149989. lajstromszámú szabadalom • Optokinetikai nystagmust kiváltó simulátor

2 149.989 szer standardizálható legyen az összehasonlítás és a levont következtetések egységesítése céljából. Az eredeti, fent említett három formának modern változatai ezt kísérelik megvalósítani. A londoni fül-orr-gégeklinikán teljes szoba­berendezést állítottak össze a vizsgálat céljára. Itt egy 78 cm-es átmérőjű dob közepém ül a vizs­gált egyén és a vizsgálati eredményeket nem köz­vetlen megfigyelés útján, hanem különböző ki­egészítő elektromos és elektronikus készülékek­kel, görbék felvételével kapják. Az angol tudo­mányos tanács fülészeti kutató intézetében egy mechanikus meghajtású fémhengerrel dolgoznak, egy precíz, de súlyánál fogva helyhez kötött, és igen költséges műszerrel. A technika állásának megfelelően a fentiekben ismertetett készülékek és egyéb hozzá hasonlóak vagy egyszerűségük és a szabályozási lehetőségük hiánya folytán nem. alkalmasak pontos diagnosz­tizálásra, vagy pedig olyan költségesek, hogy csak kivételes, nagy tudományos intézményeknél állít­hatók fel: tömeges rutinvizsgálatra nem alkalma­sak és helyhez kötöttek, ami nagy hátrányt ké­pez, így noha már tudatában vannak az opto­kinetikai nystagmus vizsgálatának jelentőségével, mind ez ideig nem állt rendelkezésire egy olyan készülék, mely a modern tudományos követel­ményeknek eleget tegyen és rutinvizsgálatok végzését lehetővé tegye az összes szükséges tech­nikai feltételek biztosításával. Olyan készülék, mely a figyelt jel egyenletes mozgásával működik, közvetlen megfigyelést, és emellett szükség ese­tén bánmely segédberendezés alkalmazását is le­hetővé teszi, olyan jel, mely a mozgás lineáris és macular is tényét megvalósítsa, ez ideig .nem létezett. Találmányom tárgya az eddigi hiányosságokat kiküszöböli. Megfelelő, korszerű technikai adott­ságok megteremtésével, standard értékei révén pontos információk keltésére alkalmas, — a vizs­gált egyén együttműködése, azaz a fixálás kész­sége és képessége esetén. A kapott információ, a kiváltott nystagmus pedig tetszés szerint objek­tiválható a corneo-retinális potentiálkülönbség grafikus rögzítésével, el ektronystagmográf iával. A készülék nagy előnye, hogy olcsón, előállít­ható, tehát gyakorlatilag minden vizsgálatokat végezni óhajtó szakember könnyen beszerezheti. Állandó, összehasonlításra alkalmas vizsgálati fel­tételeiket teremt. Könnyű, hordozható, betegágy­hoz vihető, repülőgépbe helyezhető s ott vele vizsgálatok eszközölhetők. Azáltal, hogy fény­pontot figyeltet meg, a fixálást maximálisan meg­könnyíti, kisgyerekek vizsgálatához igen. előnyös. A nystagmus kiváltását minden irányban, tehát horizontálisan, verti kálisan és tangantiálisan, jobbról balra és viszont, fentről le és fordítva, az átváltás műveletének másodpercen belüli lehe­tőségével, megvalósítja. A jel (a fényjel fokozat nélküli fényerővel) és fokozatmentesen, váltható sebességgel, vagy tetszés szerint több adott sebes­séggel mozgatható. A jel-előállítás sokoldalúsága, a maculáris, lineáris mozgás, kiváltása, a. standard értékek döntő tényezőként emelik a vizsgálat eddigi értékét. A könnyű, hordozható, egy egy­séget képező, kis terjedelmű készülék könnyön kezelhető, ezáltal a betegágynál diagnosztikai cél­ból, az aeronautiikában pedig élettani kísérletekre egyaránt alkalmas. A találmány tárgya olyan optoikkietikai nystag­must gerjesztő készülék, amelynél homályos (áttetsző) tükrözésmentes — például üvegből, mű­anyagból készült — ernyőn fényjelekből (pl. folt, sáv, kör stfo.) álló jelsorozat jelenik meg. A jelek az ernyőn nappali világítás mellett is jól meg­különböztethetők, diszkrét, határozott körvona­lúak, egyenesvonalú egyenletes mozgást végeznek és a berendezés adott beállításánál mindenkor az ernyő azonos pontjáról indulnak el. A fény­jelek az ernyőn egyenként jelennek meg, azaz mindenkor csak egy jel látható az ernyőn, de amint ez a jel eltűnik, azonnal megjelenik az ernyő kiindulópontján a következő jel. A fény­jel útjának hossza, illetve a két fényjel közti távolság pontosan meg van határozva, úgy hogy a fényjel mindig maculáris ingerként hasson. A fényjelsorozat létrehozásánál használhatunk például fény forrást: egy vagy több villamos izzó­lámpát, vagy fénycsövet, és előttük fényátnem­eresztő végtelenített szalagot mozgatunk. A vég­telen szalagon fényáteresztő részeket, pl. kivágá­sokat, — vagy ha filmszalagról van síző, feketére exponált filmszalagon átlátszóan hagyott foltokat vagy kivágásokat képezhetünk ki — meghatá­rozott méretű, az élettani feltételeknek megfelelő átmérőjű foltokat, — és míg a szalag egy ho­mályos, áttetsző ernyő előtt halad, a fényforrás ezen részek képát a homályos ernyőre vetíti. A szalag csúszásmentes továbbítására súrlódó nyomó­tárcsát, vagy még célszerűbben fogasdobot hasz­nálhatunk és a szalag szélét perforációval láthat­juk el és ez együttműködik ezzel a fogasd óbbal. Ilyen célra pl. normál filmszalagot is használ­hatunk, amelyet ragasztással végtelenítünk. Ebben az esetben teljes mértékben biztosítani tudjuk, hogy az ernyőn megjelenő fényfolt egyenes vona­lon, egyenletes sebességgel mozog. A fényfoltot oly módon is előállíthatjuk, hogy egy tengelye körül forgatható fény-átnemeresztő egyenes körhenger palástján tengelyére merőleges sík mentén fekvő fényáteresztő részeket, például nyílásokat vágunk a kívánalomnak megfelelő a]iákban és távolságban. Itt a fényforrást a henger belsejében célszerűen annak az ernyővel ellen­tétes oldalán helyezzük el. Ebben az esetben a hengerpalástnak csak kis részén engedjük a fény­jelet az ernyőre jutni, mert itt a mozgás általá­ban tangens függvénynek megfelelő lenne az er­nyőn és ennek célszerűen csak középső, jó köze­lítéssel lineáris részét használhatjuk ki. Egy másik megoldásnál például egy katód sugárcsövet, pl. televíziós képcsövet használha­tunk fel ernyőként ós, fényjelsorozatot létrehozó szervként, amelynek kevéssé főkuszozott, nagy átmérőjű férvfoiH-Ht esv vele kapcso't jélgiene­íatoi' d c^reiuk A ttbhnaiy szeun* Vs/uleket a diagnr,z'j­l n \i/^ ,akit ' «o 1 <Vdcíh agának bizío iiaain pel­* °iuen ti!'- pl hu on "eb s3eo-f ( iko/attal 1 tin 1' c1 ps u 0 v jnakrcor Prl o^nmen^' •" ">h e« =>b i-1 o T i., ]p\ e* ^mel^o ni f^kn * z it'-cD i n'iv^'vr \ mo'i'i id •- h»[° ^i megn^aDith i1 -1 1 i v < ~\"o\i^ iuloulxz.) ti f jk. i ' cn j^.bes-5 gnel n^m jo i

Next

/
Thumbnails
Contents