150422. lajstromszámú szabadalom • Eljárás klóramfenikol-nátrium-monoszukcinát előállítására

Megjelent: 1963. augusztus 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HF NJ­SZABADALM Nemzetközi osztály: C 07 c 4 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.422 SZÁM RA—381 ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 q 32-34 Eljárás klóramfenikol-nátrium- monoszukcinát előállítására Eákóczi József vegyész, budapesti lakos A bejelentés napja: 1961. július 24. A szakirodalom az elmúlt évtizedekbein sokat foglalkozott a gyógyászatilag értékes szintetikus antibiotikumnak, a klóramfenikolnak primer al­koholos hidroxilján képzett észtereivel. Ezek kö­zül jelenleg is a dikarbonsavakkal képzett sa­vanyú, ún. moiioészterek vannak az érdeklődés középpontjában. Ismerünk eljárást az L-treo-klór­amfenikol dikarbonsavakkal előállítható félészte­reinek vízoldékony (fém, ammónium vagy alkáli) sói előállítására. (USP, 2,852,430). Az orvosi gyakorlatban jelenleg a legmegfele­lőbb vízoldékony injekciós készítmény az. L-treo­-klóramfenikol-mono borostyánkősavészter alkáli (Na) sója, melynek képlete: O OoN­II \_CH—CH—CH2~-0— C—Cll2 —€.li 2 ~ COONa HO NH—C—CHC1 2 O Előállítására borostyánkősavanhidridet és klór­amf enikolt 100 C° alatti hőmérsékleten absz. pi­ridin jelenlétében reagáltatnak (USP 2,852,430), vagy absz. dioxán, mint közeg és absz. piridin, mint anhidridaktivátor jelenlétében 70—80 C°-on reagáltatják a klóramfenikolt és a borostyánkő­savanliidridet (II Farmac» 1957. Carlo Erba: Che­micetina succinato, USP 2,662,966). Ismeretes olyan klóramfenikol monoszukcinát képzés is, amely 70—$0 C°-on vízmentes propilalkohol, vagy más absz. alkohol jelenlétében, de itt is piridin­nel aktiválva a borostyánkősavanhidridet, készíti a terméket. (USP 2,586,661). Valamennyi ismert eljárás megegyezik abban, hogy vízmentes (abszolút) körülmények mellett általában absz. piridinnel polarizálják az anhíd­ridet. A dioxán robbanásveszélyes volta miatt sem előnyös. Az eljárás kitermelése 70—80%. Eljárásunk szerint a klóramfenikol és borostyánk ő­savanhidrid reakcióját külön anhidrid-aktivátor nélkül, dimetilforniamidbain 80—120 C° közötti hőmérsékleten hajtjuk végre1 , majd a keletkezett anyag kipreparálása nélkül képezzük az alkáli -— célszerűen Na — sót. Eljárásunk sem abszolút körülményeket, sem vízmentes piridint, sem külön aktivátort nem igényel. Kiküszöböli az üzemben robbanásveszé­lyes dioxán vagy egyéb ilyen oldószer haszná­latát, nyersanyagigénye sokkal kevesebb és csak­nem kvantitatív termeléssel folytatható le, szem­ben a fenti eljárások 70—8'0%-os termelésével. Eljárásunkat az alábbi példán mutatjuk be: Példa: 1O00 g klóramfenikolt (L-treo), 330 g borostyán­kősavanhidridet és 3000 ml dimetiiformanridot összeöntünk és 85—90 C°-on tartjuk 2 órán ke­resztül, keverés mellett. Az enyhén sárga színű oldatot a reakcióidő letelte után vákuumdesztillá­ciónak vetjük alá. 15—20 mni vákuumon kfo. SO C°-on ledesztilláljuk a dimetilformamidot. (Kvan­titatíve regenerálva, következő kísérleteknél fel­használható.) A visszamaradó srirupsűrűségű anyagot f el­vesszük 3000 ml etilacetátban. Készítünk 35O0 ml 10%-os nátriumhidrokarbonát oldatot. Ezzel ala­posan elkeverjük, majd elválasztjuk az etilacetá­tos oldatot. A vizes rész pH-ja 7,5-nél lúgosabb

Next

/
Thumbnails
Contents