151777. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves nitritek racemizálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. X. 09. (ME—603) Közzététel napja: 1964. VII. 23. Megjelent: 1965. X. 01. 151777 Szabadalmi osztály: 12 o 11-—18 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Firestone A. Raymond, Reinhold Donald F., Sletzinger Meyer, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: MERCK and Co., Inc. Rahway, (iNew Jersey), Amerikai Egyesült Államok Eljárás szerves nitrilek racemizálására A találmány tárgyát eljárás képezi oly szer­ves nitrilek racemizálására, amelyekben mind a nitrilcsoport, mind pedig egy a karboxil-csopor­tot alfa-helyzetben tartalmazó acilamino-cso­port egy kvaternér helyettesítésit szénatom he­lyettesítőiként szerepelnek. Közelebbről megjelölve, a találmány tárgya oly eljárás a fentiek szerinti optikailag aktív nitrilek racemizálására, amelynek során az em­lített nitrilt, annak egy móljára számítva leg­alább 0,01 mól oly katalizátorral kezeljük, amely az amid-nitrogénatomon levő hidrogén helyettesítésére képes; ily katalizátorként pl. valamely alkálifém vagy alkáliföldfém cianidja, hidroxidja, alkoxidja, hidridje, fenoxidja vagy karbonátja, vagy pedig valamely kvaternér am­móniumcianid alkalmazható. Még közelebbről meghatározva, a találmány tárgya eljárás a csatolt rajz szerinti (I) általá­nos képletnek megfelelő vegyületek — e kép­letben RÍ rövidszénláncú alkilgyököt, R2 rövid­szénláncú alkanoil-, rövidszénláncú alkenoil-, benzoil-, klórbenzoil-, brómbenzoil-, toluil-, di­metilbenzoil-, halogénnel helyettesített rövid­szénláncú alkanoil-, dihalogén- vagy trihalogén­helyettesítésű rövidszénláncú alkanoil-, vagy pe­dig fenilgyökkel helyettesített rövidszénláncú alkanoil-csoportot képvisel, R3 és R4 hidrogén­atomot vagy metilgyököt jelenthet, míg olyan esetekben, amikor R3O és R4O egymáshoz ké-5 = ifl 15 20 25 30 pest orto-helyzetben állnak, R3 és R 4 együtt egy metilén-csoportot is képezhetnek, X pedig halo­génatomot, rövidszénláncú alkilgyököt vagy tri­fluormetil-gyököt jelenthet; a — l vagy 2; b = = 0 vagy 1 — fenti módon történő racemizá­lására. Az alfa-metil-3,4-dihidroxi-fenilalanin fontos új vérnyomáscsökkentő gyógyszerként történt bevezetése szükségessé tette bizonyos új eljárá­sok kidolgozását e vegyület kémiájában. Ezt a vérnyomáscsökkentő gyógyszert négy vagy öt lépésből álló szintetikus eljárással állítják elő, azután pedig optikai izomereire bontják, mint­hogy csupán a L-alak mutat vérnyomáscsök­kentő hatást. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a gyakorlatilag nem hasznosítható D-alak felgyülemlik. Már sok kísérlet történt oly el­járások kidolgozására, amelyekkel a D-alak racemizálás vagy L-alakba való átalakítás útján felhasználhatóvá tehető. Az eddig javasolt ilyen eljárások a D-vegyületnek valamely közbenső termékké történő lebontását tették szükségessé abból a célból, hogy ezt azután visszavigyék a szintézisbe, minthogy az aminosav közvetlen racemizálására gyakorlatilag hasznosítható el­járás eddig nem volt ismeretes. Ujabban az L-alak szintetizálására egy új eljárást dolgoztak ki, amelynek során a vegyületet a szintézis aminonitril-szakaszában rezolválják optikai izo­mérj eire, az N-acil-származék képzése útján. 151777

Next

/
Thumbnails
Contents