150500. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sajtológép hosszú rúdalakú testek, különösen vasbeton-hosszbetétek alakításához

Megjelent: 1963. augusztus 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG «sr-ij. Nemzetközi osztály: B 23 k ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.500 SZÁM MI—292 ALAPSZÁM Magyar osztály: 49 h 12—24 önműködő sajíológép hosszú rúd alakú testek, különösen vasbeton-hosszbetétek alakításához Mikulik Mátyás oki. gépészmérnök, Budapesten . A bejelentés napja: 1961. november 5. A vasbeton-szerelvények hosszbetéteit ez idő szerint többnyire kézi műveletben hajlítják, meg­felelő kéziszerszám alkalmazásával. Ez a művelet munkaigényes és egyben nehéz fizikai munkát igényel. így például az előgyártott, előfeszített vasúti vasbeton alj hosszbetéteinek műszaki nor­mája műszakonként 1800—32C0 darab. A nehéz fizikai munka csökkentése érdekében az ismert forgóasztalos —• pl. Peddinghau.s-rendszerű — hajlítógépeket alkalmazzák, de alkalmazásuk nem termelékeny, mert ezekkel is minden egyes haj­lítást külön kell elvégezni ós. emellett kiszolgá­lást igényelnek; ily módon az ilyen hajlítógépek alkalmazása a művelet munkaigényességét alig, s a fizikai munkát is csak kis mértékben csökkenti. Ezért világszerte régi törekvés, hogy a nehezen kezelhető beton-hosszvasak hajlítását egyetlen mű­veletben gépesítsék és emellett a gép kiszolgá­lását — beleértve az acélrúdnak a gépbe helye­zését és a kész munkadarabnak a gépből való ki­vételét is — az emberi beavatkozástól függetle­nítsék. A találmány célja ennek a feladatnak a megoldása. A találmány tárgya önműködő sajtológép hosszú rúd alakú testek, különösen vasbeton-hoisszbeté­tek számára. Találmányom azon a felismerésen alapul, hogy a rudat egyetlen műveletben sajto­lással kell kialakítani, a sajtolószerszámokat oly módon kell a saj tológépbe szerelni, hogy azokkal tetszőleges idom legyen sajtolható, a rúd beada­golását, valamint a kész munkadarab eltávolí­tását a sajtolószerszáma mozgásáról kell vezérelni, önműködővé kell tenni az adagolótár feltöltését és végül gondoskodni kell a gép működésének önműködő .megszüntetéséről, esetleges üzemzavar esetében, éspedig különösen akkor, ha túlterhelés következik be, vagy pedig a kész munkadarab nem hagyta el idejében a gépet. A találmány tárgyát képező sajtológép egy rög­zített és egy lengő mozgást végző sajtolótestből áll, amelyeken a munkadarab alakjának megfele­lően elhelyezett görgőkkel bíró beállítható és cse­rélhető nyomóelemek vannak felszerelve. E nyo­móelemek között vannak olyanok, amelyeknek nyomógörgői a sajtolás síkjára merőleges tengely körül elforduló tartókban vannak csapágyazva és e tartók mellett .másolólécek helyezkednek el; ezek a nyomóelemek szolgálnak a munkadarabo­kon .előforduló visszagörbülő kampók kialakítá­sára. A lengő mozgást végző sajtolótestet cél­szerűen körhagyós .mechanizmus mozgatja. Ennek tengelyén alakos tárcsa van, amely fordulaton­ként egyszer működteti egyrészt a kész munka­darabot eltávolító szerkezetet, másrészt a .munka­darab alátámasztását; ily módon valósul meg a munkadarab önműködő eltávolítása. A mozgó sajtolótesten másolólécet alkalmazunk, amelyre görgős karok támaszkodnak s. az ezekhez: kap­csolódó szerkezeteik löketenként új rudat adagol­nak a gépbe. Az adagoló mellett elhelyezett ér­zékelők egyike az adagoló feltöltését, másika az adagolótár tartalmának lecsökkentését érzékeli s ily módon ezek az érzékelők egyrészt a nyers­anyagot szállító berendezés mozgását vezérlik, másrészt — az adagolótár tartalmainak lecsökke­nése esetén — megszüntetik az adagolást, mind­addig, amíg az adagolótár ismét fel nem telik. Ennek érdekében az adagolótár működését vezérlő másolóléc szánra van szerelve s a szánt az érzé­kelők által vezérelt mechanizmus a sajtolótest mozgására merőleges irányban elmozgatni képes. A hajtószerkezetbe épített súrlódó tengelykap-

Next

/
Thumbnails
Contents