154281. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lizergsavamidok előállítására

MAGI'AR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XI. 01. Svájci elsőbbsége: 1965. XI. 02. Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. (SA—1765) 54281 Szabadalmi osztály: 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Stadler Paul vegyész, Biel-Benken/BL., Dr. Troxler Franz vegyész, Bottrhingen, Dr. Hofmann Albert, Bottmingen, Svájc Tulajdonos: SANDOZ A. G., Basel, Svájc Eljárás lizergsavamidok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános kép­letű lizergsavamidok, valamint szervetlen és szerves savakkal alkotott sóik előállítására. Eb­ben a képletben Rí hidrogénatomot vagy 1—4 szénatomos alkilcsoportot, R2 pedig 1—4 szén­atomos alkilcsoportot vagy benzilcsoportot je­lent. A találmány értelmében úgy jutunk az I álta­lános képletű vegyületekhez és savaddiciós sóik­hoz, hogy egy II általános képletű vegyület só­ját — ebben a képletben Rí és R2 jelentése azo­nos a fent megadottal — 6-metil-zl8' 9 -ergolén-8-karbonsavklorid-hidrokloriddal, illetve 6-metil­- A 8,9 -ergolén-8-karbonsavklorid-hidroklorid és d-lizergsavklorid-hidroklorid tetszőleges összeté­telű keverékével az adott reakciókörülmények között közömbös szerves oldószerben és egy sav­lekötő anyag lassú hozzáadása közben reagál­tatjuk, az így kapott I általános képletű vegyü­letet elkülönítjük, megtisztítjuk, és adott eset­ben ezt követően átalakítjuk savaddiciós sóivá. A reakciót egy II általános képletű vegyület­nek tetszés szerinti szervetlen savval alkotott sójával hajthatjuk végre. '. A találmány szerinti reakciót előnyösen úgy Végezzük, hogy a II általános képletű vegyület hidrokloridját és 6-metil- A 8' 9 -ergolén-8~karbon­savklorid-hidroklórid és d-lizergsavklorid-hidro­klorid olyan keverékét, amelyben a 6-metil­- A 8 ' 9 -ergolén-8-karbonsavklorid-hidroklorid 2 aránya előnyösen nem haladja meg a 60%-ot, az adott reakciókörülmények között közömbös szer­ves oldószerben, pl. kloroformban, metilénklo­ridban, acetonitrilben vagy dimetilformamidban 5 szuszpendáljuk. A szuszpenzióhoz —20 és +30 C° között hűtés közben piridint vagy egy másik tercier amint csepegtetünk, és az így kapott reakciókeveréket V2—15 óra hosszat Ugyanazon a hőmérsékleten tartjuk. A reakció befejeztével 10 a reakciókeveréket metilénkloriddal vagy kloro­formmal felhígítjuk, és a savas alkotórészek el­távolítására előbb vizes szódaoldattal, majd vi­zes konyhasóoldattal mossuk. Ezeket a mosóol­datokat még kétszer metilénkloriddal vagy klo-15 roformmal extraháljuk, az egyesített szerves fázisokat bepároljuk, és a könnyen illó alkotó­részeket vákuumban kíméletesen eltávolítjuk. Az így kapott I általános képletű vegyülete­ket ezután elkülönítjük és megtisztítjuk, például 20 kromatografálás és/vagy kristályosítás útján, adott esetben sóik alakjában. A találmány sze­rint előállított I általános képletű szabad báziso­kat adott esetben utóbb átalakíthatjuk savaddi­ciós sóikká. 25 A 6-metil- A 8,9 -ergolén-8-karbonsavklorid-hid­roklorid és d-lizergsavklorid-hidroklorid keveré­kéhez úgy juthatunk, hogy 6-^metil- A 8 ' 9 -*rgolén­-8-karbonsav és d-lizergsav tetszés szerinti ke­verékét klórozószerekkel, mint pl. foszfortriklo-CQ riddal vagy foszforpentakloriddal az adott reak-154281

Next

/
Thumbnails
Contents