150967. lajstromszámú szabadalom • Középütközős kapcsoló sínjárművekhez

Megjelent: 1964. július 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^f ^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.967 SZÁM Nemzetközi osztály: B 61 g KO—1655 ALAPSZÁM Magyar osztály: 20 e 1-22 Középütközős kapcsoló sínjárművekhez KNORR—BREMSE Kommanditgesellschaft, München Feltaláló: Pierre Baronnet, mérnök, Croissy (Franciaország) A bejelentés napja: 1961. október 21. NSZK elsőbbsége: 1930. november 25. A találmány középütközős kapcsoló sínjármű­vekhez, amelynél az elől levő felületen — mindkét egymással azonosan kialakított kapcsolófejnél — az összekapcsolt állapotban egymást részben át­fogó két kapcsolókarom van és ezek egymástól eltérő alakúak és nagyságúak. Rendes körülmények között ezek az ismert középütközős kapcsolók nem merevek, de ismere­tes már mindkét kapcsolófejen a kisebb kapcsoló­karom alatt olyan vezetőszarvat alkalmazni, amely összekapcsolt állapotban a szemben, levő fej vezető­szarva alá nyúlik és ezáltal a kapcsolat merevvé válik. Ilyen módon lehet önműködő és merev kap­csolót létesíteni, amely lehetővé teszi vezeték­kapcsolók alkalmazását is. Az említett vezetőszarv az ilyen kialakításnál ferdén lefelé és kifelé nyú­lik, emellett előre haladó irányban keskenyedő hasáb alakjában készül, négyszög alakú alapfelü­lettel. Ez a szerkezet azonban hátrányos, mert ha a szemben levő kapcsolófej bizonyos kedvezőtlen helyzetben van, akkor az ütközés pillanatában olyan igénybevételek lépnek fel, amelyek a szi­lárdságot meghaladják és így gyakran van szük­ség a vezetőszarv vizsgálatára, valamint cseréjére. A találmány célja olyan középütközős kapcsoló létesítése, amelynél a vezetőszarv megfelelő kiala­kítása és elhelyezése lehetővé teszi, hogy az min­den gyakorlatban előforduló terhelésnél biztosan működjön és a kapcsolást is biztosan létrehozza. Emellett lehetővé válik a kapcsolás a szokásos szerkezetű, vezetőszarv nélküli, tehát nem-merev középütközős kapcsolókkal is. Ezt a célt a találmány értelmében úgy érjük el, hogy a kapcsoló kisebb kapcsolókarma alatt és oldalt olyan vezetőszarvat alkalmazunk, amely­nek felső felülete a mellső végződés közelében két vezetőfelülettel van ellátva és ezek előre, valamint kifelé haladva lejtősek oly módon, hogy metszési vonaluk előre haladva lejtős és nagyjában a közép­ütközős kapcsoló hosszirányában helyezkedik el. Van ezenkívül ezen a szarvon az említett felüle­tektől kiindulóan és azokkal metszővonalat alkot­va hátrafelé nyúló további vezetőfelület, amely hátrafelé emelkedő helyzetű. A vezetőfelületek­nek ez a különleges elhelyezése, helyzete és ferde­sége lehetővé teszi a kitűzött cél elérését, vagyis a kívánt kellő szilárdság létrehozását. A találmány további részleteit a rajz kapcsán magyarázzuk meg, amely példaképpeni kiviteli alakot távlati feltüntetésben vázlatosan szemléltet. Az 1 kapcsolófejen elől van egy kisebb 3 és egy nagyobb 5 kapcsolókarom és, az előbbi alatt, valamint attól oldalt elhelyezve van megerősítve a 7 vezetőszarv. Ez a mereven megerősített szarv elől függőleges felülettel van határolva és ez a határolás a kisebb 3 kapcsolókarom 9 végfelületé­ből, valamint a 11 felületből áll, mely utóbbihoz oldalt és kívül a szög alatt elhelyezett, kinyúló 13 felület csatlakozik. A 11 felület a 9 határoló felületet lefelé meghosszabbítja. A kisebb 3 kapcsolókaromtól oldalt helyezkedik el a 7 vezetőszarv felső felületének mellső része, amelytől hátrafelé emelkedő helyzető 15 vezető­felület indul ki. E mellett van a kifelé lejtős má­sik 17 vezetőfelület. E két utóbbi 19 metsző vo­nala előre haladóan lefelé lejt és nagyjában a középütközős kapcsoló hosszirányában helyezkedik el. A 15 és 17 vezetőfelületekhez hátul egy met­szővonal vagy törésvonal létesítése mellett a me­redeken emelkedő 21 vezetőfelület csatlakozik. A 7 vezetőszarv felső 23 határoló felülete mélyebben helyezkedik el, mint az 5 kapcsolókarom 25 alsó

Next

/
Thumbnails
Contents