149430. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus készülék diagnózis megállapítására és therápiás célokra

Megjelent: 1962. június 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.430 SZÁM 30. a. 1—7. OSZTÁLY — BI—136. ALAPSZÁM Elektronikus készülék diagnózis megállap ítására és therápiás célokra Bíró István gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. november 29. Valamely betegség, illetve beteg egyén kezelé­sének feltétele, hogy a (betegség teljesen tisztán álljon a kezelőorvos előtt. A beteget ezért számos klinikai vizsgálatnak vetik alá (röntgen stb.). A leletek eredményeiből és számszerű értékeibői a vizsgáló orvos el tudja dönteni, hogy milyen be­tegséggel áll szemben. Gyakran előfordul azon­ban, hogy a kapott leletek egymásnak ellentmon­dók, ilyenkor kontroll vizsgálat szükséges a hely­zet tisztázására. A vizsgálatok maguk, valamint azok laboratóriumi feldolgozása hosszaíbib időt igé­nyel, így az orvas csak bizonyos késéssel tud ké­pet nyerni az esetről. A kezelés hatásosságát az orvos a beteg szub­jektív érzéseiből tudja megállapítani, hiszen a ke­zelés időtartama alatti ellenőrzést megoldani ne­héz. Nehezebb esetekben a kezelés végén alkal­maznak kontroll vizsgálatot. Ez a módszer azon­ban nem tökéletes, mert a kezelés alatt bekövet­kező változásokat az orvos nem ismeri, így az esetleg szükséges lépéseket sem tudja megtenni. Az ismertetendő készülék egyrészt a diagnózis megállapítását könnyíti meg az orvasnak azzal, hogy közvetlenül a vizsgálat alatt végezheti el a szükséges területeken a méréseket és azok érté­kelését azonnal megejtheti, másrészt a kezelés során bekövetkező változásokat követni tudja. A mérés tudományos alapját a kínai akupunk­túra (tűszúrásos kezelés) adja. A kínai orvostu­domány mintegy 4000 évre visszamenő vizsgálatai bebizonyíították, hogy az emberi szervezet min­den részének a bőrfelületen pontosan definiált pontok felelnek meg. A pontokat és a szervezet belsejében levő szer­véket az úri. meridiánok kötik össze, minden szervnek önálló meridiánja van,, melyen számos pont helyezkedik el. A meridiánok a test felületén szimmetrikusan helyezkednek el, azaz az emberi test jobb, illetve bal felén megtalálhatók. Ezenfelül még az is fenn­áll, hogy a bal és jobb testfalén egyforma irány­ban haladnak. Ez a meridián szimmetria minden szervre egyaránt érvényes, tehát nemcsak azokra, melyek a szervezet mindkét oldalán megtalálhatók mint pl, a tüdő. Ezek a vonalak elektromos úton kimutathatók, míg boncolás útján nem. Jellegzetességük, hogy elektromos töltés jelenségéket mutatnak, a kör­nyező bőrfelülethez képest. A meridiánok a bőr felszíne alatt 0,1—0,2 mim-tői 1—2 mm mélység­ben húzódnak. A kínai orvostudomány minden kétséget kizá­róan bebizonyította, hogy a kezelendő szerv me­ridiánján elhelyezkedő pontok valamelyikét, mely minden esetben meghatározott, arany, illetve ezüsttűkkel megszúrva therápiás effektus érhető el. Ennek kissé részletesebb vizsgálata szükséges, miután az általam kidolgozott készülék működése résziben ezen alapszák. A szervezet működése közben vegyi vagy más energiát (táplálék stb.) dolgoz fel. A vegyi folya­matokat elektromos jelenségek kísérik. Az ideg­rendszer működése mint az már íbabizonyított ' tény (enkefallograf) elektromos áramokkal Ihat az egyes szervekre. Tehát a szervezetiben ténylegesen elektromos körfolyamatok zajlanak le. Az is nyil­vánvaló, ha egy szerv megbetegszik, akkor nem tudja ellátni a szervezetben reálháruló feladatot, ami abban nyilvánul meg, hogy energiaállapota csökkenő tendenciát mutat s ezzel egyértelműen annak elektromos jellemzői is megváltoznak. A fentiek azonban maguk után vonják azt a tényt, miután a szervezetbe jutó energiamennyiség köze­lítőleg állandó (kíb. azonos 'kalóriaérték jut a szer­vezetbe naponta), valahol a szervezeten belül ener­gia halmozódásnak kell bekövetkezni. Az akupunk­túra egyik alaptétele, hogy miniden szerv kapcso­latban áll egy másikkal a meridiánok segítségé­vel. Nyilvánvaló, hogy a szerv a „felesleges" ener­giát a vele kapcsolatban levő szervnek adja a

Next

/
Thumbnails
Contents