-metil- A 8 ' 9 -ergolén-8-karbon­savklorid-hidrokloridot és 1,84 g 2-amino-2--metü-5-benzil-10b-hidroxi-3,6-dioxo-oktahidro­-oxazolo [3,2-a] pirrolo [2,1-c] pirazin-hidroklo­ridot 25 ml vízmentes metilénkloriddal együtt —10°-ra hűtünk, és ehhez a keverékhez keverés közben ezen a hőmérsékleten 3,7 ml vízmentes piridint csepegtetünk. Ezután 0°-on fél óra hosz­szat, majd szobahőmérsékleten még 3 óra hosz­szat keverjük. Feldolgozás céljából a reakcióke­veréket metilénkloriddal hígítjuk, és előbb vizes szódaoldattal, majd vizes konyhasóoldattal ext­raháljuk. A vizes fázisokat még kétszer metilén­kloriddal kirázzuk, majd a szerves fázisokat egyesítjük, . megszárítjuk, és az oldószert vá­kuumban kíméletesen ledesztilláljuk. Az amorf maradványt harmincszoros mennyiségű alumí­niumoxidon (aktivitása I) kromatografáljuk. Az ergotaiminint 0,1% metanolt tartalmazó metilén­kloriddal eluáljuk az oszlopról, és további tisztí­tás céljából metilénklorid és metanol elegyéből átkristályosítjuk. Halványsárga kristályokat ka­punk 229—230° olvadásponttal (bomlás közben); természetes ergotamininnal keverve nem mutat­kozik olvadáspontcsökkenés. Vékonyrétegkroma­tográfiai viselkedése szilikagél és alumíniumoxid lemezeken azonos az összehasonlító anyagéval. Ultraibolya színképe metanol és metilénklorid elegyében (1:1) Xmax = 312 m/t, log e = 3,90. Infravörös színképe nujol szuszpenzióban azonos az összehasonlító anyagéval. [«]20D = +372° (c = 0,5 kloroformban). 10 15 20 25 30 35 40 45 S0 55 60 30 l. példa: 2

Next

/
Thumbnails
Contents