149989. lajstromszámú szabadalom • Optokinetikai nystagmust kiváltó simulátor

149.989 3 már létre. Ez az ideggyógyászati, szemészeti és élettani, ill. kórélettani (az agykéreg oxigén­szegénységének megállapítására pl. repülésnél, nagy magasságokban) vizsgálatoknál döntő fel­világosítással tud szolgálni. Hagy a mindenkori sebességbeállítást könnyen meghatározzuk, a ké­szülék a sebességállító szervvel kapcsolt kalib­rált, mutatós skálával látható el. Fentieken kívül a fényjel haladási irányának ellentétes irányúra váltásának céljából átkapcsoló szervet is alkalmaz­hatunk. A sebességszabályozó és átváltó szervek mechanikusak, elektromosak, elektronikusak stb. lehetnek, vagy pedig ezeknek kombinációiból állíthatók össze, valamely ismert módokon. A készüléket célszerűen oly .módon építhetjük meg, hogy ernyője ás a fény jelsorozatát létrehozó szerve egy egységben legyenek összeépítve. Ezzel egyszerű módon elérhetjük azt is, hogy a fény­jel haladásának horizontális, vertikális vagy ferde iránya az egész készüléknek például görgőkön az ernyőre merőleges tengely körül való elfor­gatásával könnyen állítható. Katódsugárcső alkal­mazása esetén a fényfolt haladási irányának se­bességének befolyásolására .természetesen felhasz­nálhatjuk a katódsugárcső eltérítő lemezein levő feszültségek megfelelő változtatását és erre elekt­romechanikus, elektromos, elektronikus szerveket, vagy ezek kombinációját használhatjuk fel. Mind­amellett meg kell jegyeznünk, hogy a katód­sugaras kivitel általában. —• az elektronikus be­rendezések következtében — drágább és meg­hibásodásra hajlamosabb, mint az egyszerű me­chanikus berendezés. Készülékemnél a vizsgált egyén az ernyővel szemben helyezkedik el, cél­szerűen ülőhelyzetben, és az orvos a fényjel ma­gasságából közvetlenül, figyelheti az illető szénié­nek mozgását. Még tökéletesebb megfigyelési le­hetőséget biztosíthatunk azáltal, ha a közvetlen megfigyelés céljára a készüléknek ernyővel azo­nos oldalán, célszerűen a mozgó jel magasságá­ban, vagy annak közelében, periszkópot építünk be és azon keresztül figyeljük a szem reflexeit. A találmány tárgyát néhány kiviteli példán rajzok kapcsán részletesetaben magyarázom. Az 1. ábra egy kiviteli példa elölnézetét mu­tatja, a 2. ábra egy lehető szalagos mechanikus ki­vitel vázlatos rajza, míg a 3. ábra ugyanennek a kivitelnek egy lehető szalagvezetését mutatja vázlatosan, a 4. és 5. ábra egy forgóhengeres kivitel hossz-, illetőleg keresztmetszetének vázlata, a 6 'btr ] il xísu^dit so\ es ehcndf/e^ vázlatát, a 7 ibia íz i -ibicm látható ki\.itol i példa ol­iVnp^eldt vegul a 8 abia •* k s/rd J1 nek e"s Vb 1st ges másik 1 Hitei ioinitiit rmrtatia Vint a i abi ibol lifha+o 1 fnioa van be­°oHt •=> + li"^ l"S"ulck * henqeies 1 ház elő­o\ dan pdd d L i >\ is int í,b 1 koszait 2 ernyő n pUl el e/*< < ím hp~> 1 fen* i»! A i nyíl irá-i ^ ab i [ )ll i i \ o b-J) ] nio i > i t \ férypont f'i "'outil v •sertikcili^ ]-> 7£>di u dZ 1 há~ i t id ) 1 i > d í "(lf"i \ mk clhcKezvo f -i -in A - ! b r T ' r < -- - -- ." ) i i~4 i d T 1 .K ,' "• L l liOl L 1 ló t i í ^ ff-uv -•• mozgása a kívánt irányba állítható. A fényjel láthatóságának emelésére 7 árnyékoló ernyő szol­gál. A 3 fényjel a 2 homályos ernyőn például annak 8 szélén jelenik meg, majd egyenes vonalú állandó sebességgel baladva 9 szélen tűnik el. Ugyanakkor a 8 szélen megjelenik a jelsorozat következő jele. Természetesen a/ jelek ellenkező irányban is mozoghatnak. A jel 'haladásának irá­nyát rendkívül rövid idő alatt — 1 mp-en belül — lehet átváltani például egy átkapcsoló segít­ségével. .A. jelnek előállítására például a 2. ábrán lát­ható szerkezet szolgálhat, amely természetesen példaként felépített kiterített vázlat csak és a könnyebb érthetőséget szolgálja. A 10 elektro­motor 11 esfgahajiás közbeiktatásával 12 tengely 13 sebességváltó és 14 tengely útján 15 dobot 6 nyíl irányában tetszőlegesen az óramutatóval vagy ezzel ellentétesen forgathatja és ennek kö­vetkeztében 16 szalagot C nyílnak megfelelően továbbítja. A fény-átnemeresztő 16 szalagon egy­mástól megfelelő távolságban, azaz, hogy az er­nyőn mindenkor csak egy fényjel legyen, de an­nak eltűnésekor a következő már megjelenjék, 17 fényáteresztő részek vannak, melyeknek alakja a kívánt jel alakkal megegyezik. 18 vezető görgő a szalag feszítésére is szolgálhat, 15 dob fogakkal lehet ellátva és 16 szalag céljára például normál feketére exponált filmszalagot alkalmazhatunk. A 3. ábra a 2. ábrán bemutatott kivitel szalag­vezetésének egy példaképpeni megoldását mu­tatja. Itt a 16 szalagot 15 dob továbbítja és tere­lésére 18 és 19 vezető görgők szolgálnak. A 20 fényforrás például izzólámpa. Természetesen több izzólámpát is használhatunk egymás mellett vagy fénycsövet is alkalmazhatunk. A fényjel a 2 er­nyőn jelenik meg és a D nyíl egyik értelmének megfelelően vagy balról jobbra, vagy jobbról balra mozog. A 4. ábrán. 21 henger 22 tengely körül E nyíl irányában forgatható, belsejében 20 fényforrás van elhelyezve és ez az egymástól megfelelő távolságokban a forgástengelyre merőleges sík mentén elhelyezett 23 nyílásokon keresztül a fényt egy megfelelően elhelyezett 2 ernyőre ve­títi. Amint az 5. ábrából látható, a fény­forrás fénye a fényjelet csak « szögön belül ve­títi a 2 ernyőre. Ezen a szögön belül a. 23 nyí­lások lényvetületének mozgása a 2 ernyőn gya­korlatilag egyenletesnek tekinthető. Amint az áb­rából látható, a 24 nyílás éppen távozott (óra­mutatóval szemben végzett forgást tételezve fel) az a szög szárai közül és ennek megfelelően a képe eltűnt a 2 ernyőről, amikor 25 nyílás képe kezd az ernyőn .megjelenni. A 6. ábrán 26 katódsugárcső 27 jelgenerátor­ral áll kapcsolatban és ily módon eletkromos ill. elektronikus úton állítjuk elő a szükséges fény­jelet a katódsugárcső ernyőjén, A 7. ábra az 1. ábrán látható kiviteli példa oldalnézetét mutatja, melyen a periszkóp táv­csöve is látható (28). A íj. ábra n ki'szid éknek egy lehetséges másik kivit eh' formái-'t mutatja, mely hordozható és távirányíth-dó (29). 1 -lm,, t""!i! kWilcteink alapján, azt találtuk, '.',"" vk~ ÍM • - "> ~; -eVi kör alakúra választani ó« kl> 2 -«in á1 neró es kb. 95 cm hosszúságú

Next

/
Thumbnails
Contents