150038. lajstromszámú szabadalom • Eljárás O,O-dialkiltio- vagy dialkilditio-foszforilecetsavak ciánalkilamidjainak előállítására

Megielenh 1963. mains 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -gr N^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.038 SZÁM Nemzetközi osztály: C 07 f MO—472 ALAPSZÁM Ms avar osztály: 12 o 11—18 Eljárás 0,0-dialkiltio- vagy dialkiMitio-fjszíorilecetsavak ciánalkilamidjainak előállítására MONTECATINI Societa Generale per l'lndustria MinerSria e Chiraica cég, Milano (Olaszország) Feltalálók: Losco Giuseppe, Rossi Giorgio. Michieli Giannantonió, mindhárman vegyészek, Milano, olaszországi lakosok A bejelentés napja: 1960. december 28. Olaszországi elsőbbsége: 1959. december 30. A találmány eljárás az alábbi (I) általános képletnek megfelelő új íosízfonsavés'zter-szárma­zékok előállításaira szolgáló eljárás képezi: RO RO­P—S-—CH2 -CON n ,Ri -CN (I) E képletben. R rövidszénláneú alkilgyököt, X oxi­gén- vagy kénatomot, Rí hidrogénatomot vagy rövidszénláncú alkilgyököt, Y pedig rövid, egyenes vagy elágazó szénlánoú alifás szénhidrogén­csoportot jelent. A fenti (I) általános képletnek megfelelő vala­mennyi vegyület kiváló rovarölő hatást mutat, mind a káros házi rovarokkal (pl. legyekkel), mind pedig a 'mezőgazdasági rovarkártevőkkel (pl. aphidákkal) szemben. Fontos tulajdonságuk e vegyületeknek továbbá, hogy hatásosak az at­kákkal (valamennyi fejlődési fokozatukban és teljesen kifejlett állapotban is), valamint ezek petéivel szemben is. E vegyületek gyakorlati felhasználása különböző módokon történhet. Álta­lában célszerű valamely szilárd, félszilárd vagy folyékony vivőanyaggal hígított állapotban hasz­nálni őket, nedvesítő, tapadásfokozó, diszpergáló-, emulgáló- stb. anyagok hozzáadásával. A hatóanyagok a levegőben is eloszlathatok, füstölés vagy aeroszol alakjában -történő fel­használás útján. Az (I) általános képlstű íoszfor­savéstzer-származéikokhoz másfajta rovarölő ha­tású anyagokat, mint pl. egyéb foszforsavésztere­ket, DDT-t, gamma—HCH-t stb. is hozzákever­hetünk. A fenti (I) általános képletnek -megfelelő új foszforsavészter-szérniaKékok -előállítása a talál­mány -értelmében oly -módon történhet, hogy valamely alábbi (II) általános képletű dialkiltio­ill. dialkilditio-fosziforsavfómvegyüietet RO> RO­>P —S —Me X (II) — ahol R és X jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel, M-e pedig valamely alkálifémet (pl. nátriumot vagy káliumot), vagy egy ammóniuni-gyöfcöt jelent — valamely alábbi (III) általános képletű monohalogénecetsav-alkil­amid-származékkal Hal —CH2 —CON .Rí Y —CN (III) — ahol R) és Y jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel, Hal pedig halogén­atomot (klór, b-róm vagy jód) jelent — hozunk reakcióba. A fenti (III) általános képletnek megfelelő ha­logénezett vegyületek előállítása oly módon tör­ténhet, hogy valamely ciano-alkiiamint valamely halogéin-acetilezőszerrel (pl. monoklóra-oetMiklood­dal vagy monoklórecetsav-anihidridde-l) hozunk reakcióba.

Next

/
Thumbnails
Contents