149889. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új szteroid-vegyületek előállítására

Megjelent: 1962. december 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG w "^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.889. SZÁM Nemzetközi osztály: C—07—c6 KE—655. ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 o 25 Eljárás új szteroid-vegyületek előállítására Societe des Usines Chimiques Khone—Poulenc & Societá Farmaceutici Italia, mint Kemp John Arthur tudományos munkatárs, (London) jogutódja A bejelentés napja: 1960. október 18. Nagybritanniai elsőbbsége: 1959. október 28. A jelen találmány tárgyát új szteroid-vegyüle­tek előállítási eljárása képezi. Közelebbről meg­jelölve, a találmány 1-metil-geninek és 1-metil­-szteroidok, különösen az 1-metil-l-hidroxi-diosz­genin, az 1 -metil-1 -hidroxi-A"5 ( 2 ")-dehidro-dioszge­nin, az 1-metil-dioszgenin, az 1-metil-jamogenín és az 1-ihelyzetben metilcsoporttal helyettesített pregnán-sorbeli szteroid-származékok előnyös elő­állítási eljárására vonatkozik. Ismeretesek ugyan már bizonyos 1-metil-szte­roidok, ezek azonban vagy egy aromás gyűrűt (az A vagy B gyűrű) tartalmaznak, vagy pedig a'19--nor-sorozatból származnak és előállításuk mind­két esetben a metilgyöknek a 10-helyzetből az 1-helyzetbe való átvitelét teszi szükségessé, vagy pedig olyan vegyületekről van szó, amelyek nem tartalmaznak kettőskötést a A1 vagy zf helyzet­ben, így az l-Jmetil-zC-dehidro-ösztrogénék (ezeket a vegyületeket az 1950. március 31-én bejelentett 2 671092 sz. amerikai szabadalmi leírás ismerte­ti) előállítása 3-keto-zl1 " l ' 6 -deh , idroszteroidok át­rendezése útján történik, a dienon-fenol átrende­ződés kiváltására alkalmas katalizátorral való ke­zelés segítségével; az f-metil-19-nor~tesztoszteront és származékait [Ringold és mtsai, J. Am. Chem. Soc. 73, 2477 (1956)], valamint az l-metil-19-nor­-progeszteront és származékait [Djerassi és mtsai, J. Am. Chem. Soc. 78, 2479 (1956)] a megfelelő l-metil-3-alkoxi-zl1,3' r '--ö ! sztratriének Birch-féle re­dukciója útján állítják elő; az l-metil-3-oxo-J'~ -dehidro-szteroidók előállítása 3-oxo-z)J -dehidro­-szteroidok diazometánnal való reagált atása, majd a képződött addukt pirolízise útján történik (az 1957. február 6-án bejelentett 1 023 764 sz. nyugat­német szabadalom szerint). A jelen találmány tárgyát oly eljárás képezi, amelynek során AR kettőskötést tartalmazó szte­roidokból indulunk ki és ezek molekulájába vi­szünk be egy >metilgyököt az 1-íhelyzetibe. Ennek a /f kettőskötésnék a jelenléte alapvető fontos­ságú a találmány szerinti eljárás szempontjából; a progesrtatív hatást mutató sizteroidok, androgen szteroidok és gyuíladásgátló szteroidok molekulá­jában legtöbbnyire A* kettőskötés van, ezt a ta­lálmány szerinti eljárás termékében könnyen lét­rehozhatjuk, a /F kettőskötés vándoroltatása út­ján. A találmány szerinti eljárással előállítható új 1-metil-szteroidok sorába az alábbi (1), (2) és (3) általános képletű 1-metil-geninek és a (4) általá­nos képletű 1-metil-pregnán-származékok tartoz­nak:

Next

/
Thumbnails
Contents