150656. lajstromszámú szabadalom • Mérőeszköz sztereo-röntgen felvételeknél és egyéb sztereo-képpároknál a vizsgált tárgypont mélységének közvetlen leolvasására a röntgenernyőtől, ill. a negatívok vagy pozitívok síkjától, állandó sztereoszkopikus bázis mellett

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.656 SZÁM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: G 03 c DI-62 ALAPSZÁM 42 c 5-9 Mérőeszköz sztereó-röntgen felvételeknél és egyéb sztereo-képpároknál a vizsgált tárgypont mélységének közvetlen leolvasására a röntgenernyőtőí, ill. a negatívok vagy pozitívok síkjától, állandó sztereoszkópikus bázis mellett Dr. Diüói Sándor orvos, Diósgyőr-Vasgyár, Magyarosi Béla oki. mérnök, Budapest, Barsai János oki. elektromérnök, Budapest és dr. Dékány Sándor oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959, május 22. A sztereofelvételek általános fejlődése követ­keztében szükségessé vált olyan eszköz kifejlesz­tése, amely lehetővé teszi az összetartozó kép­elemek alapján a vizsgálati tárgy (tárgypont) tér­beli helyzetének gyors és pontos meghatározását. Mindenfajta állandó sztereoszkópikus bázisú sztereoképpárok kiértékelésére eddig olyan sztereó­mikrométert használtak mérőeszközként, amely milliméter beosztású orsón tizedmilliméter-beosz­tású leolvasó dobot hord, amikor is a századmilli­métereket becsléssel állapítják meg. A dob több­szöri körülforgatásával állítják be az orsót, majd a beállítás után az orsón leolvassák a milliméte­reket, a dobon pedig a tizedmillimétereket és becslik a századmillimétereket. A leolvasott mm­szám (beleértve a becsléssel megállapított század­millimétereket is) a p bázisirányú parallaxis­érték, amelyből számítás útján vagy táblázat se­gítségével állapítják meg a vizsgált tárgypont 1. távolságát a röntgenernyőtől, ill. a negatív vagy pozitív képek síkjától. A tárgypont helyzetének most ismertetett vagy ehhez hasonló megállapí­tása azonban lassúsága és a fennálló hibaforrások miatt ma már sok esetben nem felel meg a kö­vetelményeknek, így pl. az orvosi gyakorlatban, többek közt a kontraszt anyagoknál végzett vizs­gálatoknál, gyakran döntő jelentőségű lehet a vizsgált tárgypont mélységének közvetlen és azon­nali megállapítása a röntgenernyőtől, ill. az erről készült fényképek síkjától, továbbá az egyéb negatívok vagy pozitívok síkjától. A találmány célja olyan mérőeszköz létesítése, amely állandó bázisú sztereoröntgen felvételek vagy a röntgenernyőn megjelent képről készített sztereofénykép felvételek összetartozó képpárjai a vizsgált tárgypont mélységét a röntgenernyő síkjától, illetve a szokásos, de ugyancsak állandó bázissal készült sztereofényképek alapján a fény­képezett tárgypont mélységét a fényérzékeny emulziónak a felvételkor elfoglalt síkjától köz­vetlenül kiértékeli és ennek a mélységnek köz­vetlen leolvasását teszi lehetővé. A találmány jobb megértése céljából az alábbi ismertetést adjuk: t legyen röntgenfelvételeknél a vizsgálandó tárgypont mélysége a rör.tgenernyö síkjától, ill. a szokásos sztereofénykép felvételek­nél a fényérzékeny emulziónak a felvételkor el­foglalt síkjától; f a röntgencső sugárzási centru­mának távolsága a röntgenernyő síkjától, vagy a sztereo-fényképezőkészülék két objektivjának gyújtótávolsága; b az állandó szteroszkopikus bá­zis; p a bázisirányú parallaxis. Amint már korábban jeleztük, a jelen talál­mány keretében olyan sztereó-röntgenfelvételek és olyan egyéb sztereo-képpárok jönnek számí­tásba, amelyeknél a sztereoszkópikus bázis állan­dó. Vagyis olyan röntgencsővel készült fényképek­ről lehet szó, amely röntgencsövet sztereofelvétel készítéséhez mindig azonos távolsággal toljuk el; vagy pedig olyan két röntgencsövet használunk, amelyeknek egymástól mért távolsága állandó ós ezek a röntgencsövek igen rövid egymásutáni idő­közökben működnek. Ezenkívül használhatunk sztereoszkópikus, vagyis kétobjektíves fényképező­gépeket. Az itt említett készülékeknél, neveze­tesen: a sztereofelvételekhez mindig állandó távol­sággal eltolandó egyetlen röntgencsőnél, vagy egy­más mellett elhelyezett két röntgencsőnél, vagy kétlencsés fényképezőgépnél, a b sztereoszkópikus bázis mindig állandó. Ugyancsak állandó az f tá­volság. A p bázisirányú parallaxist mérni kell. A t mélységet azonban,' a találmány szerint, a t-re megoldott képlettel állapítjuk meg,, illetve a t-re megoldott képlet alapján létesítjük azt a ta-

Next

/
Thumbnails
Contents