149430. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus készülék diagnózis megállapítására és therápiás célokra

2 149.430 meridiánon keresztül át és azt is irritálja (szív és máj panaszok egybeesése!). A kezelés során az arany és ezüsttűk alkalma­zása, miután, a két fém hidrogénre vonatkoztatott elektromos potenciálja más (arany -|- 1,5 Volt + 0,8 Volt) ezeket az energia többleteket, ill. hiá­nyokat kiegyenlítik. A kiegyenlítés bizonyos gal­vanikus (elektrolytikus) folyamat lejátszódása köz­ben megy végibe. így a megbetegedett szervnél, mely legyengült „pótenergiát", ami talaj dórikép­pen a szerv helyes működésénél fellépő energiát adja, vezetnek vissza. Jellemző, hagy tűszúrás al­kalmazásánál míg az energiák nem egyenlítődnek ki, a beszúrt tűk csak fájdaloimérzés mellett húz­hatók ki, a kiegyenlítődés befejeztével azonban a testből könnyen kihúzhatók. Az előzőekben írtak összefoglalása az, hogy a szervezetben fennálló elektromos folyamatok ön­magukban zártak és egyensúlyiban vannak. Azon­ban, ha valamely megbetegedés során a szervezet egy része irritációnak van kitéve, az egyensúly megbomlik. Az egyensúly megbomlásának követ­keztében fellépő elektromos energianívó eltolódá­sok természetszerűen bekövetkeznek. Az e'lekítroimos energiánívók eltolódása, a me­ridiánokban, ill. az azon elhelyezkedő pontokon is fellép. Ezek a pontok a bőrfelületlen vámnak, így hozzáí érhetők. A pontokon történő látszólagos ellenállás mé­résié, mely pontok a meridiánon vannak, jobban megvilágítandó. A pontok a 'meridiánok jellegze­tes részei, így a meridián elektromos állapotával azonos állapoton vannak. Mind a meridiánok, mind a pontok elektromos jellegüknél fogva környezetükben a bőrön elektromos jelenséget, töl­tésosztást sitib. hoznak létre, de ezen felül mivel a szerveksben nedvek is keringenek etektrolytiikus ha- • tás is fellép. Ezek összesséigüikben azt eredménye­zik,hogy a pont és annak 1—2 mim sugarú körrel határolt körzetében a 'bőrfelület vezetőképessége megváltozik. Ez a változás olyan mérvű, hogy a mérés során a mérőelekíródával gyakorolt nyomás ami viszonylag kicsi, elegendő a ponton mérhető elektromos jellemzők meghatározására. A pont és a bőrfelület közötti barréteg ellenállása ugyanis teljesen figyelmen kívül hagyható. Az ed­dig végzett mérések ezt igazolták, olyan egyének­nél akiknél a pont környezetében erős bőrkérge­sedés vagy más okiból bekövetkezett bőirvastago­dás, ill. elhalt bőrréteg volt, csak ezen bőrréteg eltávolítása után volt lehetséges a pont megméré­se. Ez persze a mérési eljárást nem gátolja, mert ilyen „elzárt" pont mérihetetlensége esetén a me­ridián más szakaszán, sok jól mérhető pont ta­lálható. Ahhoz, hogy a szervezetben lefolyó változásokat mérni lehessen anélkül, hogy a mérőairammal a szervezet működését megzavarnánk iszükséges, hogy a mérőáram azonos nagyságrendű legyen a szervezetiben fellépő áramokkal. Ezeket kísérleti úton meghatárózták többen és kíb. 1—2 x 10~7 Amp nagyságrendűnek találták (Regelsberger). Nagyobb rnérőár.amokkal ténylegesen hosszabib-rö­vidébb ideig tartó elváltozásokat lehet előidézni, amint az a mérések során kiderült. Mint az az előzőekben a szervek energiaállapo­tára vonatkozó megállapításokból következik a szervek látszólagos ellenállása igen fontos össze­függésben van a tényleges állapottal. A szervek­ben vegyi folyamatok mennék végibe és ezek eredményeként bizonyos elektromos jellemzők észlelhetők. Irritáció esetén a vegyi folyamatok lefolyásá­ban zavar támad, és a szerv nem képes elektro­mos jellemzőit tartani. Ez a jelenség egy akkumu­látorhoz hasonlítható, vagy annak is nevezhető. Ismeretes, hogy az akkumulátorban lejátszódó ve­gyi reakciók bármilyen megzavarása az akkumu­látor teljesítőképességét csökkenti, belső el­lenállása megváltozik. A szervezetben a helyzet teljesen analóg. Az egyes szervek látszólagos ellenállásait meg­határozták, érdekes a mérések azt bizonyítják, hogy a meridián bármely definiált pontja és egy tetszőleges bőrfelület (pl. tenyér vagy talp) kö­zött mért szerv ellenállások azonosak, de az egyes szerveken mért ellenállások is egyenlők egymás­sal normális (egészséges) állapotban. Itt még rá kell mutatni, hogy a meridiánok hossza nem be­folyásol, miután olyan vezetőképességgel rendel­keznek, hogy ellenállásuk nem észlelhető. A szervek látszólagos ellenállásának azonossága a szervezet energia egyensúlyából is adódik, hi­szen egészséges állapotban azonos áramok foly­nak és így nem képzelhető él különböző ellenál­lású hely a körfolyamaton 'belül, viszont irritált állapotban már az egyensúly eltolódása követke­zik be, ami az arányváltozásokat indokolja. A látszólagos ellenállás szó használata nem vé­letlen. Az egyes szervek valóban ilyen jellegű el­lenállást mutatnak, ugyanis részben kapacitív, résziben oíhmikus ellenállásból adódik teljes ellen­állás értékük. Ez az akkumulátor analógiából is következik, tehát nem egyszerű dhmikius ellenál­lás változás mérésről van szó, hanem sokkal bo­nyolultabb összefüggésről. A mérés, illetve a diagnózis megállapítása az előzőekben ismertetett elvek alapján a követke­zőképpen történik, néhány a készülékre vonatko­zó ismeret előireibocsátésával. A készülék műszerének skálája úgy van önké­nyesen megválasztva, hogy az egészséges szervnek megfelelő látszólagos ellenállásértéik (a továbbiak­ban ellenállás) a skála közepén van. A mérés so­rán ettől a „normától" való eltérések észlelhetők. A méréshez két elektróda szükséges, egy hengeres marokelektróda, melyet a vizsgálandó egyén kéz­ben tart és a tapogatóelektróda, melyet a vizsgál-' ni kívánt pontra helyezünk. A mérés során a szervezet fő részeinek (szív, máj stb.) 'megfelelő pontokhoz tartozó ellenállás értéket megmérjük és megállapítjuk a normától való eltéréseket plusz, ill. mínusz irányban. Az összes szerv-meridiánok végpontjait megvizsgálva, néhány szerv-meridián végpontján kiugró értéket tapasztalunk. A kiugró értéket adó meridiánon további pontokat kontrollálva, kiadódnak azok a szervek, melyeknél nem a meridiánok, ill. pontok localis eltéréséről van szó, hanem a teljes meri­dián-hossz mentén tapasztalható a kiugró érték. Miután így szelektálódtak a gyanúsnak talált szer­vek, az egyes szervek megbetegedéseire jellemző

Next

/
Thumbnails
Contents