149704. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetraciklin-vegyületek előállítására

Megjelent: 1962. december 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0"^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.704 SZÁM Pl—180. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: A 61 1 Magyar osztály: 12 o 25 Eljárás tetraeikli ti-végy illetek előállítására Chas Pfizer and Co. Inc., New York (É. A. E. A.), mint Butler Kenneth kutatóvegyész, Niantic, Woochvord Robert Burns vegyész, Belmont és Gordon Philip Newton vegyész, Old Lyme jogutódja A bejelentés napja: 1961. január 31. É. A. E. Ä.-beli elsőbbsége: 1960. április 12. A találmány tetraciklin-antibiotikumok előállí­tására új eljárás; közelebbről megjelölve, a talál­mány új eljárás tetraciklin-vegyületek előállítá­sára egy 12a-hidroxi-csoportnak a 12-a dezoxi­-tetraciklin-vegyületek molekulájába történő be­vitele útján, emellett a találmány körébe tartozik az említett eljáráshoz felhasználható új 12a-de» oxi-tetraciklm-fómső-komplexek előállítása is. A 12a-dezoxi-tetraciklinek már 'ismert vegyü­letek, előállításuk oly módon történhet, hogy vala­mely tetraciktin-vegyületet vizes ammonias oldat­ban, cinkkel reagáltatunk. A 12a-dezoxi-tetraciklinek előállíthatók oly módon is, hogy a kívánt tetraciklin-aníibiotikurn valamely 12a-(0-acil)-származékát — amelyben az acilgyök valamely 1—6 szénatomot tartalmazó szénhidrogén-karbonsav maradéka — vagy az illető tetraciklin-antibiotikum valamely l'2a-(0--arilkarbamil)-szárrnazékát valamely lényegi! eg vízmentes és a reakció szempontjából közömbös oldószerben katalitikusan hidrogénezzük. A talál­mány szerinti eljárás kiindulóanyagaként felhasz­nálható 12a-dezoxi-tetracikline,k példáiként a kö­vetkező vegyületeket említhetjük: 12a-dezoxi­-tetraciklin, 6-demetil-6,12a-didezoxi-tetr.aciklin, 6-demetil-12a-d'ezoxi-tetraciklin, 6,12a-didezoxi~ -tetraciklin, 5-hidroxi-l2a-dezoxi~tetraciklin, 4-de-dimetilarnino-5-liidroxi-8,12-didí3Z:Oxi-tetracikiin, 4-dedinietilamino-12a-dezoxi-tetraciklm, 4-dedíme­tilami[no-6~dernetii-12a-dezoxi--tetraciklin, 4-dedi­metilamino-6,12a~didezoxi~tetraciklin. A találmány alapját az a váratlan felismerét? képezi, hogy a kívánt tetraeiklin-vegyületekhez juthatunk, ha a kiindulóanyagként alkalmazott 12a-dezoxi~tetraciklmt fémsók-komplex (fém­kelát) alakjában valamely oxidálószerrel hozzuk érintkezésbe, a reakció szempontjából közömbös oldószerben. A találmány szerinti eljárás lefolytatása szem­pontjából a reakció-hőmérsékletnek nincsen döntő jelentősége, bár általában előnyös, ha a reakciót 50 C° alatti hőmérsékleten folytatjuk le, mint­hogy magasabb hőmérsékletek alkalmazása esetén nem kívánatos melléktermékek képződhetnek és ezáltal a kívánt tetracikl in-származékok terme­lési hányada csökken. Mintegy 0 C°-ig menő ala­csonyabb hőmérsékleteket is alkalmazhatunk, ál­talában azonban jó termelési hányadok elérése szempontjából előnyös, ha szobahőmérsékleten, tehát kb. 20 C° és 30 C° közötti hőmérséklete­ken dolgozunk. A reakció lefolytatására szükséges idő tág határok között változhat, a felhasznált kelátképző fémtől és oxidálószertől függően. A kívánt tetraciklin-származék képződése lényegi­leg 5 perctől 3 napig menő időtartam alatt megy általában végbe. A reakció előrehaladását cél­szerűen a szokásos módszerekkel, pl. ismert oldó­szer-rendszerek felhasználásával történő papír­kromatográfiai vizsgálattal ellenőrizhetjük. Alkal­mazhatunk a reakció lefolyásának ellenőrzésére biológiai vizsgálati módszereket is, minthogy a végtermékként keletkező tetraciklin-származékok biológiai 'aktivitása jóval nagyobb a megfelelő 12a-dezoxi-vegyületek aktivitásánál. A ,,reakció szempontjából közömbös oldószer" alatt e leírásban olyan oldószereket értünk, ame­lyek a reakcióban résztvevő vegyületeket oldani képesek, de nem reagálnak számottevő mérték­ben a reakció körülményei között a reakcióban résztvevő anyagokkal, sem pedig a reakció ter­mékeivei. Előfordulhat természetesen, hogy a ta­lálmánv szerinti eljárás során az itt említett

Next

/
Thumbnails
Contents