153130. lajstromszámú szabadalom • Adókészülék amplitudómodulált rezgések átvitelére

153130 amely az egységnyi amplitúdójú hordozáhullá­mok esetén és az átvinni kívánt információs jelek növekvő a amplitúdója mellett — ahol az a értéke kisebb mint l /2 — a limiterfokozatra vezetett jel modulációs indexének és a vég­modulátorra vezetett modulációs feszültségnek arányát •Y~-i 4a2 2a2 tényezővel, vagy közelítőleg (1 4~ a2 ) tényező­vel növeli. Mint ismeretes, modulációs indexen a limiter fokozatra vezetett, jel burkoló görbéje és a vivőrezgés amplitúdója közötti arányt kéli érteni. A találmány szerinti berendezés különösen előnyös, kiviteli alakja, midőn a dinamika sza­bályzó berenedzés az első amplitudómodulátor ánatmkörébe van iktatva. A találmány szerinti berendezést és annak előnyeit rajz aliapján részletesebben magyaráz­zuk. Az 1. ábra a találmány szerinti berendezés blokk kapcsolási rajzát mutatja. A 2. és 3. ábrák a találmány szerinti beren­dezés működtetésére néhány diagramot mutat­nak, A 4. ábra a találmány szerinti berendezésben alkalmazott dinamika szabályozó berendezés részletes kapcsolási rajzát mutatja. Az 1. ábrán bemutatott találmány szerinti adóberendezésben, amely zenei vagy hangfrek­venciás jelek továbbítására szolgál a 30—9000 Hz sávban, az 1 mikrofonban keletkezett je­let a 2 aluláteresztő szűrőn és a kisfrekvenciás 3 erősítőn keresztül a — például 400 kHz frek­venciájú — 5 vivőhullám oszcillátor jelével együtt a 4 amplitudómodulátor fokozatba ve­zetjük. A 4 amplitudómodulátor fokozat kimenő áramköréből szűrő alkalmazása mellett a vivő­frekvenciával együtt a felső oldalsávot vesszük le 400,030 és 400,9 kHz között. Az előállított egyoldalsávos átvitel az együtt kisugárzott vivahullámrezgéssel a szokásos amp­litudómodulációval összehasonlítva fontos elő­nyökkel rendelkezik. Ugyanis azonos értékű adóteljesítmény mellett az információ jelek tel­jesítményét lényegesen növelni lehet, neveze­tesen normális amplitúdó modulációnál minden egyes oldalsáv amplitúdójának értéke maximá­lis modulációnál a vivőhullám amplitúdójának fél értéke, ezért az átvitt információs jel telje­sítménye maximális modulációnál a vivőhul­lám teljesítménynek a fele, míg ha csak egy oldalsávot viszünk át, az oldalsáv jelnek ampli­túdója egyenlővé tehető a vivőhullám ampli­túdójával, úgyhogy itt az átvitt információs jel maximális teljesítménye megegvezik a vivő­hullám teljesítményével. Ezen kívül még sáv­szélesség megtakarítás is adódik, minthogy az átvitt jelek információs tartalma lényegileg egy oldlalsávban van koncentrálva. Ezzel szemben az adókészülékekből kisugárzott rezgések véte­lénél a szokásos amplitudómoduláiciós vevőben jelentős jeltorzulás lép fel, például 0,7 értékű in !5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 modulációs index esetében — 15 dB. A törzs­szabadalom szerinti eljárással ezeket a szokásos amplitudómodulációs vevőben fellépő jeltorzu­lásokat tovább csökkentik úgy, hogy az előbb említett előnyöket egyesítik a szokásos ampli­túdómodulációs vevővel történő vétel esetén kiváló minőségű hangvisszaadással. Ennek érdekében a törzsszabadalom, szerint egy második 9 amplitudómodulátor van az első után kapcsolva, amikor a 9 amplitudómodulá­torban az első 4 amplitudómodulátorból vett jelet, rákit vivőhullámot ezzel a jellel, mint mo­dulációs jellel amplitúdóban moduláljuk, miköz­ben az adókészülék egy további 10 kimenő­szűrőt tartalmaz, amely csupán a jelsávban fek­vő olyan jeleket engedi át, amelyek a vivő­frekvencia, kétszeresével bírnak. A bemutatott kiviteli példában e célból a 4 amplitudómodu­látorból vett jelet részben all vezetéken ke­resztül, mint vivőhullámot, részben a 12 veze­téken keresztül, mint modulációs jelet a 9 amplitudómodulátorba vezetjük. Ha például a 4 amplitudómodulátor kimenő jele az egységnyi amplitúdójú T vivőhullámból áll, amelynek frekvenciája co és egy jeloldal­sávból, amelynek amplitúdója « és frekvenciája (a> -4- p), akkor ezt a jelet — amelyet a cos <wt + a cos (w + p)-t kifejezés ad meg — a 9 amplitudómodulátorban önmagával moduláljuk és ezáltal kétszeres vivőhullám frekvenciával V2 c°s 2«t 4" a-cos (2<w + p)-t + V2 a2 . cos (2w + 2p)-t jel adódik, amelyet 10 kimenő szűrő átenged. Szemléltetés céljából a 2a. ábrán a 4 amplitudómodulátor kimenő jelének frek­vencia spektrumát ábrázoltuk, míg a 2b. ábra ' a 9 amplitudómodulátor kimenő jelének frek­vencia diagramját mutatja, ahol a vivőhullám rezgés amplitúdójának értéke 1 és frekvenciája 2«. A törzsszabadalmi leírásban már megmagya­ráztuk, hogy a megadott különösen egyszerű elrendezéssel a 9 amplitudómodulátorból kisu­gárzott jeleknek szokásos amplitúdómodulációs vevőben történő vételénél a hangvisszaadás mi­nősége jelentősen megjavul. Ha a törzsszaba­dalomban -megadott módon a 2b. ábrán ábrá­zolt jel burkológörbéjét számítani akarjuk, ak­kor a következő képletet alkalmazzuk: Y (1 4- 2a cos pt 4- a2 cos 2 pt) 2 + f + (2a sin pt + a2 sin 2pt) 2 , amely redukció után a következő kifejezést adja: 1 + a2 4" 2a cos pt, <kZ3.Z lei szokásos amplitúdómodulációs vevőben történő Vételnél a kisugárzott jelet torzításmen­tesen lehet visszanyerni. A teljesség kedvéért a burkolójel friekvenciaspektrumát ábrázoljuk a 2c ábrán. Ilyen módon a kisugárzott jeleknek a szoká­sos amplitúdómodulációs vevőben történő visz­szaadásánál már jelenetős javulást értünk el a 2

Next

/
Thumbnails
Contents