149967. lajstromszámú szabadalom • Nagy pontosságú és nagy méréshatárok mellett is alkalmazható radioaktív izotópos szintmérő és szabályozó berendezés

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#r NJ. SZABADALMI LEÍRÁS Nemzetközi osztály: G 08 c ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.967. SZÁM ME—364: ALAPSZÁM Magyar osztály: 74 b 1—12 Szolgálati találmány Nagypontosságú és nagy méréshatárok melleit is alkalmazható radioaktiv izotópos szintmérő és szabályozó berendezés Mechanikai Mérőműszerek Gyára, Budapest Feltalálók: Arvai László oki. villamosmérnök, Budapest, Imre László oki. gépészmérnök, Budapest, Zsdánszky Äkos oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. február 13. Folyadékszint mérésére a műszaki gyakorlatban általában mechanikus, úszós, hidrosztatikus elven működő szintmérőket használnak. Újabban isme­retesek radioaktív izotópokkal működő szintmérők is. Az ismeretes szintmérési eljárásokkal elérhető pontosság nagy nyomások, illetve depressziók esetén nem kielégítő. Ezen berendezések alkalma­zása nagy nehézségekbe ütközik, sőt egyes ese­tekben nem is lehetséges. Nehézséget jelent az újabb vegyi berendezéseknél előforduló, nagy folyadékszint ingadozások pontos követése. Az ed­dig alkalmazott radioaktív izotópos szintmérőik ab­szorpciós elven működnek. Ezeknél a berende­zéseknél a radioaktív sugárforrásból kiinduló sugárnyaláb-intenzitás változását alkalmas detek­tor méri. Az egyik ismert radioaktív izotópos szintrnérő­nél a sugár tartányfalon keresztül hatol és a de­tektorba érkező sugár intenzitásából megállapítja a berendezés, hogy a sugárnyaláb útjában van-e folyadék vagy nincs. Egy 'másik ismert változat­nál a sugárforrás a folyadékszinttel együtt mozog, a detektor pedig a tartány fölött van elhelyezve és a mérés a sugárforrás és a detektor közötti távolság függvényében bekövetkező sugárinten­zitás-változáson alapul. Ebből kifolyólag az ab­szolút mérési bizonytalanság függ a méréshatár nagyságától, a sugárforrás időbeni gyengülésétől, a mérési időtől, tehát a szintváltozás időbeni le­folyásától is, mivel a sugárforrás intenzitásának statisztikus ingadozása miatt a mérési bizony­talanság a mérés tartamának négyzetgyökével fordított arányban csökken. Ennél a berendezés­nél az alkalmazható méréshatár korlátozott, mert egyrészt bizonyos távolságon túl a sugárforrás intenzitása a mérhető küszöbérték alá csökken. másrészt ha ezen érték a küszöbérték felé köze­ledik, a berendezés relatív hibája megengedhetet­len méreteket ér el. így ez a módszer általában legfeljebb 1—2 méteres méréshatárig használható kielégítő pontossággal és viszonylag nagy inten­zitású sugárforrást igényel, amely körülmény sugárvédelem szempontjából kedvezőtlen. A találmány szerinti berendezéssel az elmondott hátrányokat kiküszöböljük. A berendezés egy bi­zonyos intenzitás küszöbértéken felül, például másodpercenkénti 20 beütésnél működik. A sugár­forrás ennek tizenötszörösét adja és amíg az in­tenzitás le nem csökken a küszöbértékre, a be­rendezés a beütésszámtól függetlenül működni fog. Az intenzitástól független működés mérés­határa gyakorlatilag korlátlan és főleg nagy mérés­határok esetén százalékos hibája igen kedvező, pl. 20 ,m méréshatárnál +0,05% pontosság köny­nyen elérhető. A találmány tárgya radioaktív izotópos szint­mérő berendezés folyadékszint magasságok mé­résére, jelzésére és/vagy szabályozására, amelynek változó folyadékszintet követő legalább egy irány­ban kollimált sugárnyalábú radioaktív — célsze­rűen y-sugárzást kibocsátó — sugárforrása, vala­mint ugyancsak a változó folyadékszintet követő, az intenzitásküszöb felett az intenzitástól függet­len, a sugárforrás jelenléte által működtetett, előnyösen a sugárforrás pályájával, párhuzamos vonal mentén mozgó és a berendezés mozgató, jelző és/vagy szabályozó szerveinek 'működtetését kiváltó sugárzásfelvevő szerve van. A találmány szerinti berendezéssel az alábbi feladatokat oldottuk rneg. A berendezés mérésének minősége nem függ a sugárforrás intenzitásának időbeni gyengülésé-

Next

/
Thumbnails
Contents