149989. lajstromszámú szabadalom • Optokinetikai nystagmust kiváltó simulátor

4 149.989 fény jelút továbbá 50 cm szemlélési távolság mel­lett a szemmagasságnál valamivel nagyobb magas­ságban — kissé felnézve — elhelyezett vizsgálati berendezéssel kedvező vizsgálati feltételeket tu­dunk létrehozni. Jó nystagmus kiváltás céljára tapasztalataink szerint kb. 15 cm/sec és 40 •cm/sec sebesség ked­vezőnek mutatkozott. Ez az optokinetikus nys­tagmus vizsgálatának a topikus agyi diagnosz­tikában való alkalmazására vonatkozik. Más — a készülékkel végezhető vizsgálatoknál, például a szemészeit terén — fokozatnélküli fény­erő, különböző más sebességek és folyamatos, fokozatnélküli sebesség szabályozás is szükséges és megvalósítható a készülékkel. Tehát a találmány, amint azt az igénypontok meghatározásából kiderül, azáltal, hogy meghatá­rozott átmérőjű (2 cm nagyságú) jelekkel, meg­határozott távolságon (9,5 cm hosszú) lineáris mozgást hoz létre bármilyen irányba és, a pilla­natnyi átváltással minden oldalra, megvalósítja, hogy a jel (fényjel) az éleslátás közipontjába, azaz a maeulára vetődjék, és hogy lineáris mozgással dolgozzunk. Külön értéke még a találmánynak, hogy a be­rendezés fénylétrehozó szerve az ernyővel egy egységbe van építve, célszerűen hordozható ki­vitelben könnyen elkészíthető, szükség esetén a hálózati áramtól, annak ingadozásaitól mentesít­hető, így bárhova és bármely magasságokba szál­lítható és használható az orvosi, betegségmeg­állapítási vizsgálatokon kívül a repülésmedicina területén is. Szabadalmi igénypontok: 1. Optokinetikai nystagmust gerjesztő készülék, azzal jellemezve, hogy homályos (áttetsző), tük­rözésmentes — például üvegből, műanyagból ké­szült — ernyője és az ernyőin nappali világítás mellett is jól megkülönböztethető diszkrét, ha­tározott körvonalú, egyenesvonalú, egyenletes mozgást végző, a berendezés adott beállításánál az ernyő azonos pontjáról induló, az ernyőn egyenként megjelenő, de az előző eltűnését azon­nal megjelenéssel követő fényjelekből (például folt, sáv, kör) álló jelsorozatot létrehozó szerve van. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fényjelsorozatot létrehozó szervnek fényforrása például villamos izzólámpája, továbbá a fényforrás és homályos ernyő közötti részén síkban állandó sebességgel mozgatott fény-átnemeresztő végtelen szalag — például feketére exponált film — van, amelyen a fényjelek alakjának és egymástól való távol­ságának megfelelő fényáteresztő részek — pél­dául nyílások vagy átlátszó filmrészek — vannak, miáltal a fényforrás a fényáteresztő részek képét az ernyőre vetíti. 2 3. A 2. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szalag csúszás­mentes továbbítására fogas dobja és a fogazással együttműködő, a szalag szélén elrendezett per­forációja van. 4. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fényjelsorozatot létrehozó szerve tengelye körül forgatható íény­átnemeresztő egyenes körhenger, amelynek pa­lástján tengelyére merőleges sík mentén fekvő, a fényjel alakjának és egymástól való távolságá­nak megfelelő fényáteresztő részek vannak és a. henger belsejében fényforrás van elhelyezve, amely a fényt a fényáteresztő részen át homá­lyos ernyőre vetíti és az ernyő mérete és annak a hengertől való távolsága akkorára van 'meg­határozva, hogy a vetítésre igénybe vett rész mozgása az időben egyenletesnek tekinthető. 5. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy ernyőként és fény­jelsorozatot létrehozó szervként megfelelő nagy­ságú ernyővel rendelkező katódsugárcső — pél­dául televíziós képcső — szolgál kevéssé fókuszo-. zott, nagy átmérőjű fényfolttal és a fényfolt megfelelő mozgatásának előállítására jelgenerátor­ral áll kapcsolatban. 6. Az 1—5. igénypontok bármelyike szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy mechanikus és/vagy elektromos és/vagy eletkro­nikus fokozatos és/fokozatmentes sebességszabá­lyozó szerve van. 7. A 6. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mindenkori sebes­ségbeállítás megállapítására szolgáló szerve, pél­dául sebességre kalibrált mutatós skálája van. 8. Az 1—6. igénypontok bármelyike szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fényjel haladási irányának ellentétesre váltá­sára szolgáló átkapcsoló szerve van. 9. Az 1—8. igénypontok bármelyike szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy fényjel létrehozó szerve az ernyőivel egy egységbe van építve és az ernyővel együtt az ernyőre merő­leges egyenes mint tengely körül elforgatható. 10. Az 5. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy fényfoltja haladási irányának a függőleges síkban vízszintes, függő­leges, ferde irányra változtatására a katódsugárcső eltérítő lemezeinek feszültségét megfelelően be­folyásoló elektromechanikus és/vagy elektromos és/vagy elektronikus szerve van. 11. Az 1—10. igénypontok bármelyike szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a vizsgált személy közvetlen megfigyelésére az er­nyővel azonos oldalra néző célszerűen a mozgó jel magasságában vagy közelében periszkóp van beépítve. 12. Az 1—11 igénypontok bármelyike szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a vele vezetékes, vagy vezeték nélküli kapcsolat­ban álló távvezérlő •berendezéssel is működtethető.. A kiadásért felel: a Közgazdaság! és Jogi Könyvkiadó igazgatója 624232. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents