149881. lajstromszámú szabadalom • Előkamrás Diesel-motor

Megjelent: 1962. december 31. • MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.881. SZÁM Nemzetközi osztály: GA—584. ALAPSZÁM Magyar osztály: F 02 b 46 a3 85—102 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Előkamrás diesel-motor Ganz-Mávag Mozdony Vagon és Gépgyár Budapest Feltaláló: Török József oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. április 6. A találmány olyan előkamrás Diesel-motor, amelynél a hengeriközéptől külpontosán, a hen­gerfurat szimmetriasíkjáíba eső előfeamra a fő el­égési térrel két, átmérőjéhez viszonyítva rövid furaton keresztül van összeköttetésiben oly mó­don, hogy a két furat a hengerfurat szimmetria­síkjába esik és ezek közül a hengerközéphez kö­zelebb eső furat fő elégési tér felé eső vége hid­raulikailag legömbölyített, az elokamra felé eső vége hidraulikailag élessarkú, míg az elokamra és a porlasztó tengelyvonalában levő furat elégé­si tér felé eső vége hidraulikailag élessarkú, az elokamra felé eső vége hidraulikailag legömbö­lyített. Ismeretes, hogy az előkamrát célszerű a hen­gerközéphez képest ferdén elhelyezni, mert ily módon optimálisan nagy szelepkeresztmetszetek esetén is biztosítható a szelepülésék körkörös hű­tése, minthogy az előkamrát határoló fial nem nő össze a szelepcsatornák falával. Az égőtér további jellemzője az, hogy a hengerközéphez képest ferdén elhelyezett elokamra esetén az elokamra feneke (az előkamrát a főelégési tértől elhatároló fal) nem a forgástengelyére merőleges ill. forgásten­gelyével központos csonkakúp alakú, hanem az égésteret határoló hengerfej alsó síkjával ill. a szeleptányérok síkiával egybeesik ill. azzal pár­huzamos, amiáltal egyrészt az előfeamra belsejé­ben a létrejött aszimmetria révén a gázkeveredés tökéletesebb, másrészt a hengerfej hőterhelésnek legjobban kitett részét, az elokamra és a kipufo­gőszelep közötti gátat, az előfeamra előrenyúló sarka leárnyékolja s ezáltal kiküszöböli a hen­gerfejrepedést. A ferdefenekű elokamra alkalma­zásának további előnye az, hogy elmarad a hen­geres elokamra hengerperselybe belógó része, ami a henger persely ferde letörését ill. kagylós kimunkálását feleslegessé teszi, az elérhető komp­resszióviszonyt növeli. A ferdefenekű elokamra alkalmazásának további előnye, hogy azonos hen­gerátmérő esetén nagyobb szelepátmérőket lehet alkalmazni, aminek következtében a literteljesít­mény (LE/liter) növelhető, azáltal, hogy az elő­kamrát a hengerközéptől távolítani lehet oly mér­tékig, hogy az elokamra tengelyébe eső furat szé­le célszerűen kis távolságra megközelítse a hen­gerpersely ill. hengerfejtömítés falát. Az elokamra külső palástja a főelégési tér felé eső végén eny­hén kúposra van kiképezve, hogy az elokamra és hengerfej közötti hőszigetelés hatásos legyen a hengerfejre nézve veszélyes körzetben. Az elokamra két furatának az a szerepe, hogy az égés gazdaságosságára nézve szükséges áram­lási viszonyokat, valamint helyi turbulenciát jó hatásfokkal előállítsa. A dugattyú felső holtpontja felé való mozgáskor a hengerközéphez közelebb fekvő, a főelégési tér felé hidraulikailag jól le­gömbölyített furaton keresztül, amelynek átmérő­je célszerűen 0 10—12 mm 160—190 cm3 köb­tartalmú elokamra esetén, a friss töltőlevegő kis kontrakcióval, tehát nagy átfolyási szám mellett az előkamrába áramlik, mialatt a hengerfej szá­mára legveszélyesebb, az elokamra és a szelepek (főleg a kipufogószelep) közötti falat hatásosan hűti. Az elokamra tengelyébe eső furaton keresz­tül, (amelynek átmérője célszerűen 0 14—16 mm 160—190 cm3 köbtartalmú elokamra esetén), mint­hogy az a főelégési tér felé élessarkú, a töltőle­vegő nagy kontrakciójával áramlik az előkamrá­ba. Ily módon a beáramló levegő a furat falát közvetlenül nem hűti, az elokamra belsejében pe­dig jelentős turbulenciát okoz. A kísérletek azt

Next

/
Thumbnails
Contents