151425. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új, gyógyszerként hasnzálható szukcinimid származékok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. VII. 13. (Cl—404) Közzététel napja: 1964. I. 25. Megjelent: 1965. VI. 01. 151425 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Seres Jenő vegyészmérnök, 80%, Dr. Tardos László orvos, 8%,. Dr. Leszkovszky György orvos, 12%, mindhárman budapesti lakosok Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára rt, Budapest Eljárás új, gyógyszerként használható szukcinimidszármazékok előállítására • 1. s Azt találtuk, hogy az I. képletű szikcínimid­származékok (mely képletben R1 és R 2 jelentése hidrogén, áril-, aralkil-, heterociklusos vagy al­kilcsoport, mely utóbbi esetben az R1 és R 2 cso­portok összekapcsolódva gyűrűt is képezhetnek. 5 A jelentése pedig egyenesláncú vagy gyűrűs szekunder amin) értékes új vegyületek, ame­lyek a gyógyászatban nyerhetnek alkalmazást pl. antiepileptikus hatásuk folytán. Azt találtuk továbbá, hogy a fenti vegyülete- 10 ket előnyösen állíthatjuk elő, ha II. képlétű vegyületeket formaldehiddel és szekunder ami­nokkal Mannich-kondenzációba viszünk. A találmányunk szerinti eljárás foganatosítá- . sakor a formaldehidet vizes formaldehidoldat, 15 vagy paraformaldehid formájában adagoljuk a reakcóelegybe. Alkalmazhatunk azonban olyan vegyületeket is, amelyekből a reakcióelegyben a reakció előtt vagy annak során szabadul fel for­maldehid (pl. hexametiléntetramint stb.). 20 A Mannich-reakciót előnyösen szerves oldó­szeres közegben, vagy vizes közegben valósít­juk meg. Alkalmazhatunk például vízmentes vagy vizes alkoholos közeget. A rejakció hő­mérséklete szobahőmérséklettől az elegy forr- 25 pontjáig a szubsztituenstől függően változó le­het. Előnyös, ha a reagenseket szobahőmérsék­leten elegyítjük, majd a reakció teljessé tétele céljából a reakcióelegyet melegítjük. A kiindulási anyagként alkalmazott szűkein- 30 imidek közül előnyösnek bizonyultak azok, amelyekben R1 jelentése alkilgyök, (pl. metil, etil), míg Ra jelentése alkilgyök vagy aromás gyűrű (pl. metil, etil, fenil). Eljárásunk előnyösen alkalmazható olyan ve­gyületek előállítására, amelyekben A jelentése az aromás gyűrűn vagy heterociklusos gyűrűn helyettesített aril-, aralkil-, vagy heterociklusos gyűrű. Hatástani szempontból kívánatos végter­mékekhez jutunk, ha olyan vegyületeket állítunk elő, amelyekben A jelentése dialkil-amino, pi­perazin-, indol-, piperidin-, effedrin-, vagy mor­folin-csoport, amelyek helyettesítőket tartal­mazhatnak. Az említett helyettesítők közül megemlítendők az alkil- és alkoxi-csoportok, halogén, illetőleg heterociklusos származékokon az aromás csoportok. A fenti módszerrel előállított termékeket sza­bad bázis alakjában, vagy előnyösen sókká ala­kítva alkalmazzuk. A sóképzést ismert módon ásványi vagy szerves savakkal végezhetjük el. Így előállítható például a vegyületek haloge­nidje, szulfátja, acetátja, formiátja, citrátja, bo­rátja, vagy foszfátja stb. A vegyületek sóiból kívánt esetben ismert módon felszabadíthatók a megfelelő szabad bázisok. A találmány szerint előállított vegyületeket, ill. azok sóit kívánt esetbén adalékanyagok, csúsztató, vivő-, töltő- stb. anyagok hozzáadása után önmagában ismert módon a gyógyászatban 151425

Next

/
Thumbnails
Contents