149704. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetraciklin-vegyületek előállítására

7 149.704 oldószerek némelyike csekély mértékben reagál az alkalmazott oxidálószerrel, így pl. az oldószer­ként alkalmazott éterek peroxidokat képezhetnek, az eljárásban azonban olyan oldószereket alkal­mazunk, amelyeknél az ilyen reakciók csak lényeg­telen inertekben következnek be. Az eljárásban , felhasználható oldószerek példáiként a követke­zőket említhetjük: víz, rövidfizénláncú zsírsavak, pl. ecetsav, propior.sav és hasonlók; alkoholok, előnyösein rövidszénláncú alkoholok, mint meta­nol, etanol és propanol; dietiléter, dimetilf.orma­mid, dioxán, tetrahidrofurán; glikolok rövid­szénláncú alkilcsoportokkal képezett alkiléterei, mint pl. etilénglikol-monometiléter, dietiiéng] ikol­ciimetiléter és hasonlók stb. Az eljárás céljaira felhasználható további, a reakció szempontjából közömbös oldószerek kiválasztása egyszerű labo­ratóriumi kísérletek útján történhet. így pl. kis méretben lefolytatott laboratóriumi reakció útján határozhatjuk meg valamely adott oldószernek a jelen eljárásban való alkalmazhatóságát. A találmány szerinti eljárás vizes oldatban tör­ténő lefolytatása esetén széles határok között, kb. pH = 2 és kb. pH = 11 között változó pH-értékeken dolgozhatunk. Általában azonban elő­nyös, ha 4 és 5 vagy 9,5 és 11 közötti pH-érté­keket alkalmazunk, minthogy a legjobb eredmé­; nyéket e pH-tartományokban érhetjük el. „Oxidálószer" alatt a jelen leírásban oxigéngáz, levegő, szerves tercier aminők N-oxidjai vagy hidrogénperoxid értendők: mindezek az oxidáló­szerek lényegileg egyforma eredménnyel alkal­mazhatók a találmány szerinti eljárásban. Hidro­génperoxid helyett fémperoxidok, előnyösen az alkálifémek (Na, K, Li) peroxidjai is alkalmaz­hatók, minthogy ezek könnyen hozzáférhetők és felhasználásuk igen gazdaságos. Alkalmazhatók amellett ugyanilyen módon persavak is. Az alkal­mazható persavak példáiként az oxidációs folya­matokban általánosan alkalmazott ecetpersav .és benzoepersav említhetők. A persavakat készen alkalmazhatjuk, de előállíthatjuk őket „in situ" is, a megfelelő sav hidrogénperoxiddal történő reagáltatása útján. Általában azonban a legelő­nyösebb oxidálószerként tiszta oxigént alkalmaz­ni, minthogy ezzel érhetjük el a legjobb ered­ményeket. Ha oxidálószerként levegőt vagy oxi­gént alkalmazunk, célszerűen oly módon járha­tunk el, hogy ezt a gázt egyszerűen, bármely kívánt sebességgel, átbuborékoltatjuk a reakció­éi egyen; általában előnyös azonban a gáz átbubo­rékoltatását eléggé nagy sebességgel végezni, hogy állandóan nagy oxigén-koncentrációt tartsunk fenn a reafecióeiegyben. Ha szerves tercier ami­nők N-oxidjai vagy peroxidok kerülnek oxidáló­szerként alkalmazásra, akkor ezeket legalábbis molekulárisán egyenértékű mennyiségben ajánla­tos alkalmazni, általában célszerű azonban peroxid esetében feleslegben használni az oxidálószert, annak bomlásra való hajlamára való tekintettel. Általában olyankor érjük el a legjobb eredményt, ha a peroxidot a kiindulóvegyületre számítva kb. 5 mól-egyenértékiiek megfelelő mennyiségben al­kalmazzuk. Ha kb. 5—10 mól-egyenértéknek meg­felelő mennyiségű peroxiddal dolgozunk, akkor a kívánt tetraciklin vegyület lényeges mennyisé­geinek képződésére szükséges időtartam számot­tevő mértékben megrövidül, így tehát előnyös lehet a peroxid ilyen nagy feleslegben történő alkalmazása is. Ezt meghaladó mértékű, kb. 10— 15 mól-egyenértéknek megfelelő felesleggel is dolgozhatunk, ez azonban már nem nyújt további számottevő előnyöket. A szerves tercier aminők N-oxidjait kész, álla­potban alkalmazhatjuk, vagy pedig „in situ" is előállíthatjuk őket, a tercier aminnak valamely fentebb említett oxidálószerrel, mint pl. oxigén­nel, levegővel vagy per oxidokkal történő reagál­tatása útján. Ez utóbbi esetben oly módon, jár­hatunk el, hogy előbb a tercier amin N-oxidját állítjuk elő valamely erre alkalmas reakcióelegy­ben, majd ezután, reagáltatjuk az, N-oxiddal a 12a-dez,oxi-tetraciklin~íémkelátot. Egyszerű laboratóriumi kísérlettel könnyen megállapíthatjuk, hogy valamely adott reakció­hoz mely tercier aminők alkalmazhatók. Előnyö­sen, szénhidrogénekkel képezett tercier aminokat alkalmazhatunk, amelyek sorából pl. a következő­ket említhetjük: trialkilaminok, mint pl. trimetil­amin, trietilamin, tributilaimin, dimetilbutilarnin és hasonlók: rövidszénláncú alkilgyököket tartal­mazó dialkilarilammok, mint pl. dimetilanilin, di­etilanilin, dimetiltoiuin és hasonlók; dialkil-aralkil­arninok, mint pl. dimetilbenzilamin, és dietilíenil­etilamin; heterociklusos tercier aminők, mint pl. piridin és rövidszénláncú alkilgyökkel helyette­sített piridinek, pl. alfa-pikolin, béta-píkolin, alfa-etilpiridin és hasonlók. Előnyös, ha szénhid­rogénekkel képezett tercier aminokat, vagyis az amin-nitrogénhez kapcsolódó gyökökben csupán szenet és hidrogént tartalmazó aminokat alkalma­zunk, minthogy ezek könnyen hozzáférhetők és alkalmazásuk igen gazdaságos. Felhasználhatunk természetesen számos másfajta tercier amint is, mint pl. a fentebb említett tercier aminők halo­génnel, alkoxi-, hidroxi-, nitro- stb. csoportokkal helyettesített származékait, ezek azonban általá­ban kevésbé gazdaságosak és kevésbé könnyen állnak rendelkezésre a fentebb említetteknél. „Fémkelát" alatt a jelen, leírás a 12a-dezoxi­tetraciklin kiinduló-vegyületnek valamely .kelátok (a fématom fő- vagy mellékvegyértékeivel záródó gyűrűs vegyületek) képezésére alkalmas fémmel képezett komplex-sóját értjük. Az ilyen fémek a szakmában jól ismertek, példaképpen a követ­kezőket említhetjük: alkáli-földfémek, mint pl. kalcium, stroncium és bárium,; átmeneti fémek, mint pl. cérium, mangán, vanadium, titán, nikkel, króm, kobalt, továbbá kadmium, magnézium, cink, ólom ón, platina, palládium és ezüst. Egy­szerű kisméretű laboratóriumi kísérletben köny­nyen megállapíthatjuk egyéb hasonló fémekről is, hogy alkalmazhatók-e a találmány szerinti el­járás céljaira. Ez pl. oly módon történhet, hogy a kiindulóanyagként felhasználni kívánt 12a-dez­oxi-tetraciklin-vegyületet feloldjuk a reakció le­folytatására választott oldószerben és a vizsgálni kívánt fém sóját hozzáadjuk az oldathoz. Ezután az elegyet az alább leírt módon oxidáljuk, majd bármely szokásos módszer, mint pl. papírkroma­tográfiai és/vagy biológiai próba segítségével megvizsgáljuk, hogy mutat-e a reakcióelegy tetra­ciklin-aktivitást ill. van-e tetraciklin jelen a re­akcióelegyben. Ezzel a módszerrel további oly

Next

/
Thumbnails
Contents