153990. lajstromszámú szabadalom • Eljárás polihidroximetilén-alapú filmek, fóliák és rostok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XII. 15. (Dl—111) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. II. 03. Közzététel napja: 1967. IV. 22. Megjelent: 1968. II. 15. 153990 Szabadalmi osztály: 29 b Nemzetközi osztály: D 01 f Decimal osztályozás: Feltalálók: Dr. Ratz Heinz vegyész, • Dr. Schübel Hans vegyész, Troisdorf, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf/Köln. Német Szövetségi Köztársasás Eljárás polihidroximetilén-alapú filmek, fóliák és rostok előállítására Ismeretes, hogy poMvinilén-karbonát olda­tokból olyan filmek, fóliák és szálak készít­hetők, melyek lúgos elszappanosítással alakjuk és külsejük: megtartása mellett a megfelelő po­lihidröximetüién-képiződményeikké alakíthatók. Az ily módon kapott termiékek a polivinilén­-karbonát idoimtestekkiel széniben nagyfokú vegyi közömbösségükkel tűnnek1 ki. A feldolgo­záshoz kizárólag magasabb molekulasúlyú po­livinilén-karbonátok használhatók fel, melyek oldószerként dimetiiformaimid, dimetilacetamid, dimeülszulfo'xid, y-butirolakton és etilén-kar­bonát jöhet tekintetbe; ezek közül azonban a polimereik feldolgozása sorián gyakorlatilag csak az aránylag kedvező forráspontú dimetilfioirma­miid nyerhet felhasználást. A pol'ivinilénkarbo­nátot dimetilformamidban melegen oldják; a teljes: oldódáshoz az alkalmazott hőmérséklettől függőm több óra szükséges — és a kapott ol­datot fóliákká vagy filmekké öntik vagy a szárazon-fonó 'eljárás segítségével szálakká fon­ják, melyeket végül lúgos hatású anyagokkal elszappanosítaniak. Az eljárás nagy hátránya, hogy a polivinilénkarbonát dimetilformaim d­ban melegen történő oldásakor, az oldási hő­mérséklettől függően,, a polimer kisebb vagy nagyobb mértékű bomlása és lebontása lép fel és ez hátrányosan befolyásolja az előállított termék tulajdoniágait. Ennek következtében a kapott idoimtestek sötétre színeződnek, továbbá 10 15 20 25 .30 kisebb molekulasúllyal, nagyobb ridegséggel és csökkent szilárdsággal rendelkeznék. Az: is:mieirt eljárással a fenti okok miatt csak alacsony hőmérsékleten és ezáltal szükségsze­rűen hosszabb reakcióidő mellett állíthatók elő lebontási- és Domlásitermékektől viszonylag mentes készítmények. A polivinilénkaríbonát oldatokiból dimetilforimamidban előállított fil­meket, fóliákat ós rostokat a megfelelő poli­hidrocximetilén — képződményekké való el­szappanosításuk előtt szárítani kell, ami a di­metilforrnamid kismérvű illékonysága miatt körülményesi. A dímetilformamid oldószerként való alkalmazása: — a fentieken kívül — an­nak viszonylag magas ára miatt is kevéssé1 gaz­daságos. Azt találtuk, hogy ezeket a hátrányokat a fent ismertetett polihidroxi:metilén-idomtestek készítésénél: kiküszöbölhetjük és jobb tulajdon­ságokkal rendelkező képződményeket kapha­tunk: oly imódon, hogy a polivinilénkartbionát elszappanosítását az alábbiak: szerint két lépés­ben végezzük el. A találmányunk tárgyát képező eljárás sze­rint a poilivinilénkarbonátot az első lépésben valamely aiminnal, mint pl. dietanollamin, mor­folin, propilamin, butilamin, stib., előnyösen etanolaminnal vízoldható polihidiroKiuretánná alakítjuk, mely túlnyomórészt, vagy teljes egé­szében az: alábbi (I) képletnek felel meg: 153990

Next

/
Thumbnails
Contents