153475. lajstromszámú szabadalom • Terhelésátkapcsoló, szabályozótranszformátorok fokozatkapcsolóihoz

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS i Bejelentés napja: 1964. VII. 14. (MA—1364) Néniét Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1963. VII. 18. Közzététel napja: 1966. IX. 22. Megjelent: 1967. V. 20. 153475 Szabadalmi osztály: 21 d2 48—55 Nemzetközi osztály: H 02 1 Decimal osztályozás: Feltaláló: Bleibtreu Alexander mérnök, Regensburg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Maschinenfabrik Keiohausen Gebrüder Scheubeck KG. cég, Begensburg, -Német Szövetségi Köztársaság Terhelésátkapcsoló, szabályozótranszform áíorok fokozatkapcsolóihoz A találmány terhelésátkapcsolóra vonatkozik szabályozMranszformátorok fokozatkapcsolóihoz, a transzformátor mindenegyes fáziséban ugrás­szerűen működtetett oly forgókapcsolóvai, amelynek rögzített és mozgó kapcsolási- és se- 5 gédérintkezői köralafcban vannak egymásban el­rendezve. Ily fajta terhelésátkapcsolók egy­fázisú terhelésátikapcsolókiként ismeretesek. Ilyen kapcsolókat főként oly fökozattekeresekbez al­kalmaznak, amelyek nincsenek a transzformá- 10 tor 'csillagpontjában, például háromszögkaptso­lású 'transzformátorokihoz, vagy speciális egy­fázisú transzformátoroknál. Az ismert terhelésátkapcsolók általában úgy vannak kialakítva, hogy valamely ugró kap- 15 csoiószeTkezet, többnyire rugóerőtároló alakjá­ban, a mozzgó kapcsolási- és segédérintkezőket a szabályozótranszformátor egyik: kapcsolási fo­kozatából ugrásszerűen fokozatwálasztó útján egy előre kiválasztott legközelebbi * kapcsolási 20 fokozatra átkapcsolja. Emellett az egyes kap­csoló — .és segédérintkezők nyitási és zárási sebessége függ á mindenkor az egyik kapcsoló — vagy segédérintkezőnek a kővetkezőig való kapcsolási lépése egymásra következésének idő- 25 béli távolságától, azaz például nem minden további nélkül lehetséges az egyes érintkezőket tetszés szerinti idő és ezzel a sebesség határai között, függetlenül a szokásos rugóérőtároló lefutásától nyitni vagy zárni. Éppen erre kell jo azonban a kapcsolási érintkezők fényívképzÖ-désének korlátozására — különösen nagy át­kapcsolási teljesítményeknél, mint amilyeneket főképpen az egyfázisú — terhelésétkapcsolóktól kívánnak meg — törekedni. Ily faijta. terhelésr­átkapcsolók kapcsolási teljesítményét ezáltal le­hetne lényegesen megnövelni, és mindenekelőtt a rendelkezésre álló tér optimális kihasználása lehetségessé válna. Ezt a felismerést ugrásszerűen működtetett forgókapcsolóval ellátott ferhelésátkapcsolóknál a transzformátor .minden egyes fázisában a ta­lálmány -szerint azáltal valósítjuk meg, 'hogy a terhelésátkapcsöló két feladat és hatás tekin­tetében különböző, a mozgó kapcsoló- és segéd­érintkezők meghajt ás átviteli rendszerét tartal­mazza, amelyek közül az egyik: rendszer egy önmagáiban véve ismert, a forgókapcsolő kap­csolótengelyével összekötött ugrókapcsolószerke­zet, példaképpen rugóerőtároló, míg a másít rendszer a kapcsoló- és segédérintkezők nyitási és zárási sebességét az egész kapcsoló átkatpcso­lási idejétől függetlenül beállító, illetőleg be­állítható ihúzórugóból áll, amely egy közös, a mozgó kapcsoló- és segédérintkezők érintkező­emelőfcarjainafc az érintkezőutak határai között szabadon elmozgatható csuklós összekötése és egy a 'kapcsolóténgellyel összekötött emelőkar­rettdszér között van elrendezve. Ismeretes ugyan két a mozgó érintkezőre ható 153475

Next

/
Thumbnails
Contents