151658. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fluortartalmú, hőrelágyuló és rugalmas kopolimérek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. XII. 18. (MO—556) Olaszországi elsőbbsége: 1961. XII. 20. Közzététel napja: 1964. V. 23. Megjelent: 1965. IX. 01. 151658 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 V Decimái osztályozás: Feltalálók: Sianesi Dario vegyész, Bernardi Gian Carlo vegyész, Diotallevi Gianfranco vegyész, milanói lakosok Tulajdonos; Montecatini Societa Generale per PIndustria Mineraria e Chimica cég, Milano, Olaszország Eljárás fluortartalmú, hőre lágyuló és rugalmas kopolimérek előállítására A találmány tárgyát új fluortartalmú polimer termékek előállítására szolgáló eljárás képezi; különösen vinilidénfluoridból és 1,'1,3,3,3-penta­fluorpropilénből való hőre lágyuló rugalmas kopolimérek előállítása képezi a találmány sze­rinti eljárás célját. A nagy fluórtartalmú polimerek és kopoli­mérek kémiai és fizikai stabilitásuk szempont­jából mutatott különleges tulajdonságaik foly­tán igen értékesek a különböző alkalmazási te­rületeken. E vegyületcsoport legismertebb ter­mékei pl. a tetrafluoretilén és a klórtrifluor­etilén polimerjei, valamint a tetrafluoretilén­hexafluorpropilén-kopolimérek, Ezek a hőre lá­gyuló polimerek, amelyek hőállóság és a leg­több agresszív vegyianyaggal szembeni ellen­állóképesség szempontjából igen jó tulajdon­ságokat mutatnak, igen magas olvadáspontúak, ezért alakításuk különleges feldolgozási mód­szerek és igen magas — gyakran 300 C° feletti — hőmérsékletek alkalmazását igényli. Ezek a hátrányos körülmények az ilyen polimerek öregedését és lebomlását idézhetik elő. Emel­lett az ilyen perhalogénezett polimerek a szo­kásos szerves oldószerekben szobahőmérsékle­ten nem oldódnak, ami szintén . megnehezíti ezeknek az anyagoknak pl. bevonási és impreg­nálási célokra való alkalmazását. Az ismert fluortartalmú polimerek emellett kemény kristályos gyanták és nem mutatnak 10 15 20 25 3» az elasztomerekre általában jellemző fizikai tu­lajdonságokat. Szükségesnek mutatkozott tehát nemcsak nagy fluortartalmú, előnyös feldolgo­zási és oldhatósági tulajdonságokat mutató po­limer-termékek előállítása, hanem különösen olyan nagymértékben fluortartalmú polimer­termékek előállítása is kívánatosnak látszott, amelyek elasztomer-tulajdonságokat mutatnak és az elasztomerekre jellemző fizikai tulajdon­ságok mellett a fluortartalmú polimerek jó ké­miai és fizikai stabilitásával is rendelkeznek. Az utóbbi években már különböző fluortar­talmú, elasztomér-jellegű polimer-termékekről történt említés a szakirodalomban. Az ilyen ismert termékek legtöbbjét külön­féle, részint fluortartalmú, részint fluormentes vinil-monomérek oly konjugált diolefinekkel, pl. butadiénnel, izoprénnel stb. való kopolime­rizációja útján nyerték, amelyekben a hidro­génatomok egyike vagy többje egyenértékű mennyiségű fluoratommal volt helyettesítve. Az ilyen polimerek, a fluortartalmú diolefinek homo- és kopolimérjeihez hasonlóan nem mu­tatnak előnyös tulajdonságokat'kémiai és hő­vel szembeni stabilitásuk szempontjából, ami esetleg a makromolekulában jelenlevő telítetlen kötések nagy számával magyarázható. Ebből a szempontból említésre méltók a vi­nilidénfluorid és klórtrifluoretilén kopolimeri-151658

Next

/
Thumbnails
Contents