151340. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés helyzet, elmozdulás, út, vagy szögelfordulás jelzésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. II. 05. (RE—347) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1961. XII. 22. Közzététel napja: 1963. XI. 26. Megjelent: 1965. V. 01. 151340 Szabadalmi osztály: 42 d1 Nemzetközi osztály: G 01 n Decimal osztályozás: Reusche Johannes-Georg mérnök, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolási elrendezés helyzet, elmozdulás, út, vagy szögelfordulás jelzésére 1 A helyzet, elmozdulás, út vagy szögelfor­dulás jelzésére a villamos mérést előnyösen az induktivitásváltozás elve alapján végezzük, amely megoldás egyszerű és robosztus felépí­tést tesz lehetővé és megfelel mechanikai ellen- 5 állóképesség mellett, különösen nyomásbefolyá­sokkal szemben, a mozgókontaktusok elkerülé­sének előnyét adja, ami különösen robbanás­veszélyes berendezésekben igen fontos. Az ilyenfajta induktív adók különböző ki- io Viteli alakjai között, amelyek akár eltolható ferromágneses maggal, akár elmozgatható rövidzáró menetelrendezésekkel működnek, mind a két fojtótekerccsel kialakított változó induktivitásoknak, mind a differenciáltransz- 15 formátor elve szerint működő kölcsönös induk­tivitásoknak különös jelentőségük lett. mert lehetővé tették a terhelésszegény kompenzációs mérés alapelvének realizálását. Amint ismeretes, a tápfeszültség amplitúdó- 20 jának, frekvenciájának és görbe alakjának ingadozásából adódó zavaró befolyást akár spe­ciális generátorokkal, akár megfelelő stabilizáló készülékekkel el lehet kerülni, vagy pedig ha­tásukat az induktív adóelemek alkalmas mére- 2 5 tezésével minimumra lehet csökkenteni. (A te­kercsek nagy meddőellenállásával azok kis ohmos ellenállása mellett.) Azonban mindezeknek a módszereknek véges határai vannak. Q.O így a speciális generátorok vagy az ámpiij tudó, frekvencia és görbe alak állandó értéken tartására szolgáló ismert készülékek a pontos­sági követelmények növekedésével aránytala­nul növekedő költségtöbbletet igényelnek. Ha a feladatot az induktív adóelemek meg­felelő méretezésével oldják meg, — amidőn a tekercseknek nagy a meddőellenállásuk és kicsi az ohmos ellenállásuk, nagy permeabilitású hisztrézisszegény ferromágneses anyagot hasz­nálnak — nagyon korlátozódnak a konstruktív lehetőségek a térkihasználást, a tekercselren­dezést és a tekercsek áramterhelését illetően. A találmány feladata abban áll, hogy ezeket az összes hátrányokat kiküszöbölje, valamint a műszaki kompromisszumokat a nagy pontos­ság és a csekély technikai ráfordítás között megoldja, olyan szabályozási elrendezést alkal­mazzon, amely mind a tápfeszültség változó paramétereinek kiegyenlítését, mind az induk­tív adók munkajelleggörbéje görbületeinek linearizálását lehetővé teszi. A találmány szerinti szabályozási elrendezés alkalmazásával nemcsak a különleges stabili­záló berendezéseket takarítjuk meg, amelyek, mint ismeretes, ingadozó amplitúdójú, frekven­ciájú és görbe alakú változó feszültségekhez igen költségesek, hanem azon túlmenően el­érjük azt is, hogy az induktív adóberende­zések konstruktívan úgy alakíthatók ki, hogy 151340

Next

/
Thumbnails
Contents